REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 58

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw realizacji instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Grupę Sterującą do spraw realizacji instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, zwaną dalej „Grupą”.
§ 2.
Grupa jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie realizacji instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, zwanego dalej „instrumentem”.
§ 3.
Celem działalności Grupy jest zapewnienie koordynacji i nadzoru nad prawidłową i efektywną realizacją instrumentu, w szczególności poprzez wypracowywanie rekomendacji oraz opiniowanie działań związanych z jego wdrażaniem.
§ 4.
1. Do zadań Grupy należy w szczególności:

1) opiniowanie parametrów produktów finansowych opracowywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”;

2) opiniowanie lub inicjowanie propozycji aktualizacji instrumentu, w tym m.in. w odniesieniu do zmiany portfela oferowanych produktów finansowych oraz rozszerzenia obszaru wsparcia;

3) przegląd realizacji i efektów instrumentu, przynajmniej raz na 4 lata, pod kątem m.in. występującej luki finansowej oraz założonych wskaźników;

4) opiniowanie decyzji o przedłużeniu realizacji instrumentu lub o rozwiązaniu Umowy z BGK, w tym opiniowanie harmonogramu zwrotu środków;

5) opiniowanie sprawozdań rocznych z przebiegu realizacji instrumentu przedkładanych przez BGK;

6) opiniowanie innych dokumentów przedkładanych przez BGK.

2. Przewodniczący Grupy z inicjatywy własnej lub członka Grupy może zwrócić się do BGK o uzgodnienie z Grupą dokumentacji związanej z naborem na Pośredników Finansowych.

3. Grupa w drodze konsensusu wydaje opinie lub rekomendacje w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1–2.

§ 5.
W skład Grupy wchodzą:

1) Przewodniczący Grupy – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w randze dyrektora departamentu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację instrumentów interwencji publicznej dla Polski Wschodniej, w urzędzie obsługującym tego ministra;

2) członkowie Grupy:

a) przedstawiciel Związku Banków Polskich,

b) 2 przedstawicieli Regionalnych Organizacji Turystycznych mających siedzibę w Polsce Wschodniej, wskazanych przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych,

c) przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

e) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie 16 regionalnych programów operacyjnych.

§ 6.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Zastępca w randze zastępcy dyrektora departamentu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację instrumentów interwencji publicznej dla Polski Wschodniej, w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
§ 7.
W posiedzeniach Grupy uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.
§ 8.
Przewodniczący Grupy i członkowie Grupy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Grupy.
§ 9.
Szczegółową organizację i tryb pracy Grupy określa regulamin przyjęty przez Grupę na pierwszym posiedzeniu.
§ 10.
Obsługę prac Grupy zapewnia Sekretariat działający w ramach departamentu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację instrumentów interwencji publicznej dla Polski Wschodniej, w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
§ 11.
Grupę powołuje się na okres realizacji instrumentu.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej: rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-21
  • Data wejścia w życie: 2017-03-22
  • Data obowiązywania: 2017-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA