Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie sektora rybactwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 10 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie sektora rybactwa (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1:

a) w pkt 3:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) ministra właściwego do spraw klimatu,",

- uchyla się lit. f, j oraz m,

- w lit. o dodaje średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. p w brzmieniu:

"p) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach informacji i promocji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rybołówstwa - wskazanym przez dyrektora tej komórki,",

b) w pkt 4 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

"c) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

d) szkół wyższych kształcących na kierunku rybactwo;",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb karpiowatych;",

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) dwudziestu pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa bałtyckiego;",

e) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) trzech przedstawicieli Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.";

2) w § 10:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 lit. i-o oraz pkt 4-9, oraz osobom zaproszonym do prac Zespołu niezatrudnionym w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przysługuje zwrot kosztów:",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Zwrot kosztów następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur lub biletów, z uwzględnieniem ust. 7. Cena biletu musi uwzględniać posiadaną przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 lit. I-o oraz pkt 4-9 ulgę na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

5. W przypadku braku możliwości przedłożenia do rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesiony wydatek, osoby wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 lit. I-o oraz pkt 4-9 składają indywidualne oświadczenia o poniesionym koszcie i jego wysokości.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRODLĄDOWEJ

M. GRÓBARCZYK

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Dzienniki Urzędowe