| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska oraz zadania w zakresie tworzenia tego systemu oraz tworzenia stałych dyżurów w Ministerstwie Środowiska i jednostkach organizacyjnych.

§ 2.

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Środowiska;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Środowiska;

3) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to:

a) urzędy obsługujące centralne organy administracji rządowej podległe lub nadzorowane przez Ministra,

b) instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra,

c) parki narodowe,

d) szkoły leśne prowadzone przez Ministra,

e) Biuro Nasiennictwa Leśnego,

f) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,

g) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

h) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;

4) punkcie kontaktowym – rozumie się przez to stanowisko w ramach systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska powołane w celu przekazywania informacji i decyzji w sprawach, o których mowa § 5 ust. 1;

5) stałym dyżurze – rozumie się przez to całodobową służbę w ramach systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska pełnioną w celu przekazywania informacji i decyzji w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 3.

System stałych dyżurów Ministra Środowiska tworzy się w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji:

1) organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej – Ministrowi;

2) Ministra – pozostałym członkom kierownictwa Ministerstwa, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz kierującym komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

§ 4.

System stałych dyżurów Ministra Środowiska obejmuje:

1) stały dyżur w Ministerstwie;

2) stałe dyżury w jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem szkół leśnych prowadzonych przez Ministra;

3) punkty kontaktowe w szkołach leśnych prowadzonych przez Ministra;

4) punkty kontaktowe w komórkach organizacyjnych Ministerstwa.

§ 5.

1. Zadania wykonywane w ramach systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska obejmują:

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, wynikających z zadań określonych w planach operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) przekazywanie decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez:

1) przyjmowanie i przekazywanie podmiotom, o których mowa w § 3 pkt 2, informacji o wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa, otrzymywanych w szczególności z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

2) przyjmowanie informacji o wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa, i przekazywanie ich w szczególności Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych;

3) uruchamianie zadań operacyjnych określonych w planach operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

4) współdziałanie z instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;

5) obsługę Systemu Niejawnej Poczty Internetowej „OPAL”;

6) wykonywanie innych poleceń Ministra w zakresie przekazywania, przyjmowania lub gromadzenia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2;

7) ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;

8) monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego oraz sporządzanie informacji w tym zakresie dla potrzeb decyzyjnych kierownictwa Ministerstwa;

9) przekazywanie uprawnionym osobom informacji dotyczących przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

10) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru.

§ 6.

1. Kierownik komórki właściwej do spraw obronnych w Ministerstwie odpowiada za utworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska oraz utworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru w Ministerstwie.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za utworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru w kierowanych przez siebie jednostkach organizacyjnych.

3. Utworzenie stałego dyżuru obejmuje w szczególności:

1) określenie:

a) składu osobowego stałego dyżuru,

b) miejsca pełnienia stałego dyżuru,

c) zadań osób pełniących stały dyżur;

2) opracowanie dokumentacji stałego dyżuru;

3) wyposażenie w niezbędne systemy łączności i systemy teleinformatyczne;

4) wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe;

5) zapewnienie ochrony, w tym ochrony fizycznej i teleinformatycznej, oraz ciągłości działania stałego dyżuru.

§ 7.

1. Za utworzenie i funkcjonowanie punktów kontaktowych odpowiadają:

1) w szkołach leśnych prowadzonych przez Ministra – dyrektorzy tych szkół;

2) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa – kierujący tymi komórkami.

2. Utworzenie punktu kontaktowego obejmuje:

1) określenie:

a) składu osobowego punktu kontaktowego,

b) zadań osób pełniących dyżur w punkcie kontaktowym.

2) opracowanie dokumentacji punktu kontaktowego;

3) wyposażenie w niezbędne systemy łączności i systemy teleinformatyczne.

§ 8.

1. Dokumentację stałego dyżuru stanowią:

1) instrukcja pełnienia stałego dyżuru;

2) dziennik ewidencji przyjętych i przekazanych informacji i decyzji.

2. Instrukcja pełnienia stałego dyżuru określa:

1) strukturę organizacyjną stałego dyżuru;

2) zadania realizowane w ramach stałego dyżuru;

3) zasady i procedury uruchamiania i odwoływania stałego dyżuru;

4) procedury podnoszenia gotowości obronnej w ramach stałego dyżuru;

5) procedury uruchamia zadań operacyjnych w ramach stałego dyżuru;

6) wykaz danych kontaktowych stałych dyżurów w urzędach obsługujących współdziałające organy administracji publicznej;

7) wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów e-mail osób funkcyjnych w jednostce organizacyjnej;

8) wykaz koordynatorów zadań operacyjnych;

9) wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;

10) grafik pełnienia stałego dyżuru.

3. Instrukcja pełnienia stałego dyżuru może ponadto:

1) określać:

a) plan powiadamiania pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru,

b) wykaz kurierów i środków transportu na potrzeby przekazywania informacji i decyzji w ramach stałego dyżuru;

2) zawierać:

a) tabele sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania,

b) wypis z tabeli realizacji zadań operacyjnych albo tabelę realizacji zadań operacyjnych,

c) instrukcję alarmową na wypadek pożaru,

d) plan ewakuacji.

4. Dokumentację punktu kontaktowego stanowią:

1) instrukcja funkcjonowania punktu kontaktowego;

2) dziennik ewidencji otrzymanych i przekazanych informacji i decyzji.

5. Instrukcja funkcjonowania punktu kontaktowego określa:

1) zadania realizowane w ramach punktu kontaktowego;

2) zasady i procedury uruchamiania i odwoływania punktu kontaktowego;

3) procedury podnoszenia gotowości obronnej w ramach punktu kontaktowego;

4) procedury uruchamia zadań operacyjnych w ramach punktu kontaktowego;

5) wykaz danych kontaktowych stałych dyżurów w urzędach obsługujących współdziałające organy administracji publicznej;

6) wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów e-mail osób funkcyjnych, odpowiednio w Ministerstwie albo szkołach leśnych prowadzonych przez Ministra;

7) wykaz koordynatorów zadań operacyjnych;

8) wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia dyżurów w punkcie kontaktowym.

§ 9.

1. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa stały dyżur w Ministerstwie pełnią pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa oraz pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa, wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

2. Punkty kontaktowe w komórkach organizacyjnych Ministerstwa tworzy się w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są sekretariaty tych komórek.

3. Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa wyznacza do pełnienia dyżurów w punkcie kontaktowym osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

§ 10.

1. Stałe dyżury oraz punkty kontaktowe uruchamia się w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zgodnie z harmonogramami przedsięwzięć realizowanych w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, opracowanymi odpowiednio w Ministerstwie albo jednostkach organizacyjnych.

2. Stałe dyżury uruchamiają i odwołują na polecenie Ministra:

1) w Ministerstwie – kierownik komórki do spraw obronnych w Ministerstwie;

2) w jednostkach organizacyjnych – kierownicy tych jednostek.

3. Punkty kontaktowe uruchamiają i odwołują na polecenie Ministra:

3) w szkołach leśnych prowadzonych przez Ministra – dyrektorzy tych szkół;

4) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa – kierownicy tych komórek.

4. O uruchomieniu lub odwołaniu stałych dyżurów i punktów kontaktowych Minister informuje Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

§ 11.

Polecenie uruchomienia lub odwołania stałego dyżuru lub punktu kontaktowego Minister przekazuje kierownikom lub dyrektorom, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3:

1) ustnie, w tym przy użyciu technicznych środków łączności telefonicznej, albo

2) w formie pisemnej decyzji.

§ 12.

1. Stały dyżur jest pełniony w systemie zmianowym.

2. Stały dyżur pełnią co najmniej dwie osoby.

3. Dyżur w punkcie kontaktowym pełni co najmniej jedna osoba.

§ 13.

Pracownicy wyznaczeni do pełnienia stałych dyżurów lub dyżurów w punkcie kontaktowym podlegają szkoleniu w ramach szkolenia obronnego.

§ 14.

Sprawdzenie gotowości do działania stałego dyżuru i punktów kontaktowych następuje w ramach:

1) kontroli wykonywania zadań obronnych;

2) treningów praktycznego wykonywania zadań, organizowanych przez Ministra dwa razy w roku.

§ 15.

Dokumentację stałego dyżuru oraz punktu kontaktowego należy opracować w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 16.

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska nr 52 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów (Dz. U. Min. Środ. poz. 49).

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1904 oraz 2095).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »