REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 59

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) oraz w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także podwyższania gotowości obronnej organizuje się w działach administracji rządowej gospodarka i rozwój regionalny system stałego dyżuru.

2. System stałego dyżuru obejmuje:

1) stały dyżur w Ministerstwie Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”,

2) stałe dyżury organów podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz rozwoju regionalnego, zwanemu dalej „Ministrem”, lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „urzędami”,

3) stałe dyżury w jednostkach podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami”,

4) stałe dyżury przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wynikające z realizacji zadań na rzecz obronności państwa, które minister właściwy do spraw gospodarki nałożył, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

§ 2.

 1. Organizacja i przygotowanie stałego dyżuru obejmuje w szczególności:

1) określenie składu osobowego stałego dyżuru;

2) wyznaczenie pomieszczeń do pełnienia stałego dyżuru oraz wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, w szczególności w środki łączności, sprzęt RTV, sprzęt informatyczny z pocztą elektroniczną, sprzęt socjalno-bytowy;

3) ustalenie zasad i trybu obiegu decyzji i informacji oraz zorganizowanie w ramach stałego dyżuru systemu powiadamiania i alarmowania;

4) przygotowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stałego dyżuru, w szczególności instrukcji stałego dyżuru, dziennika ewidencji decyzji, sygnałów i informacji, dziennika przebiegu stałego dyżuru;

5) przygotowanie oraz doskonalenie umiejętności składu osobowego do pełnienia dyżurów.

2. Za przygotowanie, organizację, szkolenie i funkcjonowanie stałych dyżurów w urzędach i jednostkach odpowiadają ich kierownicy.

3. Organizacja stałego dyżuru w jednostkach, które nie realizują zadań operacyjnych, polega na funkcjonowaniu w każdej z nich punktu kontaktowego, przez który należy rozumieć osobę wyznaczoną przez kierownika jednostki, pośredniczącą w przekazywaniu informacji pomiędzy stałym dyżurem Ministerstwa, a kierownikiem jednostki.

§ 3.

 1. Stały dyżur w Ministerstwie realizowany jest poprzez zespół stałego dyżuru Ministerstwa oraz dyżur w komórkach organizacyjnych.

2. Zespół stałego dyżuru w Ministerstwie organizuje się w formie całodobowej służby dyżurnej pełnionej w systemie dwuzmianowym lub trzyzmianowym.

3. Skład zespołu stałego dyżuru w Ministerstwie ustala w drodze decyzji Dyrektor Generalny Ministerstwa.

4. Do zespołu stałego dyżuru nie powołuje się pracowników posiadających przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych RP lub wyznaczonych do realizacji innych zadań obronnych w Ministerstwie, w tym zadań operacyjnych i związanych z przemieszczeniem do ZMP oraz członków formacji obrony cywilnej.

§ 4.

 1. Dyżury w komórkach organizacyjnych Ministerstwa pełnione są w godzinach pracy przez wyznaczonych w komórkach pracowników sekretariatów.

2. Decyzję o wprowadzeniu dyżurów w wydłużonym czasie pracy w komórkach organizacyjnych Ministerstwa podejmuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.

§ 5.

 1. Stały dyżur uruchamia Minister.

2. W stanie stałej gotowości obronnej państwa, w celu realizacji zadań szkoleniowych stały dyżur może być uruchamiany w pełnym lub ograniczonym zakresie przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

3. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru podejmuje osoba, która wydała decyzję o jego uruchomieniu.

§ 6.

 1. Przygotowanie osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w Ministerstwie, obejmujące szkolenie przygotowawcze, doskonalenie umiejętności oraz treningi praktycznego wykonywania stałego dyżuru organizuje i prowadzi Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa.

2. Sprawy organizacyjne, w tym strukturę, wyposażenie, organizację łączności, dokumentację, sygnały ostrzegania i alarmowania, szczegółowe obowiązki i zadania, miejsce, tryb wykonywania oraz plan dyżurów określa instrukcja stałego dyżuru, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 7.

 1. Nadzór nad realizacją zadań stałego dyżuru sprawuje Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa.

2. Nadzór nad realizacją stałego dyżuru w urzędach, jednostkach oraz komórkach organizacyjnych Ministerstwa sprawują kierownicy tych urzędów, jednostek oraz kierujący komórkami.

§ 8.

 Tracą moc:

1) Zarządzenie nr 24 Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2008 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów (Dz. Urz. MG poz. 24);

2) Zarządzenie nr 31 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie systemu stałego dyżuru (Dz. Urz. MIR poz. 41), w zakresie kierowanego przez Ministra działu administracji rządowej – rozwój regionalny.

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie po 7 dniach od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-24
  • Data wejścia w życie: 2017-04-01
  • Data obowiązywania: 2017-04-01
  • Dokument traci ważność: 2019-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA