Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości Memorandum Paryskiego w sprawie inspekcji państwa portu z dnia 26 stycznia 1982 r.

Tekst pierwotny

§ 1.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości Memorandum Paryskie w sprawie inspekcji państwa portu, podpisane w Paryżu dnia 26 stycznia 1982 r., zawarte w ramach Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1946 r. (Dz. U. z 1961 r. poz. 74, z późn. zm.2)), w brzmieniu uwzględniającym poprawki nr 42, przyjęte w dniu 17 maja 2019 r. podczas 52 posiedzenia Komitetu Memorandum Paryskiego, w języku polskim.

§ 2.

Memorandum Paryskie w sprawie inspekcji państwa portu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

WZ. G WITKOWSKI

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

2) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. poz. 5, z 1968 r. poz. 50, z 1970 r. poz. 36, z 1978 r. poz. 33 i 34, z 1984 r. poz. 161, 162 i 163, z 1987 r. poz. 29, 30 i 31, z 2003 r. poz. 1338 i 1339 oraz z 2008 r. poz. 504 i 505.

Załącznik 1. [MEMORANDUM PARYSKIE W SPRAWIE INSPEKCJI PAŃSTWA PORTU]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 2 kwietnia 2020 r. (poz. 18)

MEMORANDUM PARYSKIE W SPRAWIE INSPEKCJI PAŃSTWA PORTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-02
  • Data wejścia w życie: 2020-04-02
  • Data obowiązywania: 2020-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe