REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 57

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędowi Zamówień Publicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. poz. 886, z 2007 r. poz. 122 oraz z 2008 r. poz. 275).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej: gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260.

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 17 marca 2017 r. (poz. 57)

STATUT URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

§ 1. Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

§ 2. 1. Urząd Zamówień Publicznych, zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem”.

2. Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Prawny;

2) Departament Kontroli Zamówień Publicznych;

3) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;

4) Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych;

5) Biuro Odwołań;

6) Biuro Organizacyjno-Finansowe;

7) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 4. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego i dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 3.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania decyzji i innych czynności w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 5. Organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.

§ 6. Prezes może tworzyć rady i zespoły o charakterze opiniodawczym lub doradczym, określając w szczególności cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-21
  • Data wejścia w życie: 2017-04-05
  • Data obowiązywania: 2017-04-05
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA