reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) Zastępca Przewodniczącego – Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie;

3) Członkowie Zespołu – pracownicy Ministerstwa wyznaczeni przez:

a) Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych,

b) Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa,

c) Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej,

d) Zaproszeni przez Przewodniczącego do udziału w pracach Zespołu – przedstawiciele innych podmiotów, w szczególności:

– Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

– organów jednostek samorządu terytorialnego,

– samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów,

– Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– Stowarzyszenia Architektów Polskich,

– uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)),

– instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092),

– Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

4) Sekretarz Zespołu – Tomasz Żuchowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budownictwa w Ministerstwie.

2. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu z głosem doradczym:

1) dyrektorów lub wskazanych przez nich przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa;

2) ekspertów, przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, spółek, stowarzyszeń, organizacji lub instytucji krajowych i zagranicznych, właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 3.
1. Do zadań Zespołu należy:

1) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, z myślą o realizacji wymogu wynikającego z art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13), w celu zapewnienia aby:

a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niskim zużyciu energii,

b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niskim zużyciu energii;

2) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie:

a) wskazania celów pośrednich służących poprawie charakterystyki energetycznej nowych budynków na rok 2015, w myśl realizacji celów określonych w pkt 1,

b) opracowania definicji budynków o niskim zużyciu energii,

c) określenia optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków;

2. Realizując swoje zadania Zespół, w szczególności:

1) przedstawia Ministrowi koncepcje i rozwiązania;

2) formułuje szczegółowe zalecenia i wytyczne oraz sposoby ich prezentacji na posiedzeniach Zespołu;

3) opiniuje opracowywany przez Departament Budownictwa w Ministerstwie projekt dokumentu rządowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 4.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Sekretarz Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

2) organizacja pracy Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu.

4. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może powoływać grupy robocze.

§ 5.
1. Zespół pracuje na posiedzeniach.

2. Opiniując projekt dokumentu rządowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, Zespół zwraca go Departamentowi Budownictwa w Ministerstwie wraz z ewentualnymi uwagami lub zaleceniami, w celu dokonania odpowiednich zmian lub uzupełnień.

3. Uzgadniając stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 2, Zespół powinien działać w dobrej wierze, stosować wyłącznie argumenty merytoryczne i przestrzegać zasad niniejszego zarządzenia. W przypadku niemożności uzgodnienia stanowisk, o stanowisku Zespołu decyduje Przewodniczący Zespołu.

4. Zespół uzgadnia stanowiska w trybie obiegowym, gdy uzasadniają to okoliczności.

§ 6.
Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 7.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Budownictwa w Ministerstwie.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2012 r. poz. 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1588 oraz z 2014 r. poz. 7.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama