Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 10 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 11 i 55 oraz z 2019 r. poz. 27 i 30) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych i wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, opiniowanych przez Komitet projektów informatycznych, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie;",

b) w ust. 6 uchyla się pkt 1;

2) w § 6:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 1;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podsekretarz Stanu Anna Moskwa reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.";

3) w § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Podsekretarz Stanu Grzegorz Witkowski reprezentuje Ministra w:

1) Komitecie Stałym Rady Ministrów;

2) Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER

GOSPODARKI MORSKIEJ

I ŻEGLUGI ŚRODLĄDOWEJ

M. GRÓBARCZYK

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Metryka

Dzienniki Urzędowe