reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 294 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882) w dniu 30 marca 2016 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M 294.

Tekst Umowy wielostronnej M 294 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że właściwe władze następujących państw podpisały Umowę wielostronną M 294 w podanych niżej datach:

Republika Francuska

1.02.2016

Republika Federalna Niemiec

17.02.2016

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [UMOWA WIELOSTRONNA M 294 ZAWARTA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ROZDZIAŁU 1.5.1 ADR, DOTYCZĄCA PRZEWOZU PROTOTYPÓW PRZEDPRODUKCYJNYCH DUŻYCH ZESPOŁÓW AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH (UN 3480)]

Załącznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 27)

UMOWA WIELOSTRONNA M 294 ZAWARTA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ROZDZIAŁU 1.5.1 ADR, DOTYCZĄCA PRZEWOZU PROTOTYPÓW PRZEDPRODUKCYJNYCH DUŻYCH ZESPOŁÓW AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH (UN 3480)

(1) W odstępstwie od przepisu szczególnego 310 w dziale 3.3, prototypy przedprodukcyjne dużych zespołów akumulatorów litowo-jonowych, niepoddane badaniom zgodnie z podpunktem 38.3 Podręcznika badań i kryteriów, o masie brutto przekraczającej 100 kg, zgodne z wymaganiami wymienionymi w punkcie (2) poniżej, mogą być przewożone w mocnych opakowaniach niezatwierdzonych zgodnie z działem 6.1, zgodnych z punktem (3) poniżej.

(2) Budowa zespołu akumulatorów:

Pojedyncze moduły akumulatorów lub ogniw powinny być zamontowane w izolowanej i wytrzymałej konstrukcji chroniącej ogniwa pod względem mechanicznym oraz powinny być przymocowane do tej konstrukcji w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek ich przemieszczenie;

Każdy moduł lub ogniwo powinny być sztywno i pewnie zamocowane wewnątrz wytrzymałej skrzyni lub obudowie, wykonanych z metalu lub z kompozytu o równoważnej wytrzymałości, o pełnych ścianach o wytrzymałości i konstrukcji odpowiednich do przeznaczenia skrzyni lub obudowy oraz do masy zawartych wewnątrz nich elementów.

(3) Opakowanie powinno spełniać następujące wymagania:

(a) W przypadku przewożenia zespołu akumulatorów w pozycji pionowej:

– zespół akumulatorów powinien być umieszczony w opakowaniu wewnętrznym składającym się ze zgrzewanego worka z folii aluminiowej i owinięty wystarczającą ilością niepalnego, chłonnego i amortyzującego materiału, w celu zapobieżenia wszelkim przypadkowym wyciekom z zespołu akumulatorów na zewnątrz sztuki przesyłki;

– zespół akumulatorów powinien być pewnie przymocowany do palety przy pomocy elementów tłumiących, zdolnych do zminimalizowania skutków wstrząsów lub drgań, oraz umożliwiających manipulowanie, podnoszenie i przechylanie do punktu przewrócenia, bez powodowania uszkodzeń;

– paleta stanowi dno opakowania zewnętrznego, składającego się z mocnej skrzyni wykonanej ze sklejki, tworzywa sztucznego lub metalu, spełniającej odpowiednie wymagania konstrukcyjne podane pod 6.1.4.10, 6.1.4.13 lub 6.1.4.14;

– pomiędzy opakowaniem wewnętrznym a opakowaniem zewnętrznym powinien być umieszczony izolujący i niepalny materiał o minimalnej grubości 40 mm. Materiał ten powinien być pewnie przymocowany do ścian obu opakowań;

– opakowanie zewnętrzne powinno być oznakowane strzałkami kierunkowymi wymaganymi dla sztuki przesyłki, zgodnie z podrozdziałem 5.2.1.9 ADR.

(b) W przypadku przewożenia zespołu akumulatorów w pozycji poziomej:

– zespół akumulatorów powinien być umieszczony w opakowaniu wewnętrznym składającym się ze zgrzewanego worka z folii aluminiowej;

– zespół akumulatorów i jego opakowanie powinny być umieszczone w mocnej skrzyni wykonanej ze sklejki, tworzywa sztucznego lub metalu, spełniającej odpowiednie wymagania konstrukcyjne podane pod 6.1.4.10, 6.1.4.13 lub 6.1.4.14, tak aby żadne przemieszczenie w opakowaniu nie było możliwe, oraz powinien być owinięty wystarczającą ilością niepalnego, chłonnego i amortyzującego materiału w celu zapobieżenia wszelkim przypadkowym wyciekom z zespołu akumulatorów na zewnątrz sztuki przesyłki;

– skrzynia zawierająca zespół akumulatorów powinna być umieszczona w opakowaniu zewnętrznym wykonanym ze sklejki, tworzywa sztucznego lub metalu, spełniającym odpowiednie wymagania konstrukcyjne podane pod 6.1.4.10, 6.1.4.13 lub 6.1.4.14, oraz powinna być oddzielona od tego opakowania przy pomocy umieszczonych wokół niej elementów tłumiących, zdolnych do zminimalizowania skutków wstrząsów lub drgań;

– pomiędzy skrzynią wewnętrzną a skrzynią zewnętrzną powinien być umieszczony niepalny materiał izolujący.

(4) W niniejszej umowie określenie „niepalny” odnosi się do definicji ustanowionej przez właściwą normę uznaną w kraju pakowania (np. normę EN 13 501 – 1 w Unii Europejskiej).

(5) Wszystkie pozostałe postanowienia ADR odnoszące się do przewozu akumulatorów litowo-jonowych (UN 3480) pozostają w mocy.

(6) Niniejsza umowa ma zastosowanie do przewozu pomiędzy Umawiającymi się Stronami ADR, które podpisały tę umowę do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie, o ile nie została ona wypowiedziana przed tą datą przez co najmniej jednego z sygnatariuszy. W przypadku takiego wypowiedzenia, umowa ma zastosowanie wyłącznie do przewozu pomiędzy Umawiającymi się Stronami ADR, które ją podpisały i nie wypowiedziały, wykonywanego na terytorium tych Umawiających się Stron ADR do wskazanej wyżej daty.

Warszawa, dnia 30 marca 2016 r.

Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR

Minister Infrastruktury i Budownictwa

MULTILATERAL AGREEMENT M 294

under Section 1.5.1 of ADR concerning the carriage of pre-production prototypes of large Lithium-ion batteries assemblies (UN 3480)

(1) By derogation from special provision 310 in chapter 3.3, pre-production prototypes of large Lithium-ion batteries assemblies, not tested according to sub-section 38.3 of the manual of tests and criteria, with a gross mass exceeding 100 kg, conforming to the requirements mentioned in paragraph (2) hereafter, may be carried in strong, non approved according to chapter 6.1 packagings, conforming to paragraph (3) hereafter.

(2) Construction of the battery assembly:

The elementary battery modules or cells shall be assembled in an insulated and sturdy structure that protects the cells mechanically, and attached in this structure in such a way that no movement is possible;

Each module or cell shall be rigidly and strongly attached inside a sturdy cabinet or casing, made of metal or a composite material of equivalent strength, with full sheet panels of adequate strength and design in relation to the intended use of the cabinet or casing and to the mass of the elements contained inside.

(3) The packaging shall conform to the following requirements:

(a) If the battery assembly is to be transported vertically:

– The battery assembly shall be placed in an inner packaging consisting in a heat sealable aluminium foil bag and wrapped into enough non-combustible absorbent cushioning material to avoid any accidental leakage from the battery system out of the package;

– The battery assembly shall be strongly attached to a pallet through dampers capable of minimising the effect of shocks or vibrations, allowing handling, lifting, and tilting to the point of toppling, without rupture;

– The pallet is forming the bottom of the outer packaging consisting in a strong box made of plywood, plastic or metal, respectively conforming to construction requirements of 6.1.4.10, 6.1.4.13, or 6.1.4.14;

– A material with a minimum thickness of 40 mm, that is insulating and non-combustible, shall be placed between the inner packaging and the outer packaging, and shall be strongly attached to their walls;

– The outer packaging shall be marked with package orientation arrows according to sub-section 5.2.1.9 of ADR.

(b) If the battery assembly is to be transported horizontally:

– The battery assembly shall be placed in an inner packaging consisting in a heat sealable aluminium foil bag;

– The battery assembly and its packaging sheet shall be placed in a strong box made of plywood, plastic or metal, respectively conforming to construction requirements of 6.1.4.10, 6.1.4.13, or 6.1.4.14, in which it is held in a way that no movement is possible in the packaging, and shall be wrapped in enough non-combustible absorbent cushioning material to avoid any accidental leakage from the battery assembly out of the package;

– The box containing the battery assmebly shall be placed in an outer packaging made of plywood, plastic or metal, respectively conforming to construction requirements of 6.1.4.10, 6.1.4.13, or 6.1.4.14, and kept separate from the packaging by dampers, capable of minimising the effect of shocks or vibrations, spread all around it;

– A material that is insulating and non-combustible shall be placed between the inner box and the outer box.

(4) In this agreement, the term „non-combustible” refers to a definition set by an appropriate standard recognised in the country of packing (e.g. the EN 13 501 – 1 standard in the European Union).

(5) All the other provisions of ADR relating to the carriage of Lithium-ion batteries (UN 3480) shall apply.

(6) This agreement shall apply to transport between Contracting Parties to ADR which have signed this agreement up to 31 December 2017 unless it is revoked before that date by at least one of the signatories, in which case it shall remain applicable only to transport between the Contracting Parties to ADR which have signed but not revoked this agreement, on their territory, up to that date.

Warsaw, March 30, 2016

The competent authority for ADR of the Republic of Poland

Minister of Infrastructure and Construction

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama