reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 51
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) analiza przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342);

2) analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, wpisanego do Wykazu Prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD126;

3) analiza propozycji zmian do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty postulujące zmiany przepisów;

4) opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 3.
1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym Ministra, który nadzoruje sprawy transportu drogowego;

2) zastępca przewodniczącego – kierujący właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego Ministra;

3) sekretarz – pracownik właściwej do spraw transportu drogowego komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra;

4) członkowie:

a) osoby uprawnione do podejmowania decyzji będące przedstawicielami:

– organizacji zrzeszających przewoźników drogowych – pięć osób,

– stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – cztery osoby,

b) pracownicy komórek organizacyjnych urzędu obsługującego Ministra – cztery osoby.

2. Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, są wybierani przez przewodniczącego Zespołu spośród zgłoszonych kandydatów, z uwzględnieniem w szczególności posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego i kompetencji niezbędnych do pracy w Zespole.

3. Członek Zespołu bierze udział w pracach Zespołu osobiście.

§ 4.
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym:

1) przedstawicieli innych organów administracji rządowej oraz samorządowej, w szczególności szczebla wojewódzkiego, organizacji lub instytucji krajowych i zagranicznych,

2) ekspertów

– właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 5.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
§ 6.
Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

3) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

4) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

5) ustalanie ramowego harmonogramu prac Zespołu;

6) informowanie Ministra o przebiegu i rezultatach prac Zespołu po każdym posiedzeniu Zespołu;

7) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

8) powoływanie, w ramach Zespołu, grup roboczych, przydzielanie im zadań oraz nadzór nad ich działalnością.

§ 7.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.

3. Członek Zespołu przekazuje przewodniczącemu Zespołu zgłoszenie udziału w posiedzeniu nie później niż na dwa dni robocze przed dniem posiedzenia.

4. Korespondencja związana z pracami Zespołu jest przesyłana pocztą elektroniczną na adresy e-mail członków Zespołu oraz innych osób zaproszonych do pracy w Zespole.

§ 8.
Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk członków Zespołu obecnych na posiedzeniu. W przypadku braku uzgodnienia decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
§ 9.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
§ 10.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§ 11.
Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia właściwa do spraw transportu drogowego komórka organizacyjna urzędu obsługującego Ministra.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: z up. J. Szmit

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama