reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 53
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Tworzy się Radę Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw transportu.

3. Rada jest właściwa w sprawach dotyczących działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych.

§ 2.
Do zadań Rady należy w szczególności wypracowanie:

1) wzoru umowy stosowanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze kolejowym;

2) wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie kolejnictwa;

3) wytycznych dotyczących prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie kolejnictwa;

4) rekomendacji do wdrożenia rozwiązań opracowanych przez grupy merytoryczne w ramach Forum Inwestycyjnego, działającego przy PKP Polskich Liniach Kolejowych S. A.

§ 3.
1. W skład Rady wchodzą:

1) Współprzewodniczący Rady:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu,

b) przedstawiciel PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.,

c) przedstawiciel Izby Gospodarczej Transportu Lądowego;

2) członkowie Rady:

a) 6 przedstawicieli Forum Inwestycyjnego,

b) 4 przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.,

c) 2 przedstawicieli Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

d) po 1 przedstawicielu:

– ministra właściwego do spraw transportu,

– Forum Kolejowego Railway Business Forum,

– Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji,

– Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego,

– Instytutu Kolejnictwa,

– Sekcji Przewoźników Kolejowych, działającej przy Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 są powoływane przez ministra właściwego do spraw transportu na wniosek Forum Inwestycyjnego, spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 1, wskazanych we wniosku. Przedstawicieli ministra właściwego do spraw transportu wskazuje Departament Kolejnictwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.

3. Współprzewodniczący Rady są wybierani spośród osób, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu.

§ 4.
1. Prace Rady odbywają się na posiedzeniach.

2. Pracami Rady kierują Współprzewodniczący Rady, którzy zwołują Radę i przewodniczą jej posiedzeniom.

3. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście, a w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających ich bezpośredni udział w posiedzeniu Rady, wskazują osoby upoważnione do udziału w pracach Rady za zgodą Współprzewodniczących Rady.

4. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, inne osoby niebędące członkami Rady, zaproszone przez Współprzewodniczących Rady.

§ 5.
1. W celu realizacji zadań Rady Współprzewodniczący Rady mogą powołać komisje tematyczne, w których mogą brać udział osoby niewchodzące w skład Rady, zaproszone przez Współprzewodniczących Rady.

2. Komisje tematyczne analizują działania realizowane w ramach obszaru tematycznego oraz przedstawiają Radzie swoje uwagi i rekomendacje w tym zakresie.

3. Współprzewodniczący Rady określają skład osobowy komisji tematycznej, o której mowa w ust. 1 i wskazują, spośród członków Rady, koordynatora prac komisji tematycznej oraz zakres zadań realizowanych przez tę komisję.

4. Koordynator komisji tematycznej odpowiada za koordynowanie prac komisji tematycznej zgodnie z wytycznymi Współprzewodniczących Rady.

§ 6.
1. Rada działa kolegialnie.

2. Sposób i tryb działania Rady, w tym komisji tematycznych, określa regulamin przyjęty na posiedzeniu Rady.

§ 7.
1. W terminie jednego miesiąca od powołania Rada przyjmuje harmonogram pracy Rady i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw transportu w terminie 7 dni od dnia przyjęcia tego harmonogramu.

2. Rada przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, raporty z przebiegu prac Rady.

3. Rada przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu, do akceptacji, wypracowane przez siebie propozycje działań w celu optymalizacji procesu realizacji inwestycji kolejowych.

§ 8.
Osobom wchodzącym w skład Rady oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady.
§ 9.
Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zapewnia Departament Kolejnictwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama