reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 4 marca 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół Monitorowania Zagrożeń, zwany dalej „Zespołem”, w celu monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń, w tym zagrożeń infrastruktury krytycznej oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej „Ministrem”.
§ 2.
Pracami Zespołu kieruje Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, zwanego dalej „Biurem”.
§ 3.
Nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.
§ 4.
W skład Zespołu wchodzą pracownicy Ministerstwa wyznaczeni przez:

1) Dyrektora Biura;

2) dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, posiadający specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra.

§ 5.
1. Do zadań Zespołu należą:

1) bieżące monitorowanie i wymiana informacji o zagrożeniach oraz sytuacjach kryzysowych w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra;

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) informowanie Kierownictwa Ministerstwa o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych, w formie raportów bieżących oraz doraźnych;

3) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

4) realizacja zadań na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

5) współdziałanie w zakresie monitorowana zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej z komórkami organizacyjnymi organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz z przedsiębiorcami, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej właściwych dla Ministra, zwanych dalej „przedsiębiorcami”;

6) współdziałanie w zakresie bieżącej wymiany informacji z Rzecznikiem Prasowym Ministerstwa oraz przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;

7) przekazywanie informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra, organom i jednostkom podległym lub nadzorowanym przez Ministra oraz przedsiębiorcom;

8) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń infrastruktury krytycznej w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra;

9) opracowywanie analiz i opinii oraz dokonywanie oceny możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju, a także gromadzenie informacji o zagrożeniach na potrzeby Ministra, w oparciu o informacje przekazywane przez organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz przez przedsiębiorców;

10) uruchamianie procedur z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

11) udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego;

12) monitorowanie sytuacji w czasie trwania imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, których organizacja i przebieg dotyczą działów administracji rządowej właściwych dla Ministra;

13) dokumentowanie działań podejmowanych przez Zespół.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są w szczególności Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, Szefowi Gabinetu Politycznego, Rzecznikowi Prasowemu Ministerstwa oraz Dyrektorowi Biura.

§ 6.
1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa obowiązani są do niezwłocznego przekazywania Zespołowi wszelkich niezbędnych informacji, zgodnie z ich właściwością, w celu umożliwienia realizacji przez Zespół zadań, o których mowa w § 5.

2. Organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra oraz przedsiębiorcy realizujący zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego oraz polityki informacyjnej, obowiązani są do bieżącego przekazywania Zespołowi informacji o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych, w tym stratach i kosztach z nich wynikających, w celu umożliwienia realizacji zadań, o których mowa w § 5.

§ 7.
Zespół pełni dyżur w trybach pracy dla sytuacji zwyczajnych i sytuacji kryzysowych.
§ 8.
1. W ramach trybu pracy dla sytuacji zwyczajnych pracownicy Biura, o których mowa § 4 pkt 1, pełnią ośmiogodzinny dyżur w czasie godzin pracy Ministerstwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Poza godzinami pracy Ministerstwa i w dni wolne od pracy, w ramach trybu pracy dla sytuacji zwyczajnych, pracownicy Biura, o których mowa w § 4 pkt 1, pełnią dyżur telefoniczny zgodnie z harmonogramem zatwierdzanym przez Dyrektora Biura, mając zapewniony dostęp do telefonu służbowego, poczty elektronicznej oraz sieci Internet.

3. W ramach trybu pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy Ministerstwa, o których mowa w § 4, pełnią dyżur całodobowy zgodnie z harmonogramem zatwierdzanym przez Dyrektora Biura.

4. Na czas pełnienia dyżuru w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy Ministerstwa, o których mowa w § 4 pkt 2, zwolnieni są z wykonywania obowiązków określonych w opisach stanowisk pracy.

§ 9.
O wprowadzeniu i odwołaniu pełnienia dyżurów w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych decyduje Dyrektor Biura, w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa.
§ 10.
W przypadku organizowania lub udziału pracowników Ministerstwa w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz konieczności monitorowania sytuacji w czasie trwania imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, Zespół może pełnić dyżury w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych.
§ 11.
1. Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura, zapewnia niezbędne wyposażenie pomieszczeń oraz odpowiednie warunki pracy dla osób pełniących dyżur.

2. Dyrektor Biura:

1) opracuje instrukcję pracy Zespołu określającą zasady jego funkcjonowania;

2) wyznaczy pomieszczenia na potrzeby Zespołu, w tym określi zapasowe miejsce jego pracy.

§ 12.
Biuro prowadzi obsługę organizacyjno-biurową Zespołu.
§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama