REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 60

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rozwoju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2b oraz ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904, 1250, 1954 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W Ministerstwie Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”, tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rozwoju i Finansów, zwanego dalej „Ministrem”, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego w obszarze działów administracji rządowej – gospodarka i rozwój regionalny oraz w razie wystąpienia zakłóceń w ciągłości funkcjonowania Ministerstwa.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – członek Kierownictwa Ministerstwa nadzorujący realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dyrektor komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) Członkowie Zespołu:

a) dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,

b) dyrektor Biura Ministra,

c) dyrektor Departamentu Informatyki,

d) dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych,

e) dyrektor Departamentu Komunikacji,

f) dyrektor Departamentu Prawnego;

4) Sekretarz Zespołu – zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§ 3.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, w minimum pięcioosobowym składzie, w tym z Przewodniczącym Zespołu lub Zastępcą Przewodniczącego Zespołu.

2. Członkowie Zespołu uczestniczą w posiedzeniach osobiście.

3. W uzasadnionych przypadkach Członka Zespołu może reprezentować na posiedzeniu:

1) jego zastępca;

2) inna osoba, wskazana przez Członka Zespołu – za zgodą Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

 1. W posiedzeniach, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, biorą udział, na prawach Członka Zespołu, dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa niewymienieni w § 2 ust. 1 pkt 3.

2. W posiedzeniach mogą brać udział, z głosem doradczym, również inne osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu z jego inicjatywy albo na wniosek Członka Zespołu.

§ 5.

 1. Przewodniczący Zespołu określa skład Zespołu na dane posiedzenie oraz wskazuje pozostałe osoby w nim uczestniczące, stosownie do zakresu spraw będących przedmiotem posiedzenia.

2. W posiedzeniach, których przedmiotem są informacje niejawne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948), mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 29 tej ustawy.

§ 6.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) organizowanie pracy Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu w odpowiednim składzie, stosownie do zakresu spraw będących przedmiotem posiedzenia, z własnej inicjatywy, na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, Członków Zespołu albo dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3;

3) przedstawianie Zespołowi informacji i dokumentów dotyczących planowanych do rozpatrzenia spraw;

4) ustalanie porządku obrad posiedzenia;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) przedstawianie członkom Kierownictwa Ministerstwa wniosków i propozycji w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności Ministerstwa do funkcjonowania w warunkach sytuacji kryzysowej oraz w razie wystąpienia zakłóceń w ciągłości jego funkcjonowania.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności także Zastępcy – Członek Zespołu albo dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa niewymieniony w § 2 ust. 1 pkt 3, wyznaczeni przez Przewodniczącego Zespołu.

4. Do zadań Sekretarza Zespołu należy:

1) organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;

2) prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń;

3) zapewnienie przygotowania opinii, ekspertyz, projektów dokumentów i rozstrzygnięć, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;

4) koordynowanie rozpatrywania spraw w trybie obiegowym.

5. Do zadań Członków Zespołu należy:

1) uczestniczenie w pracach Zespołu, w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu;

2) niezwłoczne powiadomienie Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcy Przewodniczącego Zespołu o wystąpieniu zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, w przypadku uzyskania takich informacji.

§ 7.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

2. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Ministerstwa albo w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia zwyczajne w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

4. Posiedzenia nadzwyczajne Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje w przypadku:

a) wprowadzenia trzeciego albo czwartego stopnia alarmowego, określonych na podstawie art. 15 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 1948),

b) wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub stanu nadzwyczajnego,

c) zaistnienia sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Ministra, w zakresie działów administracji rządowej – gospodarka i rozwój regionalny,

d) zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu Ministerstwa,

e) zakłóceń w ciągłości działania kluczowych systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;

2) może zwołać również w innych sytuacjach, w tym w szczególności w przypadku:

a) wprowadzenia pierwszego albo drugiego stopnia alarmowego, określonych w art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,

b) możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Ministra, w zakresie działów administracji rządowej – gospodarka i rozwój regionalny,

c) możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu Ministerstwa,

d) wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową,

e) zorganizowania przez uprawniony organ ćwiczeń, treningów lub szkoleń;

5. Minister może w każdym czasie zwołać posiedzenie Zespołu, wyznaczając jednocześnie osobę, która będzie prowadzić posiedzenie.

§ 8.

 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia kolegialnie, w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. Z posiedzenia Sekretarz Zespołu sporządza protokół, zawierający pełne zestawienie podjętych rozstrzygnięć.

3. W przypadku zgłoszenia przez Członka Zespołu albo dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa niewymienionego w § 2 ust. 1 pkt 3, zdania odrębnego od przyjętego rozstrzygnięcia, jest ono odnotowywane w protokole.

4. Osoba przewodnicząca posiedzeniu zatwierdza protokół i niezwłocznie przedstawia go Ministrowi.

5. Sekretarz Zespołu przekazuje kopię protokołu Członkom Zespołu, osobom uczestniczącym w posiedzeniu oraz prezesom, dyrektorom i kierownikom organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, których dotyczą rozstrzygnięcia podjęte na posiedzeniu.

§ 9.

 1. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Zespołu, zarządzić rozpatrzenie sprawy w trybie obiegowym.

2. Niezgłoszenie przez Członka Zespołu uwag, w terminie wskazanym we wniosku, traktuje się jako akceptację przedłożonych dokumentów i propozycji rozstrzygnięć.

3. Zgłoszenie przez Członka Zespołu zdania odrębnego jest równoznaczne z nieuzgodnieniem dokumentów i propozycji rozstrzygnięć w trybie obiegowym i skutkuje koniecznością rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu.

4. Sekretarz Zespołu, niezwłocznie po zakończeniu trybu obiegowego, przedstawia Członkom Zespołu pełne zestawienie przyjętych rozstrzygnięć oraz informację o zgłoszeniu zdania odrębnego, jeżeli miało miejsce.

§ 10.

 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa współdziałają z Zespołem i na wniosek Przewodniczącego Zespołu udzielają Zespołowi niezbędnego wsparcia w celu umożliwienia realizacji przez niego zadań.

2. Przewodniczący Zespołu wyznacza komórkę organizacyjną Ministerstwa, która przejmuje koordynację działań merytorycznych podejmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa.

§ 11.

 1. Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy zadaniowe, składające się w szczególności ze specjalistów z komórek organizacyjnych Ministerstwa lub organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

2. Przewodniczący Zespołu powołując grupę zadaniową, określa jej skład, zakres zadań i terminy ich wykonania.

§ 12.

 Obsługę Zespołu w zakresie organizacyjno-technicznym oraz obiegu dokumentów niejawnych zapewnia Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§ 13.

 Tracą moc:

1) zarządzenie nr 46 Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Gospodarki (Dz. Urz. MG poz. 52);

2) zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz. Urz. MIiR poz. 43).

§ 14.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-24
  • Data wejścia w życie: 2017-03-25
  • Data obowiązywania: 2017-03-25
  • Dokument traci ważność: 2018-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA