| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Punktów Kierowania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 917) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa strukturę oraz zasady przygotowania i funkcjonowania Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Punktów Kierowania w podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jednostkach organizacyjnych i przez niego nadzorowanych, przygotowywanego na potrzeby koordynowania działań w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

3) Szefie Urzędu – rozumie się przez to Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

4) Centrum Kierowania – rozumie się przez to element Stanowiska Kierowania, w którym pracują odpowiednio zorganizowane zespoły i grupy zadaniowe, posiadające określone relacje podporządkowania, uprawnienia, zakresy odpowiedzialności, a także procedury działania;

5) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to następujące jednostki organizacyjne podległe Ministrowi i przez niego nadzorowane:

a) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

b) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,

c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

d) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,

e) Ochotnicze Hufce Pracy,

f) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

g) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

h) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego,

i) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;

6) jednostkach terenowych – rozumie się przez to jednostki lub oddziały podległe kierownikowi jednostki organizacyjnej, posiadające swoją siedzibę poza obiektem, w którym urzęduje kierownik jednostki organizacyjnej;

7) kierownikach jednostek organizacyjnych – rozumie się przez to szefów, dyrektorów, prezesów, komendantów jednostek organizacyjnych;

6) komórkach organizacyjnych Ministerstwa – rozumie się przez to wymienione w statucie Ministerstwa departamenty, biura i samodzielne stanowiska;

7) komórce organizacyjnej Stanowiska Kierowania – rozumie się przez to jedno lub wieloosobową grupę powołaną z komórki organizacyjnej Ministerstwa uzupełnioną pracownikami z jednostek organizacyjnych przewidzianą do realizacji zadań na Stanowisku Kierowania;

8) organach – rozumie się przez to Ministra oraz Szefa Urzędu;

9) planach operacyjnych – rozumie się przez to dokumenty planistyczne wykonywane w ramach planowania operacyjnego;

10) Punktach Kierowania – rozumie się przez to odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenia, w których – w sytuacjach szczególnych – realizują zadania kierownicy jednostek organizacyjnych wraz z niezbędną częścią obsługujących ich urzędów oraz niezbędnymi elementami zabezpieczenia;

11) Stanowiskach Kierowania – rozumie się przez to odpowiednio przygotowane i wyposażone miejsca (obiekty, rejony), w których rozmieszcza się organy oraz wydzielone części obsługujących ich urzędów wraz z elementami zabezpieczenia;

12) zadaniach operacyjnych – rozumie się przez to tę część zadań obronnych, które są realizowane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny;

13) Zespole do Spraw Łączności – rozumie się przez to określone siły i środki zapewniające przepływ informacji wewnątrz danego Stanowiska Kierowania, bezpośrednią łączność z innymi stanowiskami kierowania w tym łączność niejawną, możliwość dowiązania się do odpowiedniej sieci telekomunikacyjnej oraz obsługę zautomatyzowanych systemów wspomagających proces kierowania, zbierania i przetwarzania informacji;

14) Zespole Zabezpieczenia – rozumie się przez to określone siły i środki zdolne do zabezpieczenia funkcjonowania stanowiska kierowania, w tym zabezpieczenia logistycznego i elementów zabezpieczenia bojowego.

§ 3.

W celu zapewnienia ciągłości podejmowania i przekazywania decyzji oraz działań Ministra związanych z:

1) monitorowaniem źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń,

2) zapobieganiem powstawaniu oraz skutkom zagrożeń w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra,

3) kierowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra

– tworzy się System Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie, zwany dalej „SK MRPiPS”.

§ 4.

1. W skład SK MRPiPS wchodzą:

1) Główne Stanowisko Kierowania Ministra, organizowane w stałej siedzibie Ministerstwa;

2) Główne Stanowisko Kierowania Ministra, organizowane w zapasowym miejscu pracy;

3) Zapasowe Stanowisko Kierowania Ministra;

4) Główne Stanowisko Kierowania Szefa Urzędu, organizowane w stałej siedzibie;

5) Główne Stanowisko Kierowania Szefa Urzędu, organizowane w zapasowym miejscu pracy;

6) Punkty Kierowania:

a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

b) Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy,

c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,

e) Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,

f) Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Strukturę SK MRPiPS określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego oraz Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w siedzibie przy ulicy Limanowskiego 23, w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu przygotowują się do zawieszenia działalności, a w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny zawieszają swoją działalność i przygotowują się do zabezpieczenia funkcjonowania Stanowisk Kierowania Ministra w stałej siedzibie urzędu lub w zapasowym miejscu pracy.

§ 6.

1. Ustala się organizację i zasady funkcjonowania Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3:

1) strukturę organizacyjną Stanowisk Kierowania Ministra określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

2) obsadę personalną Stanowisk Kierowania ustali organ stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej, obsady ilościowej Stanowisk Kierowania oraz zadań realizowanych na Stanowiskach Kierowania;

3) realizacja zadań na Stanowiskach Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, należy do zadań organu oraz wydzielonej części obsługującego go urzędu, przewidzianego i przygotowanego do wykonywania zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury;

4) Stanowiska Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, organizuje Minister:

a) Główne Stanowisko Kierowania – w oparciu o wydzielone i przystosowane pomieszczenia obiektu budowlanego będącego w trwałym zarządzie Ministerstwa – obiekcie administrowanym przez Dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego,

b) Główne Stanowisko Kierowania w zapasowym miejscu pracy – w oparciu o zespół obiektów budowlanych przydzielonych organowi w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,

c) Zapasowe Stanowisko Kierowania – w oparciu o zespół obiektów budowlanych przydzielonych organowi w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony;

5) Stanowiska Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, będą czynne przez całą dobę i funkcjonować będą w systemie dwuzmianowym;

6) liczbę osób pracujących na poszczególnych zmianach na Stanowiskach Kierowania, ustala Szef Zespołu Koordynacyjnego Stanowiska Kierowania odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Stanowisk Kierowania.

2. Obsadę ilościową:

1) Głównego Stanowiska Kierowania Ministra organizowanego w stałej siedzibie urzędu oraz Głównego Stanowiska Kierowania Ministra organizowanego w zapasowym miejscu pracy określa załącznik nr 3;

2) Zapasowego Stanowiska Kierowania Ministra określa załącznik nr 4.

§ 7.

Ustala się organizację i zasady funkcjonowania Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5:

1) strukturę organizacyjną Stanowisk Kierowania opracowuje Szef Urzędu;

2) obsadę personalną Stanowisk Kierowania ustali Szef Urzędu, stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej oraz zadań realizowanych na Stanowisku Kierowania;

3) realizacja zadań na Stanowiskach Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, należy do zadań organu oraz wydzielonej części obsługującego go urzędu, przewidzianego i przygotowanego do wykonywania zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury;

4) Stanowiska Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, organizuje Szef Urzędu:

a) Główne Stanowisko Kierowania Szefa Urzędu organizowane w stałej siedzibie – w oparciu o wydzielone i przystosowane pomieszczenia obiektu budowlanego będącego w trwałym zarządzie urzędu, lub w oparciu o zespół obiektów budowlanych przydzielonych organowi w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,

b) Główne Stanowisko Kierowania Szefa Urzędu organizowane w zapasowym miejscu pracy – w oparciu o zespół obiektów budowlanych przydzielonych organowi w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony;

5) Stanowiska Kierowania Szefa Urzędu będą czynne przez całą dobę i funkcjonować będą w systemie dwuzmianowym;

6) liczbę osób pracujących na poszczególnych zmianach ustala Szef Urzędu w zależności od aktualnie panującej sytuacji oraz zadań realizowanych na Stanowisku Kierowania;

7) za organizację oraz sprawne funkcjonowanie Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, odpowiedzialny jest Szef Urzędu.

§ 8.

Ustala się organizację i zasady funkcjonowania Punktów Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia ciągłości podejmowania i przekazywania decyzji, związanych z monitorowaniem i zapobieganiem powstawaniu oraz skutkom zagrożeń, jak również kierowaniem realizacją zadań, w podległych sobie jednostkach organizacyjnych utworzą Punkty Kierowania według zasad określonych w § 10, w oparciu o pomieszczenia zajmowane w dotychczasowym miejscu pracy z wykorzystaniem infrastruktury oraz urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki organizacyjnej;

2) strukturę organizacyjną Punktów Kierowania opracowują kierownicy jednostek organizacyjnych;

3) obsadę personalną Punktów Kierowania ustalą kierownicy jednostek organizacyjnych, stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej, oraz zadań realizowanych w Punkcie Kierowania;

4) realizacja zadań w Punktach Kierowania, należy do kierowników jednostek organizacyjnych oraz wydzielonej części obsługujących ich urzędów, przewidzianych i przygotowanych do wykonywania zadań, o których mowa w pkt 1 z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeń;

5) Punkty Kierowania czynne będą przez całą dobę i funkcjonować będą w systemie dwuzmianowym;

6) liczbę osób pracujących na poszczególnych zmianach w Punktach Kierowania, ustalają kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za organizację i funkcjonowanie Punktów Kierowania.

§ 9.

1. Organy przygotowujące Stanowiska Kierowania obowiązane są do:

1) przygotowania obiektów przeznaczonych na Stanowiska Kierowania, w tym przydzielonych w ramach świadczeń na rzecz obrony, zgodnie z warunkami określonymi przez ministra infrastruktury w opracowaniu dotyczącym „Warunków jakim powinny odpowiadać nowo budowane obiekty specjalne i inne obiekty adoptowane na potrzeby Stanowisk Kierowania”;

2) przygotowania regulaminów i instrukcji pracy na Stanowiskach Kierowania;

3) ujęcia w planach operacyjnych zamierzeń związanych z przemieszczeniem i funkcjonowaniem na Stanowiskach Kierowania.

2. Przygotowanie Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–5, obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczaniem i zapewnieniem warunków do funkcjonowania organu na Stanowisku Kierowania;

2) utrzymanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury przez jej użytkowników w czasie pokoju;

3) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości organu do podjęcia zadań i ich realizacji oraz zorganizowanie specjalnych, w tym utajnionych, systemów teleinformatycznych;

4) wyposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu;

5) wyposażenie w źródła energii elektrycznej, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej;

6) wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;

7) zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach;

8) uodpornienie na oddziaływanie środków rozpoznania i rażenia przeciwnika, głównie przez maskowanie oraz budowę i modernizację ukryć i schronów;

9) zorganizowanie:

a) żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku,

b) zabezpieczenia medycznego,

c) transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych,

d) zaopatrywania w paliwa i materiały eksploatacyjne,

e) osłony kontrwywiadowczej;

10) tworzenie warunków do wykonywania zabiegów specjalnych;

11) przygotowanie środków do:

a) rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności oraz utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego,

b) ochrony Stanowisk Kierowania,

c) prowadzenia akcji ratowniczych,

d) przemieszczania na zapasowe miejsca pracy lub do zapasowego Stanowiska Kierowania;

12) określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury;

13) weryfikację przydziału obiektów budowlanych oraz monitorowanie należytego ich utrzymania przez kolejnych użytkowników.

§ 10.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przygotowujący Punkty Kierowania powinni:

1) wyznaczyć pomieszczenia, o których mowa w § 8 pkt 1, w których przewidują organizowanie Punktów Kierowania;

2) opracować dokumentację (instrukcję organizacji pracy w Punktach Kierowania) związaną z organizacją i zapewnieniem warunków do funkcjonowania obsady personalnej w Punktach Kierowania;

3) ustalić zasady i trybu obiegu informacji dotyczących gotowości kierownika jednostki organizacyjnej do podjęcia zadań i ich realizacji;

4) wyposażyć Punkty Kierowania w urządzenia łączności zapewniające możliwość komunikowania się ze Stanowiskiem Kierowania Ministra oraz innymi elementami SK MRPiPS;

5) wyposażyć Punkty Kierowania w urządzenia oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;

6) wyposażyć Punkty Kierowania w źródła energii elektrycznej, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej;

7) zorganizować system powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach;

8) zorganizować:

a) żywienie i zaopatrywanie w artykuły codziennego użytku,

b) podstawowe zabezpieczenie medyczne,

c) zabezpieczenie transportowe;

9) przygotować środki do:

a) ochrony Punktów Kierowania,

b) prowadzenia akcji ratowniczych.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przygotowujący Punkty Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 lit. a–d, powinni być w gotowości do kierowania podległymi strukturami z Punktu Kierowania organizowanego doraźnie w jednostce terenowej, z wykorzystaniem infrastruktury oraz urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki terenowej.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, powinni być w gotowości do kierowania podległymi strukturami z Punktu Kierowania organizowanego w strukturach Stanowiska Kierowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

§ 11.

1. Dyrektor Generalny Ministerstwa sprawuje merytoryczny nadzór nad organizacją, przygotowaniem oraz funkcjonowaniem Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3.

2. Dyrektor komórki właściwej w sprawach administracyjnych Ministerstwa odpowiada za przygotowanie wytypowanych obiektów, a w nich infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie w tych obiektach Stanowisk Kierowania Ministra.

3. Do zadań dyrektora komórki właściwej w sprawach administracyjnych Ministerstwa należy:

1) udział w wyznaczeniu rejonów, a w nich obiektów i pomieszczeń do rozmieszczenia poszczególnych komórek organizacyjnych Stanowisk Kierowania Ministra we współdziałaniu z komórką właściwą w sprawach obronnych Ministerstwa;

2) terminowe przygotowanie Stanowisk Kierowania Ministra do pracy, w tym: doposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku obsady personalnej;

3) utrzymanie, modernizowanie i przystosowywanie wytypowanych obiektów, pomieszczeń oraz miejsc pracy do możliwości zainstalowania w nich sprzętu i wyposażenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3–8;

4) przygotowanie infrastruktury łączności umożliwiającej konfigurowanie i podłączanie jawnych i niejawnych systemów łączności w obiektach oraz pomieszczeniach przewidzianych do organizacji Stanowisk Kierowania Ministra;

5) przygotowanie, wydzielenie i instalowanie sprzętu łączności niezbędnego do zapewnienia niezakłóconej pracy organu, prawidłowego przepływu informacji w tym informacji niejawnych na Stanowiskach Kierowania Ministra;

6) zakup agregatów prądotwórczych i wyposażenie Stanowisk Kierowania Ministra w źródła energii elektrycznej, niezależne od ogólnodostępnej sieci energetycznej;

7) współudział w dokonywaniu zakupów oraz gromadzeniu sprzętu, urządzeń i materiałów, niezbędnych do wyposażenia Stanowisk Kierowania Ministra;

8) zagospodarowanie środków transportowych wraz z kierowcami, uzyskanymi w ramach świadczeń osobistych i rzeczowych w celu przemieszczenia wydzielonych sił i środków Ministerstwa, do rejonów rozwinięcia Stanowisk Kierowania Ministra;

9) wydzielenie środków transportowych na potrzeby funkcjonowania Stanowiska Kierowania Ministra;

10) przemieszczenie wydzielonych sił i środków do rejonów rozwinięcia Stanowiska Kierowania Ministra, zgodnie z opracowanymi przez komórkę właściwą w sprawach obronnych Ministerstwa – Planami przemieszczenia;

11) wydzielenie sił i środków oraz zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony Stanowisk Kierowania Ministra;

12) wydzielenie i utrzymanie niezbędnych sił i środków do prowadzenia akcji ratowniczych na Stanowiskach Kierowania Ministra;

13) wydzielenie pomieszczeń i w porozumieniu z komórką właściwą w sprawach informatyki, sprzętu niezbędnego do zorganizowania Systemu Niejawnej Poczty Internetowej „OPAL”;

14) zorganizowanie:

a) żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku,

b) transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych,

c) zaopatrywania w paliwa i materiały eksploatacyjne.

4. Do zadań dyrektora komórki właściwej w sprawach obronnych Ministerstwa należy:

1) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Ministra;

2) wyznaczenie rejonów, a w nich obiektów i pomieszczeń do rozmieszczenia zespołów i grup zadaniowych Stanowisk Kierowania Ministra zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, oraz obsadą ilościową Stanowisk Kierowania Ministra, o której mowa w § 6 ust. 2;

3) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji Stanowiska Kierowania Ministra, w tym:

a) instrukcji organizacji pracy na Stanowisku Kierowania Ministra,

b) planów przemieszczenia Stanowisk Kierowania Ministra,

c) planów rozmieszczenia komórek organizacyjnych Stanowisk Kierowania Ministra, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3;

d) harmonogramów uruchamiania Stanowisk Kierowania Ministra,

e) planów ochrony Stanowisk Kierowania Ministra;

4) udział w opracowaniu projektów regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy na Stanowiskach Kierowania Ministra;

5) uzgadnianie dokumentacji Stanowiska Kierowania Szefa Urzędu, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1;

6) uzgodnienie dokumentacji Punktów Kierowania, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, a w niej przepisów, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3;

7) koordynowanie przedsięwzięć związanych ze szkoleniem i przygotowaniem szefów zespołów i grup zadaniowych wyznaczonych do pracy na Stanowisku Kierowania Ministra;

8) dokonywanie zakupów oraz gromadzenie sprzętu, urządzeń i materiałów, niezbędnych do wyposażenia miejsc pracy na Stanowisku Kierowania Ministra;

9) w uzgodnieniu z właściwym wojewodą zapewnienie możliwości wykonywania zabiegów specjalnych pojazdów oraz sprzętu znajdującego się na Stanowiskach Kierowania Ministra;

10) we współdziałaniu z dyrektorem komórki właściwej w sprawach administracyjnych zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz o skażeniach i zakażeniach na Stanowisku Kierowania Ministra;

11) uzgodnienie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakresu i sposobu realizacji ochrony kontrwywiadowczej Stanowisk Kierowania Ministra.

5. Do zadań Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu i na wniosek, pracowników Ministerstwa wyznaczonych i przygotowanych do pracy na Stanowisku Kierowania Ministra od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

2) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy na Stanowiskach Kierowania Ministra;

3) zapewnienie obsady personalnej na Stanowiskach Kierowania Ministra zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną Stanowiska Kierowania Ministra określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia oraz obsadą ilościową Stanowisk Kierowania Ministra określoną w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia.

6. Dyrektor komórki właściwej w sprawach informatyki Ministerstwa odpowiada za organizacje oraz funkcjonowanie łączności internetowej na Stanowiskach Kierowania Ministra.

7. Do zadań Dyrektora komórki właściwej w sprawach informatyki należy:

1) planowanie, organizowanie oraz realizowanie przedsięwzięć zapewniających sprawne działanie jawnej i niejawnej łączności internetowej na Stanowiskach Kierowania Ministra;

2) dokonanie niezbędnych modernizacji istniejących sieci komputerowych w rejonach, obiektach oraz pomieszczeniach przewidzianych do organizacji Stanowisk Kierowania Ministra;

3) prowadzenie rejestru oraz utrzymanie w sprawności niezbędnego sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Stanowisk Kierowania Ministra;

4) zapewnienie środków technicznych wspierających system przekazywania decyzji i informacji niejawnych na Stanowisku Kierowania Ministra oraz między Stanowiskami Kierowania i Punktami Kierowania wchodzącymi w skład SK MRPiPS;

5) zapewnienie obsługi sieci komputerowych oraz funkcjonującego sprzętu informatyczno-komputerowego na Stanowiskach Kierowania Ministra przez odpowiednio przygotowanych administratorów;

6) uzgadnianie z kierownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa wykazu sprzętu komputerowego przewidzianego do pracy na Stanowiskach Kierowania.

8. Do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy:

1) zorganizowanie i zapewnienie ciągłości pracy kancelarii tajnej na potrzeby funkcjonowania Stanowisk Kierowania Ministra zdolnej do przyjmowania i przekazywania korespondencji niejawnej;

2) zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad ochrony informacji niejawnych na Stanowiskach Kierowania Ministra;

3) zapewnienie bezpieczeństwa w procesie przekazywania decyzji i informacji niejawnych na Stanowiskach Kierowania Ministra oraz między Stanowiskami Kierowania i Punktami Kierowania wchodzącymi w skład SK MRPiPS;

4) udział w organizowaniu systemu ochrony Stanowisk Kierowania Ministra.

9. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa należy:

1) wydzielenie do pracy na Stanowiska Kierowania Ministra niezbędnej liczby pracowników (od 3 do 6 osób), zgodnie z przyjętą ilościową obsadą Stanowisk Kierowania Ministra, zdolnych do podejmowania i przekazywania decyzji oraz koordynowania działań realizowanych w działach administracji rządowej, kierowanych przez Ministra w systemie dwuzmianowym;

2) przygotowywanie pracowników, o których mowa w pkt 1, do realizacji zadań w strukturach Stanowisk Kierowania;

3) merytoryczne przygotowanie pracowników wytypowanych do pracy na Stanowiskach Kierowania Ministra, w zakresie realizacji procedur wynikających z nałożonych zadań operacyjnych;

4) kierowanie pracowników wytypowanych do realizacji zadań na Stanowiskach Kierowania Ministra na szkolenia, których organizatorem jest Minister.

§ 12.

Kierownicy jednostek organizacyjnych tworzący elementy SK MRPiPS, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4–6, na wezwanie Ministra, ze struktur Stanowiska Kierowania (Punktów Kierowania) utworzą doraźne grupy operacyjne uzupełnione pracownikami jednostki organizacyjnej, w składzie od 3 do 8 pracowników, i przybędą na Stanowisko Kierowania Ministra w celu wspomagania określonej grupy zadaniowej w rozwiązywaniu problemu leżącego w kompetencji wezwanej jednostki organizacyjnej.

§ 13.

1. Organizację Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, według zasad określonych w § 6 oraz § 9 niniejszego zarządzenia, w zakresie planistycznym, należy zakończyć w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Organizację Stanowisk Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, według zasad określonych w § 7 oraz § 9 niniejszego zarządzenia, w zakresie planistycznym, należy zakończyć w terminie 60 dni od daty wejścia w życie zarządzenia.

3. Organizację Punktów Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, według zasad określonych w § 8 oraz § 10 niniejszego zarządzenia, w zakresie planistycznym, należy zakończyć w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia.

§ 14.

1. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania Stanowisk Kierowania o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–5 należy do organu, który będzie na tych Stanowiskach funkcjonował.

2. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania Punktów Kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 wychodzących poza ramy planistyczne, związane z utrzymaniem, eksploatacją wydzielonych pomieszczeń, ich wyposażaniem w inne dodatkowe urządzenia wspomagające i sprzęt, w które podmiot organizujący Punkt Kierowania zechce sobie go wyposażyć, są finansowane ze środków własnych jednostek organizacyjnych, które będą w tych Punktach funkcjonować.

§ 15.

1. Wyposażanie Stanowisk Kierowania w sprzęt oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 9, których nie ma na wyposażeniu jednostki organizacyjnej, należy realizować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym „Harmonogramem przygotowania Stanowisk Kierowania” oraz Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, w części dotyczącej przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

2. Wyposażanie Punktów Kierowania w sprzęt oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 10, których nie ma na wyposażeniu jednostki organizacyjnej należy realizować, na polecenie Ministra, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Harmonogramem wyposażania Punktu Kierowania, po uruchomieniu zadań operacyjnych związanych z weryfikacją budżetu jednostki organizacyjnej.

§ 16.

Zadania dla Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego oraz Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w zakresie organizacji i funkcjonowania w ramach SK MRPiPS określi Dyrektor Generalny Ministerstwa.

§ 17.

Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w podległych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 13).

§ 18.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 


Załącznik 1. [STRUKTURA SYSTEMU KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ]

Załączniki do zarządzenia nr 20 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 24 maja 2017 r.

Załącznik nr 1

STRUKTURA SYSTEMU KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [OBSADA ILOŚCIOWA STANOWISKA KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORGANIZOWANEGO W SSU ORAZ W ZMP]

Załącznik nr 3

OBSADA ILOŚCIOWA STANOWISKA KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORGANIZOWANEGO W SSU ORAZ W ZMP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [OBSADA ILOŚCIOWA ZAPASOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ]

Załącznik nr 4

OBSADA ILOŚCIOWA ZAPASOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »