REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 28

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przy ministrze właściwym do spraw transportu, zwanym dalej „Ministrem”, powołuje się Zespół Sterujący do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o., zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podejmujący decyzje i zajmujący stanowisko w sprawach kolejnictwa;

2) członkowie Zespołu:

a) przedstawiciel wskazany przez Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przedstawiciel wskazany przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu SA,

c) przedstawiciel wskazany przez Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

§ 3.

Wyłączenie członka z prac Zespołu może nastąpić:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek Przewodniczącego;

3) na wniosek instytucji lub organu powołującego.

2. Członkostwo w Zespole wygasa z chwilą utraty przez członka Zespołu funkcji, z którą jest ono związane. Uprawniony podmiot wskazuje wówczas innego przedstawiciela.

3. O powołaniu lub odwołaniu członków Zespołu instytucja lub organ, który tego dokonał, niezwłocznie informuje Przewodniczącego.

§ 4.

Do zadań zespołu należy:

1) podejmowanie kluczowych decyzji związanych z przygotowaniem i realizacją procesu przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz reorganizacji rynku regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych;

2) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub zmiany regulaminu Zespołu oraz w innych sprawach dotyczących działalności Zespołu.

§ 5.

1. Decyzje Zespołu podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

2. Każdy członek Zespołu dysponuje jednym głosem.

3. W przypadku tej samej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.

4. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach, zwoływanych co najmniej raz na kwartał, przy czym na wniosek Przewodniczącego możliwe jest podejmowanie decyzji w trybie obiegowym.

5. Tryb pracy Zespołu w zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu określi „Regulamin Pracy Zespołu Sterującego” przyjęty przez jego członków.

§ 6.

Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu Przewodniczącemu oraz członkom Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 7.

Obsługę organizacyjną i techniczną prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw transportu.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej, transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
  • Data wejścia w życie: 2014-04-07
  • Data obowiązywania: 2014-05-13
  • Dokument traci ważność: 2016-07-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA