Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 25
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o wsparcie finansowe dla właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół doradczy Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do oceny wniosków o wsparcie finansowe właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem" w sprawach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne (Dz. U. poz. 1167), zwanych dalej: "wnioskami".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena formalna wniosków, polegająca na sprawdzeniu:

a) daty złożenia wniosku,

b) spełnienia wymogów formalnych wniosku, określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne, zwanego dalej "rozporządzeniem",

c) kompletności załączników dołączonych do wniosku, w tym kompletności informacji i dokumentów niezbędnych do udzielenia wsparcia finansowego określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia;

2) ocena merytoryczna wniosku, polegająca na sprawdzeniu:

a) spełnienia warunków przyznania wsparcia finansowego określonych w § 3 ust. 4 i 5 oraz § 5 rozporządzenia,

b) czy nie jest przekroczona maksymalna kwota pomocy możliwa do udzielenia danemu przedsiębiorcy oraz czy zapewnia on rozdzielność finansowo - księgową działalności prowadzonych w różnych sektorach w celu zapewnienia nieprzekroczenia maksymalnego limitu udzielonej pomocy, zgodnie z § 4 oraz § 6 rozporządzenia,

c) czy nie jest wyczerpany limit środków, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

§ 3.

Na podstawie oceny, o której mowa w § 2, Zespół przedstawi Ministrowi, w odniesieniu do każdego z rozpatrywanych przez Zespół wniosków, projekty:

1) pisma o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania;

2) wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez wnioskodawcę;

3) pisma informującego wnioskodawcę o konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii niezbędnych do rozpatrzenia wniosku;

4) decyzji o odmowie udzielenia wsparcia finansowego;

5) decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego.

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - wskazanych przez dyrektora tego departamentu, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego Zespołu;

2) dwóch przedstawicieli Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - wskazanych przez dyrektora tego departamentu;

3) jeden przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - wskazany przez dyrektora tego departamentu.

2. Minister powołuje i odwołuje członków Zespołu, oraz wyznacza przewodniczącego Zespołu, zwanego dalej "przewodniczącym", spośród członków o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 5.

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i koordynuje je, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zespołu oraz im przewodniczy.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu wskazuje jednego z członków Zespołu jako uprawnionego do uzyskania dostępu do aplikacji SHRIMP i koordynuje złożenie wniosku o udzielenie dostępu do aplikacji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2520).

4. Przewodniczący Zespołu koordynuje i zapewnia wykonywanie przez Zespół obowiązków z zakresu monitorowania i sprawozdawczości udzielanej pomocy publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

§ 6.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się na bieżąco.

2. Wnioski złożone do Ministra są niezwłocznie przekazywane do przewodniczącego.

3. Ocena formalna i merytoryczna każdego z wniosków jest dokonywana przez dwóch członków Zespołu i potwierdzana kartą oceny wniosku.

§ 7.

Zespół dokonuje oceny, o której mowa w § 2 oraz na jej podstawie przedstawia Ministrowi projekt decyzji lub innego pisma, również w przypadku złożenia przez wnioskodawcę do Ministra wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 8.

1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania poufności informacji uzyskanych w toku prac Zespołu.

§ 9.

Zespół może przyjąć, w drodze uzgodnienia stanowisk jego członków, regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu, będą pokrywane w ramach części budżetowej 21 - Gospodarka Morska.

§ 11.

Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

M. GRÓBARCZYK

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-09
  • Data wejścia w życie: 2020-07-10
  • Data obowiązywania: 2020-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe