Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 26
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zasad i procedur wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa organizację i funkcjonowanie jednostek podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych w ramach systemu zarządzania kryzysowego Ministra.

2. Wykaz jednostek wchodzących w skład systemu zarządzania kryzysowego Ministra, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) jednostce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowane określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć zarządzającego jednostką określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia;

3) kierowniku ZK - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej do spraw zarządzania kryzysowego;

4) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

5) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

6) PZK kierownika jednostki - należy przez to rozumieć plan zarządzania kryzysowego kierownika jednostki;

7) PZK Ministra - należy przez to rozumieć Plan Zarządzania Kryzysowego Ministra;

8) ZMZ - należy przez to rozumieć Zespół Monitorowania Zagrożeń w Ministerstwie;

9) ZZK - należy przez to rozumieć Zespół Zarządzania Kryzysowego kierownika jednostki.

§ 3.

Do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywanych przez jednostkę w systemie zarządzania kryzysowego Ministra zalicza się w szczególności:

1) sporządzenie i bieżące aktualizowanie PZK kierownika jednostki;

2) monitorowanie zagrożeń oraz podejmowanie, zgodnie z zakresem właściwości, działań w przypadku ich wystąpienia;

3) przygotowanie struktur na potrzeby zarządzania kryzysowego;

4) przygotowanie i utrzymanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w PZK kierownika jednostki;

5) organizowanie i udział w ćwiczeniach i szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, o których mowa w § 3, koordynuje komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa w zakresie zarządzania kryzysowego.

2. Jednostka zobowiązana jest do współpracy z komórką do spraw zarządzania kryzysowego w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 3.

§ 5.

1. Przygotowanie jednostki do działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz kierowanie wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, o których mowa w § 3, należy do obowiązków kierownika jednostki.

2. W jednostce zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane są przez komórkę organizacyjną właściwą w zakresie zarządzania kryzysowego lub przez pracowników, którym powierzono wykonywanie tych zadań.

3. Osoby wykonujące w jednostce zadania z zakresu zarządzania kryzysowego mają obowiązek posiadać poświadczenie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "zastrzeżone" oraz ważne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu dostępu do informacji niejawnych.

4. Zakres wykonywanych zadań z obszaru zarządzania kryzysowego, organizację oraz szczegółowe zakresy obowiązków pracowników wyznaczonych do zadań z obszaru zarządzania kryzysowego określa kierownik jednostki i sprawuje nad nimi nadzór.

§ 6.

1. Do zadań w zakresie sporządzenia i bieżącego aktualizowania PZK kierownika jednostki należy:

1) opracowanie PZK kierownika jednostki;

2) przedłożenie PZK kierownika jednostki do zatwierdzenia Ministrowi;

3) systematyczna aktualizacja PZK kierownika jednostki, nie rzadziej niż raz na dwa lata.

2. PZK kierownika jednostki zawiera:

1) zasady organizacji zarządzania kryzysowego w jednostce, w tym w obszarach:

a) struktur zarządzania kryzysowego funkcjonujących w jednostce,

b) współdziałania z uczestnikami systemu zarządzania kryzysowego Ministra oraz podmiotami zewnętrznymi,

c) monitorowania zagrożeń;

2) charakterystykę zagrożeń oraz analizę i ocenę możliwości ich wystąpienia;

3) zadania uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa;

4) moduły zadaniowe;

5) załączniki funkcjonalne określające:

a) procedury realizacji przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP,

b) procedury współdziałania z podmiotami Krajowego Sytemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania,

c) bazy danych niezbędne w procesie zarządzania kryzysowego.

3. Załącznik funkcjonalny, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, jednostka sporządza zgodnie z zakresem swojej właściwości w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Załącznik funkcjonalny, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, sporządzają wyłącznie dyrektorzy urzędów morskich.

5. Mając na celu zapewnienie spójności PZK kierownika jednostki z PZK Ministra Kierownik ZK wydaje wytyczne dotyczące zasad sporządzania i aktualizacji PZK kierownika jednostki.

§ 7.

1. Do zadań w zakresie monitorowania zagrożeń oraz podejmowania działań w przypadku ich wystąpienia należy:

1) bieżące monitorowanie zagrożeń oraz wymiana informacji w tym zakresie;

2) uruchamianie przyjętych procedur w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

2. Organizację oraz zasady monitorowania zagrożeń w Ministerstwie i w jednostce określają odrębne przepisy.

§ 8.

1. Do zadań w zakresie przygotowania struktur na potrzeby zarządzania kryzysowego należy utworzenie:

1) punktu kontaktowego;

2) ZZK.

2. Do zadań punktu kontaktowego należy niezwłoczne informowanie ZMZ o wystąpieniu sytuacji kryzysowej w zakresie właściwości jednostki oraz przekazywanie raportów zgodnie z określonym w PZK Ministra systemem raportowania.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP punkt kontaktowy, zapewnia całodobową wymianę informacji pomiędzy jednostką a Ministerstwem.

4. Funkcję punktu kontaktowego może pełnić całodobowa służba dyżurna działająca w jednostce lub osoby realizujące w jednostce zadania w ramach stałego dyżuru.

5. Do zadań ZZK należy:

1) opiniowanie projektu PZK kierownika jednostki;

2) wypracowywanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom.

6. Kierownik jednostki określa organizację, skład oraz miejsce i tryb pracy ZZK.

§ 9.

1. Do zadań w zakresie przygotowania i utrzymania zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w PZK kierownika jednostki należy:

1) sporządzenie wykazu zasobów oraz jego bieżące aktualizowanie;

2) zapewnienie adekwatnej ilości oraz jakości zasobów.

2. Kierownik jednostki co roku w terminie do dnia 15 stycznia przekazuje raport o stanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w PZK kierownika jednostki, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

§ 10.

1. Do zadań w zakresie organizowania i udziału w ćwiczeniach i szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysowego należy:

1) organizowanie ćwiczeń i szkoleń weryfikujących i doskonalących wewnętrzne procedury z zakresu zarządzania kryzysowego;

2) udział w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych w wymiarze międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

§ 11.

Plany i procedury sporządzone i zatwierdzone na podstawie § 8 ust. 1 zarządzenia uchylanego w § 13 pozostają w mocy do czasu sporządzenia PZK kierownika jednostki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 12.

Kierownik jednostki, przedłoży do zatwierdzenia Ministrowi plan zarządzania kryzysowego w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia PZK Ministra.

§ 13.

Traci moc zarządzenie nr 40 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego oraz wprowadzania stopni alarmowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 41).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

M. GRÓBARCZYK

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRA]

Załączniki do zarządzenia nr 26
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 23 lipca 2020 r.
(Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 30)

Załącznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRA

1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

2. Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku.

3. Urząd Morski w Gdyni.

4. Urząd Morski w Szczecinie.

5. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

6. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

7. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

8. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.

9. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie.

Załącznik 2. [STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP]

Załącznik nr 2

STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-23
  • Data wejścia w życie: 2020-07-24
  • Data obowiązywania: 2020-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe