reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku nr 1 do załącznika do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. z 2014 r. poz. 39 i 53 oraz z 2015 r. poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed przystąpieniem do opracowania projektu, właściwa komórka dokonuje oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych. Oceny dokonuje się zgodnie z przyjętymi w dniu 5 maja 2015 r. przez Radę Ministrów „Wytycznymi do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”. Zakres dokonywania oceny właściwa komórka ustala w zależności od rodzaju oraz przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektu.”;

2) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych, jednak najpóźniej na 3 dni przed planowanym przekazaniem projektu do Departamentu Prawnego, właściwa komórka przekazuje projekt wraz z wynikami uzgodnień Zespołowi w celu zaopiniowania testu regulacyjnego albo OSR. Przepis § 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy projekt jest zgodny z informacjami zawartymi w teście regulacyjnym lub OSR, a treść testu regulacyjnego lub OSR nie uległa w toku uzgodnień wewnątrzresortowych znaczącej zmianie merytorycznej względem wersji zaakceptowanej przez Zespół w trybie określonym w § 6 ust. 4, właściwa komórka może zdecydować o rezygnacji z przekazania projektu do Zespołu zgodnie z ust. 1.

1b. Projekt zaakceptowany przez Zespół albo projekt, o którym mowa w ust. 1a, właściwa komórka przekazuje wraz z wynikami uzgodnień do Departamentu Prawnego celem uzgodnienia:

1) pod względem zgodności z prawem – przypadku projektów założeń projektów ustaw;

2) pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redakcji i techniki legislacyjnej – w przypadku projektów aktów normatywnych.”;

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zaakceptowaniu projektu przez Kierownictwo Resortu, właściwa komórka niezwłocznie przekazuje projekt do Departamentu Prawnego, który kieruje projekt na zewnątrz Ministerstwa, do konsultacji publicznych i opiniowania, w szczególności do podmiotów wskazanych w OSR, uwzględniając wytyczne, o których mowa w § 6 ust. 1.”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama