REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 111

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację oraz zadania archiwum wyodrębnionego, które wykonuje zadania archiwum wyodrębnionego komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, zwanego dalej „archiwum”.

§ 2.

Archiwum mieści się w budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 12.

§ 3.

Pomieszczenie archiwum składa się z czytelni, miejsca do pracy archiwistów oraz pomieszczeń magazynowych.

§ 4.

Do zadań archiwum należy:

1) przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

2) ochrona materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przed zniszczeniem lub utratą;

3) ewidencjonowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

4) wykonywanie prac związanych z porządkowaniem akt;

5) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów, kopii oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

6) umożliwienie korzystania z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach, o których mowa w § 1;

7) przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;

8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz nadzór nad prawidłowym niszczeniem wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej;

9) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum i stanu dokumentacji w archiwum;

10) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zagadnień związanych z pracą archiwum;

11) prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie właściwości archiwum;

12) udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby inne niż wymienione w pkt 6 – zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5.

W przypadku przechowywania w archiwum materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawierających informacje niejawne stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 6.

1. Działalnością archiwum kieruje kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w której funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze właściwej w sprawach archiwum wyodrębnionego, zwany dalej „dyrektorem archiwum”, lub osoba przez niego upoważniona do wykonywania tych zadań.

2. Do zakresu działania dyrektora archiwum należą w szczególności:

1) sprawy organizacyjne, administracyjne i metodyczne związane z działalnością archiwum;

2) nadzór nad materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;

3) reprezentowanie archiwum na zewnątrz;

4) wydawanie decyzji w sprawach działalności archiwum;

5) wydawanie regulaminów, instrukcji i wytycznych.

§ 7.

1. Dyrektor archiwum, po akceptacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych roczne sprawozdanie z działalności archiwum w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, za który składane jest sprawozdanie.

2. Po raz pierwszy roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest składane za rok 2017 r.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 2017 r.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 5 Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 34, z 2007 r. poz. 26 oraz z 2008 r. poz. 91), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-30
  • Data wejścia w życie: 2017-05-31
  • Data obowiązywania: 2017-05-31
  • Z mocą od: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA