Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 3) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego (DOA) należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach dotyczących:

a) decyzji w przedmiocie działań mogących zmienić warunki wodne, wymagających zgłoszenia oraz w przedmiocie nakazu wstrzymania działań oraz nakazania działań naprawczych w stosunku do obszarów Natura 2000, a także postanowień w przedmiocie uzgodnień projektów dokumentów planowania przestrzennego oraz projektów aktów w zakresie form ochrony przyrody wydawanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.);

b) ocen oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.),

c) szkód w środowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z późn. zm.),

d) historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.),

e) gospodarowania odpadami na terenach zamkniętych, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także na terenach gmin zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

f) uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.);

2) prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu ustaw, o których mowa w pkt 1;

3) udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących zakresu działania Departamentu;

4) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.);

5) prowadzenie spraw wynikających z dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143/56 z 30.04.2004, str. 56; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 357);

6) prowadzenie i zarządzanie:

a) rejestrem bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku,

b) rejestrem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.".

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody (DZP) należy w szczególności:

1) wdrażanie polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz krajowego Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;

2) koordynacja i prowadzenie spraw dotyczących opracowywania i wdrażania polityki ochrony przyrody, w tym w zakresie chronionych obszarów i obiektów, siedlisk oraz gatunków chronionych, zadrzewień i krajobrazu, a także gatunków obcych i gatunków niebezpiecznych;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących ochrony przyrody wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach dotyczących ochrony przyrody wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie decyzji w sprawach z zakresu roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, decyzji w sprawach z zakresu obcych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, decyzji z zakresu ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt, decyzji w sprawach rozmnażania zwierząt uzyskanych w wyniku krzyżowania i krzyżowania zwierząt objętych ochroną gatunkową i zwierząt gatunkowo obcych oraz zwierząt łownych ze zwierzętami innych gatunków, a także ze zwierzętami z form i odmian hodowlanych, decyzji z zakresu rezerwatów przyrody, a także postanowień w sprawach z zakresu uzgadniania projektów uchwał rad gmin w sprawie ustanowienia i zniesienia pomnika przyrody oraz postanowień w sprawach z zakresu uzgadniania projektów decyzji na usunięcie drzewa w obrębie pasa drogowego oraz na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody;

5) prowadzenie spraw dotyczących ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt;

6) prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 4;

7) udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących zakresu działania Departamentu;

8) przygotowywanie wytycznych, poradników, stanowisk i interpretacji prawa w zakresie siedlisk oraz gatunków chronionych, zadrzewień i krajobrazu, a także gatunków obcych i gatunków niebezpiecznych oraz tworzenia i funkcjonowania chronionych obszarów i obiektów;

9) prowadzenie spraw wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/UE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.1.2010, str. 7) i dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w tym spraw związanych z zarządzaniem obszarami Natura 2000 i ochroną gatunkową;

10) prowadzenie spraw wynikających z Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Dz. U. z 1996 r. poz. 263, z późn. zm.), Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Dz. U. z 1978 r. poz. 24, z późn. zm.), Porozumienia o ochronie wodniczki (Acrocephalus paludicola) z dnia 30 kwietnia 2003 r. i Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Dz. U. z 2006 r. poz. 98);

11) inicjowanie projektów z zakresu chronionych obszarów i obiektów, siedlisk oraz gatunków chronionych, zadrzewień i krajobrazu, a także gatunków obcych i gatunków niebezpiecznych;

12) zarządzanie bazami danych, w tym:

a) portalem mapowym - geoserwis.gdos.gov.pl,

b) bazą Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody,

c) bazą obszarów Natura 2000,

d) bankiem danych inwentaryzacji przyrodniczych - rozmieszczenia siedlisk i gatunków;

13) inicjowanie, prowadzenie i koordynacja działań dotyczących wdrażania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.4.2007, str. 1, z późn. zm.) w Urzędzie oraz współpraca z innymi jednostkami w tym zakresie.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

GENERALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-16
  • Data wejścia w życie: 2018-04-16
  • Data obowiązywania: 2018-04-16
  • Dokument traci ważność: 2019-08-30

Dzienniki Urzędowe