reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej, zwany dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) dokonywanie przeglądu regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", w ramach kontroli zarządczej;

2) ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej wraz ze wskazaniem jej słabości;

3) przedstawianie Ministrowi propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej, w tym informacji o potrzebie aktualizacji bądź udoskonalenia regulacji i procedur w tym zakresie obowiązujących w Ministerstwie;

4) rekomendowanie propozycji nowych lub modyfikacja już funkcjonujących w Ministerstwie rozwiązań systemowo-organizacyjnych i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie;

5) opiniowanie wzorów ankiet niezbędnych do dokonania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej;

6) analizowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem i samooceny kontroli zarządczej, przedstawionych przez komórki organizacyjne Ministerstwa;

7) analiza rejestru ryzyk zidentyfikowanych w Ministerstwie;

8) opracowywanie i przedstawianie Ministrowi informacji o zidentyfikowanych kluczowych rodzajach ryzyka w celu przygotowania niezbędnych propozycji zmian w systemie kontroli zarządczej;

9) przedstawianie propozycji usprawnień i zmian mechanizmów kontrolnych dotyczących najistotniejszych zagrożeń związanych z działalnością Ministerstwa.

2. Skład Zespołu jest określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

3. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 3.

1. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) ustalanie harmonogramu prac Zespołu;

5) występowanie do dyrektorów o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego zastępca.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w załączniku do zarządzenia.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, odbywających się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Miejsce i termin posiedzeń Zespołu wyznacza przewodniczący Zespołu.

3. Prace Zespołu, w uzasadnionych przypadkach, mogą być prowadzone w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

4. Zespół podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

5. W przypadku niepodjęcia decyzji w sposób, o którym mowa w ust. 4, ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Zespołu.

6. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół.

7. Protokół z posiedzenia Zespołu akceptuje przewodniczący Zespołu.

8. Protokół jest przekazywany wszystkim członkom Zespołu w ciągu 21 dni od daty posiedzenia.

§ 5.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Kontroli i Audytu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

Załącznik 1. [SKŁAD ZESPOŁU DO SPRAW KONTROLI ZARZĄDCZEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 8
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Skład Zespołu do spraw kontroli zarządczej

1. Przewodniczący - Dyrektor Generalny w Ministerstwie.

2. Zastępca przewodniczącego - dyrektor Biura Kontroli i Audytu.

3. Zastępca przewodniczącego - dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz.

4. Członkowie:

1) dyrektor Departamentu Informatyki;

2) dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;

3) dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

4) dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej;

5) dyrektor Departamentu Rynku Pracy;

6) dyrektor Departamentu Funduszy;

7) dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej;

8) dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej;

9) dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych;

10) dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

11) dyrektor Biura Ministra i Komunikacji Społecznej;

12) dyrektor Biura Dyrektora Generalnego;

13) dyrektor Biura Administracyjnego;

14) dyrektor Biura Budżetu i Finansów.

5. Sekretarz - przedstawiciel Biura Kontroli i Audytu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama