REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 1

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Inwestycji Kolejowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz.1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Grupę Sterującą do spraw Inwestycji Kolejowych, zwaną dalej „Grupą”.

2. Grupa jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i jest powoływana na czas realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 w zakresie inwestycji kolejowych oraz na czas realizacji projektów kolejowych otrzymujących wsparcie z Instrumentu „Łącząc Europę”.

§ 2.
Do zadań Grupy należy:

1) identyfikacja barier systemowych i operacyjnych oraz przedstawianie propozycji działań zaradczych w zakresie sektora kolejowego w Polsce w okresie programowania 2014–2020;

2) monitorowanie postępu realizacji inwestycji kolejowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na podstawie regularnych sprawozdań przygotowywanych przez Sekretariat Grupy;

3) przedkładanie propozycji działań naprawczych w przypadku zidentyfikowania problemów w zakresie inwestycji kolejowych, w szczególności wyznaczanie tzw. „kamieni milowych” w postaci planu naprawczego lub planu działania dla projektu, w przypadku zidentyfikowania opóźnień w realizacji inwestycji;

4) wymiana opinii, informacji oraz doświadczeń instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji kolejowych oraz ocena wprowadzanych działań usprawniających przygotowanie i realizację tych inwestycji;

5) analiza i rekomendowanie propozycji kierunków zmian:

a) dokumentów programowych i strategicznych dotyczących inwestycji kolejowych,

b) projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących inwestycji kolejowych,

c) budżetowania, krótkoterminowego i długoterminowego finansowania inwestycji kolejowych oraz ich utrzymania,

d) związanych z przeciwdziałaniem opóźnieniom w zakresie realizacji projektów kolejowych;

6) ocena zdolności instytucjonalnej podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji kolejowych do sprawnego ich wykonania.

§ 3.
1. W skład Grupy wchodzą:

1) Przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w randze sekretarza stanu, zwany dalej „Przewodniczącym”;

2) Zastępca Przewodniczącego – Podsekretarz Stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nadzorujący działania departamentu wykonującego zadania Instytucji Zarządzającej POliŚ 2014–2020;

3) po jednym przedstawicielu:

a) Komisji Europejskiej:

– Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej reprezentowanej na szczeblu dyrektora generalnego lub, w razie jego/jej nieobecności, dyrektora/kierownika jednostki oraz

– Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu reprezentowanej na szczeblu kierownika jednostki,

b) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej POliŚ,

c) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

d) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

e) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020,

f) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych,

g) ministra właściwego do spraw transportu nadzorującego sektor kolejowy,

h) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,

i) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

j) ministra właściwego do spraw środowiska,

k) Centrum Unijnych Projektów Transportowych – jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020,

l) zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

m) zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

n) Urzędu Transportu Kolejowego,

o) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

p) Urzędu Zamówień Publicznych,

r) Wspólnej Inicjatywy Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich (Jaspers) – jako instytucji zaangażowanej w przygotowanie projektów;

4) dwóch przedstawicieli Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014–2020.

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście lub przez wyznaczonych, stałych zastępców.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Grupy – z głosem doradczym –przedstawicieli innych organów i instytucji oraz ekspertów.

§ 4.
1. Pracami Grupy kieruje Przewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego.

2. W przypadku swojej nieobecności oraz nieobecności swojego zastępcy, Przewodniczący – na podstawie pisemnego upoważnienia – powierza prowadzenie obrad innej osobie.

§ 5.
Członkowie Grupy spotykają się dwa razy w roku. Spotkania doraźne mogą być zwoływane przez każdego członka Grupy. Decyzję w sprawie konieczności zwołania spotkania doraźnego podejmuje Przewodniczący.
§ 6.
Członkowie Grupy przedkładają swoje opinie w drodze procedury pisemnej lub, w trakcie posiedzenia, jeżeli taka możliwość wynika z porządku obrad.
§ 7.
Grupa podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów.
§ 8.
Do udziału w głosowaniu nad uchwałą upoważniony jest członek Grupy, natomiast w przypadku nieobecności jego zastępca. Inni przedstawiciele danej instytucji nie mają prawa głosowania.
§ 9.
Każdy członek Grupy dysponuje jednym głosem.
§ 10.
W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego.
§ 11.
Tryb pracy Grupy określa Regulamin przyjęty przez Grupę zwykłą większością głosów na pierwszym jej posiedzeniu.
§ 12.
Obsługę techniczno-organizacyjną Grupy zapewnia Sekretariat Grupy, którego funkcję pełni komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014–2020 w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§ 13.
Koszty związane z działalnością Grupy są finansowane ze środków POPT.
§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA