reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2018 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2018 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach edycji 2018 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, zwanego dalej "Programem";

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem";

2) sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji;

3) sześciu przedstawicieli Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie;

4) przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie więcej niż dwóch.

2. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

3. Tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

4. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadku jego nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji. Odwołania członka dokonuje Minister na wniosek przewodniczącego Komisji.

§ 4.

1. W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych dotyczących konkursu, zaproszeni do udziału w jej pracach przez przewodniczącego.

2. Eksperci, biorący udział w ocenie ofert, sporządzają wstępną ocenę złożonych ofert przez wypełnienie karty oceny merytorycznej.

3. Nabór ekspertów wskazanych w ust. 2 oraz zawieranie z nimi umów cywilno-prawnych jest realizowany przez Departament Polityki Senioralnej w odrębnym trybie.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;

4) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje sekretarz albo upoważniony przez przewodniczącego inny członek Komisji.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;

3) przechowywanie dokumentacji Komisji.

§ 7.

1. Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

2. Eksperci, o których mowa w § 4 ust. 2, otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych, finansowanych ze środków technicznych Programu.

§ 8.

1. Minister ma prawo do dokonania oceny strategicznej ofert ze względu na realizację bieżących polityk publicznych.

2. Oferty podlegające ocenie strategicznej spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) oferta zakłada realizację ważnego interesu społecznego lub ważnego interesu publicznego dla osób starszych;

2) oferta zakłada podjęcie próby rozwiązania istotnych kwestii i problemów społecznych dla osób starszych;

3) oferta charakteryzuje się efektywnością społeczną i ekonomiczną projektu;

4) oferta zakłada realizację szczególnie istotnego tematu z punktu widzenia celów Programu;

5) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu o niższej aktywności społecznej dla osób starszych (regiony określane na podstawie corocznych sprawozdań z realizacji Programu);

6) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot z regionu słabiej reprezentowanego w otwartym konkursie ofert;

7) oferta zakłada realizację projektu przez podmiot pełniący istotną rolę w otoczeniu środowiskowym, mający potencjał zapewniający duży zasięg i szerokie oddziaływanie na społeczność lokalną lub społeczeństwo;

8) oferta po dokonaniu oceny otrzymała taką samą liczbę punktów co inne oferty i może kwalifikować się do przyznania dotacji.

§ 9.

1. Po zatwierdzeniu przez Ministra lista ofert przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami jest ogłaszana na stronie internetowej Ministerstwa.

2. Po ogłoszeniu na stronie internetowej listy ofert Ministerstwo kontaktuje się z oferentami w celu omówienia ostatecznej wersji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

3. Minister może dokonywać weryfikacji ocen ekspertów oraz wprowadzać korekty do projektów w zakresie planowanych działań i wysokości oraz struktury budżetu przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego.

§ 10.

1. Nie ma możliwości odwołania się od ocen merytorycznych, na podstawie których jest sporządzona lista ofert przeznaczonych do dofinansowania.

2. Kwota dotacji przyznana przez Ministra nie może zostać zwiększona bez jego zgody.

§ 11.

Jeżeli organizacja, której oferta otrzymała dofinansowanie, zrezygnuje z realizacji zadania, Minister może w ramach zaoszczędzonych środków dofinansować inny projekt.

§ 12.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie.

§ 13.

Komisja działa nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

Załącznik 1. [REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ DO SPRAW OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W EDYCJI 2018 OTWARTEGO KONKURSU OFERT W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014–2020]

Załącznik do zarządzenia nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 4 stycznia 2018 r. (poz. 1)

REGULAMIN
KOMISJI KONKURSOWEJ DO SPRAW OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W EDYCJI 2018 OTWARTEGO KONKURSU OFERT W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020

§ 1.

Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert oraz przedkłada Ministrowi opinię co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.

§ 2.

1. Ocena i analiza złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

2. Pracownicy Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie wypełniają kartę oceny formalnej.

3. Eksperci, o których mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia, wypełniają kartę oceny merytorycznej.

4. Każda oferta oceniana jest przez dwóch ekspertów.

5. Komisja na podstawie ocen ekspertów sporządza opinię, o której mowa w § 1.

6. Jeżeli w ocenie oferty wystąpi wyraźna różnica w punktacji (różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 20 punktów) i wyższa ocena wynosi co najmniej 85 punktów, oferta kierowana jest do oceny przez trzeciego eksperta, który wypełnia kartę oceny, dysponując podwójną pulą punktową (210 punktów). Komisja po zapoznaniu się z ocenami trzeciego eksperta, ustala ostateczną punktację (maksymalnie 210 punktów) i propozycję ostatecznej kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.

7. Jeżeli więcej niż jednej ofercie przyznano tę samą liczbę punktów, a kwota środków nie jest wystarczająca do dofinansowania wszystkich ofert, Komisja ustala ostateczną punktację oraz propozycję ostatecznych kwot dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.

8. Lista ofert przeznaczonych do dofinansowania jest przedstawiona odrębnie dla każdego z priorytetów określonych w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i zawiera następujące informacje:

1) numer oferty;

2) nazwę organizacji;

3) nazwę zadania publicznego;

4) numer Priorytetu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020;

5) siedzibę organizacji (miejscowość) oraz województwo;

6) numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji organizacji;

7) kwotę dotacji proponowaną do dofinansowania przez Ministra;

8) sumę punktów uzyskanych w wyniku oceny ekspertów.

9. Listy ofert przeznaczonych do dofinansowania są dostosowywane do kwoty alokacji środków w poszczególnych priorytetach na 2018 r.

§ 3.

1. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji lub jej sekretarz, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i sekretarza - inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego.

2. Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.

3. Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.

4. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:

1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;

2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

5. W miejsce odwołanego członka Komisji przewodniczący powołuje inną osobę.

§ 4.

Eksperci biorący udział w ocenie ofert są obowiązani do podpisania deklaracji o bezstronności dołączanej do umowy zawieranej z ekspertem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama