Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie organizacji i przygotowania systemu kierowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w wyższych stanach gotowości obronnej państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 w związku z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.1), art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630), § 11 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474), § 7 ust. 2 zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. w sprawie organizacji i przygotowania systemu kierowania Ministra Środowiska (Dz. Urz. MŚ poz. 54) oraz § 2 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządzenie określa organizację oraz sprawy związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, zwanego dalej "systemem kierowania Generalnego Dyrektora", w tym:

1) zadania związane z przygotowaniem głównego stanowiska kierowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

2) zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej "GDOŚ", za przygotowanie głównego stanowiska kierowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

3) zadania związane z przygotowaniem do przemieszczenia i funkcjonowaniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i GDOŚ w zapasowym miejscu pracy;

4) zadania związane z przygotowaniem przez podległe regionalne dyrekcje ochrony środowiska, zwane dalej "rdoś" głównych stanowisk kierowania w stałych siedzibach i w zapasowych miejscach pracy.

§ 2.

 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Generalnym Dyrektorze - należy przez to rozumieć Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

2) komórkach organizacyjnych GDOŚ - należy przez to rozumieć departamenty, biura, Zespół do spraw Budżetu i Finansów, Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego oraz Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, funkcjonujące w GDOŚ;

3) komórkach organizacyjnych rdoś - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, funkcjonujące w poszczególnych rdoś;

4) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników GDOŚ lub rdoś oraz osoby współpracujące z GDOŚ lub rdoś na podstawie umowy cywilno-prawnej;

5) pracowniku do spraw obronnych - należy przez to rozumieć pracownika zajmującego stanowisko właściwe do prowadzenia spraw obronnych;

6) stanowisku kierowania - należy przez to rozumieć stanowisko kierowania w stałej siedzibie oraz stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy, będące obiektem wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz obsługującymi je pracownikami przygotowanymi do realizacji zadań w systemie kierowania.

§ 3.

 1. Generalny Dyrektor oraz Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska tworzą system kierowania Generalnego Dyrektora.

2. System kierowania Generalnego Dyrektora umożliwia Generalnemu Dyrektorowi kierowanie GDOŚ oraz podległymi rdoś, w szczególności w zakresie zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji dotyczących realizacji zadań na rzecz obronności państwa oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i zagrożenia terrorystycznego.

3. W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu, system kierowania Generalnego Dyrektora organizuje się w oparciu o utworzony w GDOŚ zespół zarządzania kryzysowego.

4. W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny system kierowania Generalnego Dyrektora organizuje się w oparciu o przygotowywane w GDOŚ i w rdoś odpowiednio główne stanowisko kierowania Generalnego Dyrektora i główne stanowiska kierowania Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.

§ 4.

 Przygotowanie systemu kierowania Generalnego Dyrektora polega na planowaniu, organizowaniu i realizowaniu przedsięwzięć zapewniających Generalnemu Dyrektorowi i Regionalnym Dyrektorom Ochrony Środowiska wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, które obejmują w szczególności:

1) przygotowanie GDOŚ i rdoś do funkcjonowania w systemie kierowania Generalnego Dyrektora, w tym:

a) zapewnienie obsady kadrowej stanowisk kierowania,

b) szkolenie pracowników wyznaczonych do pracy w zespołach zadaniowych stanowisk kierowania;

2) utworzenie stanowiska kierowania Generalnego Dyrektora i stanowisk kierowania Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska;

3) przygotowanie infrastruktury technicznej, w tym środków łączności i informatyki oraz zapewnienie zabezpieczenia logistycznego umożliwiających funkcjonowanie stanowisk kierowania;

4) realizację programów i planów obronnych sporządzanych na potrzeby przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania.

§ 5.

 Przygotowanie głównych stanowisk kierowania Generalnego Dyrektora i Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska polega na:

1) opracowaniu dokumentacji organizacyjnej i operacyjnej funkcjonowania stanowisk kierowania;

2) zapewnieniu łączności telefonicznej i dostępu do sieci informatycznych;

3) wyposażeniu stanowisk kierowania w sprzęt biurowy i kwaterunkowy;

4) zapewnieniu warunków organizacyjnych do uruchomienia stałych dyżurów;

5) przygotowaniu systemu powiadamiania i alarmowania w ramach powszechnego systemu ostrzegania o zagrożeniach;

6) przygotowaniu ukryć na potrzeby ochrony przed oddziaływaniem środków rażenia ogniowego;

7) zapewnieniu sił i środków technicznych do prowadzenia akcji ratowniczych w ramach powszechnej obrony cywilnej;

8) wyposażeniu stanowisk kierowania w zapasowe źródła energii elektrycznej oraz ujęcia wody, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury użytkowej;

9) zapewnieniu ochrony fizycznej osób i mienia stanowisk kierowania;

10) zapewnieniu warunków organizacyjnych do przetwarzania informacji niejawnych stosownie do realizowanych zadań obronnych oraz ochrony tych informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

11) zapewnieniu utrzymania stanowisk kierowania oraz urządzeń technicznych stanowiących ich wyposażenie w należytym stanie technicznym.

§ 6.

 Przygotowanie do przemieszczenia i funkcjonowania w zapasowym miejscu pracy Generalnego Dyrektora i Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska wraz z kierowanymi przez nich odpowiednio GDOŚ i rdoś polega na:

1) występowaniu, w razie potrzeby, do właściwych terytorialnie organów administracji z wnioskami o przeznaczenie na rzecz obrony obiektów planowanych do wykorzystania jako zapasowe miejsca pracy;

2) opracowaniu planów przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy;

3) występowaniu, w razie potrzeby, do właściwych organów administracji z wnioskami o nałożenie świadczeń rzeczowych i osobistych dotyczących środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby zabezpieczenia przemieszczenia;

4) opracowaniu:

a) regulaminów organizacyjnych,

b) regulaminów pracy stanowisk kierowania

- GDOŚ i rdoś, dotyczących funkcjonowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

5) przystosowaniu organizacyjnym i funkcjonalnym zapasowego miejsca pracy, obejmującym w szczególności:

a) zorganizowanie przejęcia we władanie oraz administrowanie zapasowym miejscem pracy,

b) zapewnienie zabezpieczenia logistycznego do funkcjonowania obsady stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy, w tym żywienia,

c) zorganizowanie warunków do zapewnienia odpoczynku pracownikom wykonującym zadania w systemie całodobowych dyżurów,

d) zorganizowanie pierwszej pomocy medycznej,

e) zapewnienie przewozów pracowników i mienia pomiędzy stanowiskiem kierowania w stałej siedzibie a stanowiskiem kierowania w zapasowym miejscu pracy.

§ 7.

 1. W ramach systemu kierowania Generalnego Dyrektora przygotowuje się:

1) główne stanowisko kierowania Generalnego Dyrektora;

2) główne stanowiska kierowania Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.

2. W skład stanowiska kierowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą następujące zespoły:

1) kierowania;

2) koordynacji;

3) zabezpieczenia

- złożone z wyznaczonych pracowników komórek organizacyjnych GDOŚ.

3. W skład stanowisk kierowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 8, następujące zespoły:

1) kierowania;

2) koordynacji;

3) analizy i oceny;

4) zabezpieczenia

- złożone z wyznaczonych pracowników komórek organizacyjnych rdoś.

4. Zespół kierowania podejmuje w wyższych stanach gotowości obronnej państwa decyzje dotyczące uruchamiania i wykonywania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

5. Zespół koordynacji wykonuje zadania związane z koordynacją działań na stanowisku kierowania oraz bieżącym kierowaniem realizacją zadań.

6. Zespół analizy i oceny prowadzi analizę sytuacji kryzysowej, możliwości jej rozwoju oraz przewidywanych skutków dla zadań realizowanych w rdoś, a także dokonuje oceny szans realizacji tych zadań oraz przedstawia propozycje, które będą podstawą do przyjęcia strategii działania i podejmowania decyzji, zgodnie z właściwością Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

7. Zespół zabezpieczenia zapewnia funkcjonowanie stanowiska kierowania, w tym tworzy warunki do właściwej organizacji pracy, zapewnia ochronę oraz zabezpieczenie materiałowo-techniczne, medyczne, transportowe, łączność telefoniczną i teleinformatyczną.

8. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może, stosownie do realizowanych zadań, łączyć zespoły, o których mowa w ust. 3, lub powołać więcej niż jeden zespół analizy i oceny.

§ 8.

 1. W ramach systemu kierowania Generalnego Dyrektora w GDOŚ przygotowuje się główne stanowisko kierowania Generalnego Dyrektora w:

1) stałej siedzibie GDOŚ;

2) zapasowym miejscu pracy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania, o którym mowa w ust. 1 oraz zadania zespołów wchodzących w skład tego stanowiska opracowuje, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2, pracownik do spraw obronnych w GDOŚ we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych GDOŚ, a następnie, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Generalnego GDOŚ, przedstawia ją do zatwierdzenia Generalnemu Dyrektorowi.

3. Opracowując szczegółową strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania, o którym mowa w ust. 1 oraz zadania zespołów wchodzących w skład tego stanowiska należy uwzględnić strukturę organizacyjną GDOŚ oraz liczbę przyjętych do realizacji zadań operacyjnych.

§ 9.

 1. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska przygotowują główne stanowiska kierowania w:

1) stałej siedzibie rdoś;

2) zapasowym miejscu pracy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną głównych stanowisk kierowania, o których mowa w ust. 1 oraz zadania zespołów wchodzących w skład tych stanowisk określają, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3, Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, stosownie do struktury organizacyjnej i wielkości rdoś, obszaru jej działania oraz liczby przyjętych do realizacji zadań operacyjnych.

§ 10.

 1. Generalny Dyrektor i Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska przygotowują główne stanowiska kierowania, o których mowa w § 7 ust. 1, w obiektach lub wydzielonych pomieszczeniach, będących w ich władaniu albo użytkowanych na podstawie umowy cywilnoprawnej lub przydzielonych w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony oraz z wykorzystaniem infrastruktury technicznej i logistycznej będącej we władaniu odpowiednio GDOŚ i rdoś.

2. Generalny Dyrektor przygotowuje wspólnie z Ministrem Środowiska główne stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, w oparciu o obiekty przydzielone Ministrowi Środowiska w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, z wykorzystaniem infrastruktury, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu Ministerstwa Środowiska i GDOŚ.

§ 11.

 Przygotowanie pracowników do realizacji zadań na stanowiskach kierowania należy planować i realizować w ramach szkolenia obronnego.

§ 12.

 1. Koordynowanie zadań związanych z:

1) przygotowaniem głównego stanowiska kierowania Generalnego Dyrektora;

2) przygotowaniem do przemieszczenia i funkcjonowania w zapasowym miejscu pracy Generalnego Dyrektora i GDOŚ

- powierza się Dyrektorowi Generalnemu GDOŚ.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizują:

1) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego GDOŚ - w zakresie zadań określonych w § 5 pkt 2-4, 6-9 i 11 oraz w § 6 pkt 5;

2) pracownik do spraw obronnych - w zakresie zadań określonych w § 5 pkt 1 i 5 oraz w § 6 pkt 1-4;

3. Zadanie określone w § 5 pkt 10 realizuje Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

4. Zadania związane z przygotowaniem głównych stanowisk kierowania Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska oraz zadania związane z przygotowaniem do przemieszczenia i funkcjonowania w zapasowym miejscu pracy Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska i rdoś realizują Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska.

§ 13.

 1. Przemieszczeniu do zapasowego miejsca pracy podlegają wszystkie komórki organizacyjne GDOŚ.

2. Skład osobowy przemieszczanych komórek organizacyjnych GDOŚ określają ich kierownicy, zgodnie z limitem ustalonym w kartach realizacji zadań operacyjnych.

3. Przemieszczeniem do zapasowego miejsca pracy pracowników, wyznaczonych z poszczególnych komórek organizacyjnych GDOŚ, kieruje Dyrektor Generalny GDOŚ.

4. Pracownicy wyznaczeni do przemieszczenia i realizacji zadań w zapasowym miejscu pracy powinni legitymować się ważnym poświadczeniem bezpieczeństwa lub upoważnieniem do przetwarzania informacji niejawnych oraz ważnym zaświadczeniem stwierdzającym przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

5. Zabezpieczenie środków finansowych na przemieszczenie i funkcjonowanie GDOŚ w zapasowym miejscu pracy zapewnia kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansowych w GDOŚ, w ramach budżetu własnego GDOŚ.

§ 14.

 1. Zadania związane przemieszczeniem rdoś do zapasowego miejsca pracy realizują Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska.

2. Skład osobowy przemieszczanych komórek organizacyjnych rdoś określają Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, zgodnie z limitem ustalonym w kartach realizacji zadań operacyjnych.

3. Zabezpieczenie środków finansowych na przemieszczenie i funkcjonowanie rdoś w zapasowym miejscu pracy realizowane jest w ramach budżetu własnego rdoś.

§ 15.

 1. Stanowiska kierowania utworzone na podstawie zarządzenia uchylanego w § 16 pkt 1 stają się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia odpowiednio głównym stanowiskiem kierowania Generalnego Dyrektora oraz głównymi stanowiskami kierowania Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w rozumieniu niniejszego zarządzenia.

2. W terminie do 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszego zarządzenia posiadana w GDOŚ i rdoś dokumentacja organizacyjna funkcjonowania stanowisk kierowania podlega przeglądowi pod kątem spełniania wymogów określonych w niniejszym zarządzeniu. W razie potrzeby dokumentację, o której mowa w zdaniu pierwszym, należy aktualizować, uzupełnić lub wykonać nową dokumentację.

3. Za realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 odpowiadają w:

1) GDOŚ - pracownik do spraw obronnych;

2) rdoś - Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska.

§ 16.

 Tracą moc:

1) zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie systemu kierowania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska;

2) zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przygotowania w ramach systemu kierowania głównego stanowiska kierowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 17

. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY
ŚRODOWISKA

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 2182 i 2245.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-22
  • Data wejścia w życie: 2019-09-06
  • Data obowiązywania: 2019-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe