reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r., zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

1. Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r.;

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem" opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2018 r., a także proponowaną kwotę dotacji.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem";

2) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 3 lit. a;

3) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:

a) dwóch przedstawicieli Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,

b) dwóch przedstawicieli, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrani z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie, zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

2. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Członkowie Komisji oraz eksperci, o których mowa w § 4, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji i wyłączają się od analizy i oceny ofert. Wzór oświadczenia o bezstronności stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pomocy społecznej i zatrudnienia socjalnego.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

3) podejmowanie rozstrzygnięć w przypadkach spornych;

4) akceptowanie sporządzonych przez sekretarza protokołów z posiedzeń Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wypełnia inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego Komisji.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;

3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 4, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

§ 9.

Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

Załącznik 1. [REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU PN. „PARTNERSTWA PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU – PROFESJONALNE FORMY POMOCY ZE SZCZEGÓLNĄ ROLĄ ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO” – EDYCJA 2018 R.]

Załączniki do zarządzenia nr 6
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU PN. "PARTNERSTWA PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU - PROFESJONALNE FORMY POMOCY ZE SZCZEGÓLNĄ ROLĄ ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO" - EDYCJA 2018 R.

§ 1.

Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert konkursowych oraz przedkłada Ministrowi opinię zawierającą rekomendowane przez Komisję projekty przeznaczone do dofinansowania przez Ministra.

§ 2.

1. Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert pn. "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r.

2. Ofertę konkursową pod względem formalnym ocenia członek Komisji będący przedstawicielem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej wskazany przez przewodniczącego Komisji.

3. W przypadku, gdy oferta nie spełnia któregokolwiek z wymogów formalnych, nie podlega ona dalszej ocenie.

4. Członkowie Komisji, o których mowa w § 3 zarządzenia, dokonują pisemnej indywidualnej oceny merytorycznej oferty konkursowej.

5. Każda z ofert oceniana jest przez 2 członków Komisji, wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.

6. Na podstawie ocen poszczególnych członków Komisji sporządza się uśrednioną ocenę formalną i merytoryczną oferty konkursowej, którą zatwierdza przewodniczący Komisji.

7. Uśredniona ocena formalna i merytoryczna oferty konkursowej zawiera liczbę punktów oraz proponowaną kwotę dotacji zatwierdzoną przez przewodniczącego Komisji.

8. W przypadku, gdy na etapie oceny merytorycznej członkowie Komisji zgodnie przyznali ocenę negatywną, oferta zostaje oceniona negatywnie. Ocena negatywna oznacza, że oferta otrzymała poniżej 24 punktów. W innym przypadku uznaje się, iż oferta została oceniona pozytywnie (została przyjęta).

9. W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie oceniają spełnienie przez oferenta przesłanki merytorycznej, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.

10. Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra opinię do złożonych ofert konkursowych wraz z rekomendacją projektów, które spełniają wymogi formalne oraz zostały najwyżej ocenione pod względem merytorycznym. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które zostaną zarekomendowane Ministrowi, podejmuje przewodniczący Komisji.

11. Opinia co do złożonych ofert zawiera:

1) następujące informacje dla każdej oferty:

a) numer oferty,

b) nazwę oferenta,

c) tytuł zadania publicznego,

d) siedzibę podmiotu (miejscowość) oraz województwo,

e) uśrednioną liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji - dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;

2) proponowaną kwotę dotacji dla rekomendowanej oferty.

§ 3.

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego - inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego do jego zastępowania.

2. Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.

3. Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.

4. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:

1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;

2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

5. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;

2) zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.

Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama