Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z § 23 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 294) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wdraża się wymagania techniczno-obronne w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich.

§ 2.

1. Wymagania techniczno-obronne dla dróg i obiektów inżynierskich w zakresie projektowania określa załącznik nr 1.

2. Wymagania techniczno-obronne dla dróg i obiektów inżynierskich w zakresie użytkowania określa załącznik nr 2.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: z up. K. Smoliński

 

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE DLA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA]

Załączniki do zarządzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 stycznia 2017 r. (poz. 3)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE DLA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

Lp.

Wyszczególnienie

j.m.

Wymagania techniczno-obronne

PSDP1)

USDP2)

1

Minimalna klasa drogi

-

G

D

2

Prędkość projektowa

km/h

50

40

3

Minimalna szerokość drogi dla ruchu jednej kolumny3)

 

7,00

5,00

Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów kołowych3)

m

7,00

6,50

Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów gąsienicowych (mieszanych)3)

 

8,00

8,00

4

Minimalny promień łuku kołowego w planie drogi (łuku poziomego):

– przy pochyleniu poprzecznym drogi 7%

m

80

50

– przy kącie załamania trasy zbliżonym do 90%

12

5

Maksymalne pochylenie niwelety drogi – pochylenie podłużne

%

9

10

6

Minimalny promień krzywej wypukłej niwelety drogi

m

1 500

600

Minimalny promień krzywej wklęsłej niwelety drogi

1 000

600

7

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu kołowego

kN/oś

Wg rozporządzeń ministra właściwego do spraw transportu w sprawach wymagań dla dróg i obiektów inżynierskich4)

8

Wysokość skrajni drogi

m

4,60

4,50

9

Klasa obciążenia obiektu mostowego

Wg rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu w sprawie wymagań dla obiektów inżynierskich5)

10

Wojskowa klasa obciążenia obiektu mostowego

MLC6)

Wyznaczona klasa MLC7)

Wyznaczona klasa

MLC7)

 

 

1) PSDP podstawowa sieć dróg publicznych na potrzeby obronne państwa, do której zalicza się drogi klasy A, S, GP, G.

2) USDP – uzupełniająca sieć dróg publicznych na potrzeby obronne państwa, do której zalicza się drogi klasy L, Z, D.

3) Sumaryczna szerokość dwupasowej jezdni z poboczami.

4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.).

5) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.) oraz wg umowy standaryzacyjnej NATO Stanag 2021 „Wojskowe obliczenia klasyfikacji mostów, promów, tratw i pojazdów”.

6) Klasa MLC (Military Load Class) – wojskowa klasa obciążenia – jest to standardowy system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacyjny wyrażający obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów: w jednej kolumnie/w dwóch kolumnach.

7) Dla każdego obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi publicznej należy wyznaczyć klasę obciążenia zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów mostowych zwaną klasą MLC, na etapie prac projektowych, na zasadach określonych w zarządzeniu nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z dnia 28 października 2010 r. poz. 37).

Załącznik 2. [WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE DLA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA TECHNICZNO-OBRONNE DLA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA

 

Lp.

Wyszczególnienie

j.m.

Wymagania techniczno-obronne

PSDPX)

USDP2)

1

Minimalna klasa drogi

G

D

2

Prędkość projektowa

km/h

50

40

3

Minimalna szerokość drogi dla ruchu jednej kolumny3)

m

7,00

5,00

Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów kołowych3)

7,00

6,50

Minimalna szerokość drogi dla ruchu dwóch kolumn pojazdów gąsienicowych (mieszanych)3)

8,00

8,00

4

Minimalny promień łuku kołowego w planie drogi (łuku poziomego)

m

 

 

– przy pochyleniu poprzecznym drogi 7%

80

30

– przy kącie załamania trasy zbliżonym do 90%

12

– przy zmianie kierunku drogi o więcej niż 90%

25

5

Maksymalne pochylenie niwelety drogi – pochylenie podłużne

%

9

12

6

Minimalny promień krzywej wypukłej niwelety drogi (łuku pionowego)4)

m

1 000

600

Minimalny promień krzywej wklęsłej niwelety drogi (łuku pionowego)4)

500

250

7

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu kołowego

kN/oś

Wg obowiązujących uregulowań prawnych5)

8

Wysokość skrajni drogi6)

m

4,50

4,50

9

Wojskowa klasa obciążenia obiektu mostowego, powyżej której obiekt nie wymaga oznakowania

MLC7)

80/60

80/60

10

Przepustowość drogi8):

poj./dobę

 

 

– w terenie płaskim i falistym

6 000

4 500

– w terenie górzystym

2 100

700

 

 

1) PSDP – podstawowa sieć dróg publicznych na potrzeby obronne państwa, do której zalicza się drogi klasy A, S, GP, G.

2) USDP – uzupełniająca sieć dróg publicznych na potrzeby obronne państwa, do której zalicza się drogi klasy L, Z, D.

3) Sumaryczna szerokość dwupasowej jezdni z poboczami.

4) Wartości wynikają z potrzeby zabezpieczenia przemieszczenia związków taktycznych, operacyjnych i pododdziałów wojsk.

5) Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz. U. poz. 802).

6) Przyjęto wg umowy standaryzacyjnej NATO – STAN AG 2021.

7) Klasa MLC (Military Load Class) – wojskowa klasa obciążenia – jest to standardowy system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacyjny wyrażający obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów; w jednej kolumnie/w dwóch kolumnach. Klasę MLC wyznacza się na zasadach określonych w zarządzeniu nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z dnia 28 października 2010 r. poz. 37).

8) Przyjęto dla celów planowania przemieszczenia, wartości wyrażono w pojazdach umownych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-17
  • Data wejścia w życie: 2017-01-17
  • Data obowiązywania: 2017-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe