Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 21 budżetu państwa "Gospodarka morska", części 22 budżetu państwa "Gospodarka wodna" i części 62 budżetu państwa "Rybołówstwo" wraz z kwotami tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości:

1) wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2019 r. przyznano w ustawowo określonym zakresie dotacje podmiotowe w części 21 budżetu państwa "Gospodarka morska" wraz z kwotami tych dotacji, który stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2019 r. przyznano w ustawowo określonym zakresie dotacje celowe w części 21 budżetu państwa "Gospodarka morska", części 22 budżetu państwa "Gospodarka wodna" i części 62 budżetu państwa "Rybołówstwo" wraz z kwotami tych dotacji, który stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.

 

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

M. GRÓBARCZYK

 

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna i rybołówstwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 21 BUDŻETU PAŃSTWA „GOSPODARKA MORSKA” ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI]

Załączniki
do obwieszczenia
Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 26 czerwca 2020 r.
(Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 28)

Załącznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 21 BUDŻETU PAŃSTWA "GOSPODARKA MORSKA" ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota
(w złotych)

21

730

73014

Uniwersytet Morski w Gdyni

76 607 990,00

Akademia Morska w Szczecinie

63 064 189,00

21

730

73016

Uniwersytet Morski w Gdyni

5 619 972,00

Akademia Morska w Szczecinie

3 305 028,00

 

Załącznik 2. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 21 BUDŻETU PAŃSTWA „GOSPODARKA MORSKA”, CZĘŚCI 22 BUDŻETU PAŃSTWA „GOSPODARKA WODNA” I CZĘŚCI 62 BUDŻETU PAŃSTWA „RYBOŁÓWSTWO” ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI]

Załącznik nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2019 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 21 BUDŻETU PAŃSTWA "GOSPODARKA MORSKA", CZĘŚCI 22 BUDŻETU PAŃSTWA "GOSPODARKA WODNA" I CZĘŚCI 62 BUDŻETU PAŃSTWA "RYBOŁÓWSTWO" ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota
(w złotych)

21

730

73014

Uniwersytet Morski w Gdyni

1 000 000,00

Akademia Morska w Szczecinie

6 518 000,00

22

752

75212

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

1 574 464,89

900

90025

964 252 709,32

90078

243 266 684,63

90095

15 598 000,00

62

050

05006

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

4 989 625,65

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-29
  • Data wejścia w życie: 2020-06-29
  • Data obowiązywania: 2020-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe