REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 10

ZARZADZENIE NR 10
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Audytu, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet działa jako wspólny komitet audytu dla działów administracji rządowej - rodzina, praca, zabezpieczenie społeczne.

3. Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, kierującego działami, o których mowa w ust. 2.

4. Zadania Komitetu określa art. 289 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz regulamin Komitetu, nadany przez Ministra na wniosek Przewodniczącego Komitetu.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący - sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) co najmniej dwóch członków niezależnych, powołanych spośród osób spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2049);

3) co najmniej jeden członek zależny.

2. Członków Komitetu powołuje Minister. Skład osobowy Komitetu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Przy powoływaniu członków Komitetu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu.

4. Komitet rozpoczyna pracę z dniem powołania.

5. Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście.

§ 3.

Minister odwołuje członka Komitetu

1) na jego pisemny wniosek;

2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

3) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komitetu;

5) na pisemny wniosek Przewodniczącego.

§ 4.

1. Udział w pracach Komitetu jest obowiązkowy.

2. Przewodniczący Komitetu uczestniczy w posiedzeniach Komitetu w ramach obowiązków służbowych i nie otrzymuje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

3. Członkowie niezależni Komitetu otrzymują za udział w posiedzeniach Komitetu wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu.

4. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział niezależnego członka Komitetu w co najmniej jednym posiedzeniu Komitetu w danym kwartale.

5. Członkowie zależni uczestniczą w posiedzeniach Komitetu w ramach obowiązków służbowych i nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5.

1. Obsługę organizacyjno-biurową i administracyjną Komitetu, w tym sporządzanie protokołów, zapewnia Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie.

2. Pracownicy Samodzielnego Stanowiska Audytu Wewnętrznego uczestniczą w posiedzeniach Komitetu w trybie doradczym, bez prawa udziału w głosowaniach Komitetu.

3. Dokumentacja spraw będących przedmiotem działania Komitetu stanowi akta stałe audytu wewnętrznego w Ministerstwie.

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 40, z 2021 r. poz. 42 oraz z 2023 r. poz. 5).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [SKŁAD OSOBOWY KOMITETU AUDYTU W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 10
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lutego 2024 r. (poz. 10)

SKŁAD OSOBOWY KOMITETU AUDYTU W MINISTERSTWIE RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W skład Komitetu wchodzą następujące osoby:

1) Pani Aleksandra Gajewska - Przewodnicząca Komitetu;

2) Pan Liwiusz Laska - członek zależny Komitetu;

3) Pani Katarzyna Andrzan - członek niezależny Komitetu;

4) Pan Dominik Gajewski - członek niezależny Komitetu;

5) Pan Marcin Szemraj - członek zależny Komitetu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-19
  • Data wejścia w życie: 2024-02-20
  • Data obowiązywania: 2024-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA