Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 16, 22 i 35 oraz z 2019 r. poz. 1) uchyla się § 1 pkt 1 lit. b.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

MINISTER

GOSPODARKI MORSKIEJ

I ŻEGLUGI ŚRODLĄDOWEJ

M. GRÓBARCZYK

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

2) Zmiany do tekstu jednolitego opublikowane są w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Dzienniki Urzędowe