Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia liczby ławników kadencji w latach 2020-2022 dla izb morskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następującą liczbę ławników kadencji przypadającej w latach 2020-2022 dla:

1) Odwoławczej Izby Morskiej - 61;

2) Izby Morskiej w Gdańsku - 98;

3) Izby Morskiej w Szczecinie - 71.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

M. GRÓBARCZYK

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-21
  • Data wejścia w życie: 2020-04-22
  • Data obowiązywania: 2020-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe