reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

z dnia 4 marca 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw GSM-R

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw GSM-R, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu, prowadzący sprawy dotyczące transportu kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;

2) Członkowie Zespołu – przedstawiciele:

a) Departamentu Funduszy Europejskich,

b) Departamentu Kolejnictwa,

c) Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej,

d) Departamentu Prawnego,

e) Biura Bezpieczeństwa.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu z głosem doradczym:

1) przedstawicieli:

a) Ministerstwa Obrony Narodowej,

b) Ministerstwa Cyfryzacji,

c) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

d) Ministerstwa Rozwoju,

e) Ministerstwa Finansów,

f) Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych,

g) Urzędu Transportu Kolejowego,

h) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

i) innych organów administracji rządowej, spółek, organizacji lub instytucji krajowych i zagranicznych, właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu;

2) ekspertów.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.

2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

a) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu,

b) zwoływanie posiedzeń Zespołu,

c) prowadzenie posiedzeń Zespołu,

d) informowanie Ministra Infrastruktury i Budownictwa po każdym posiedzeniu Zespołu o przebiegu i rezultatach prac,

e) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu,

f) powoływanie grup roboczych.

§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu może powołać grupy robocze w celu analizy poszczególnych zagadnień pozostających w zakresie właściwości Zespołu.

2. W skład grup roboczych mogę wchodzić członkowie Zespołu lub ich przedstawiciele oraz przedstawiciele podmiotów wskazanych w § 2 ust. 2.

3. Przewodniczący Zespołu wskazuje osobę koordynującą prace grupy roboczej spośród osób powołanych do składu tej grupy.

4. Koordynator prac grupy roboczej opracowuje harmonogram spotkań i plan działania i przedkłada je przewodniczącemu Zespołu.

5. Koordynator prac grupy roboczej w razie konieczności przedkłada przewodniczącemu Zespołu informację o stanie prac oraz, po zakończeniu prac grupy roboczej, podsumowanie działań oraz rekomendacje.

§ 5.

1. Zespół podejmuje działania w celu wypracowania zasad wdrożenia systemu GSM-R na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwaną dalej „PKP PLK S.A.”.

2. Do zadań Zespołu należy ocena obecnego modelu wdrożenia systemu GSM-R na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A wraz z propozycjami jego zmiany, w szczególności poprzez:

1) analizę uwarunkowań dotyczących sposobu i zakresu realizacji zadania, w tym rozważenie prawnych możliwości zmiany modelu realizacji zadania w zakresie przedmiotowym i podmiotowym;

2) przygotowanie propozycji rozwiązań i narzędzi prawnych dla Ministra Infrastruktury i Budownictwa niezbędnych do oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i przeprowadzenie stosownej oceny;

3) analizę prawnych i finansowych skutków zmiany sposobu wdrażania systemu GSM-R na liniach kolejowych zarządzanych PKP PLK S.A., w szczególności możliwość utrzymania dofinansowania zadania ze środków UE oraz konsekwencje ewentualnego unieważnienia przetargu prowadzonego przez PKP PLK S.A.;

4) ocenę możliwości wykonawców krajowych w zakresie realizacji zadania – na podstawie stosownych analiz i konsultacji;

5) formułowanie rekomendacji dla Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczących działań związanych z wdrożeniem GSM-R;

6) opracowanie zaleceń i wskazówek do przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i na jego podstawie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla uzgodnionego modelu wdrożenia systemu GSM-R.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Departament Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama