REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 264

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Współpracy dla Programu "Rozwój lokalny" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Zespół - Komitet Współpracy dla Programu "Rozwój lokalny", realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwany dalej "Komitetem".

2. Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.
Do zadań Komitetu należy:

1) doradzanie Ministrowi w zakresie:

a) konsultacji z zainteresowanymi stronami,

b) przygotowywania koncepcji Programu "Rozwój lokalny", zwanego dalej "Programem",

c) działań dwustronnych i potencjalnych partnerów projektu z Państw - Darczyńców (w stosownych przypadkach),

d) kryteriów wyboru i treści ogłoszeń o naborze wniosków,

e) modyfikacji Programu wpływającej na oczekiwane rezultaty oraz cele Programu,

f) wykorzystania funduszu współpracy dwustronnej (w stosownych przypadkach);

2) dokonywanie przeglądów:

a) postępów w osiąganiu produktów, rezultatów i celu Programu,

b) postępów poczynionych w kierunku wzmacniania relacji dwustronnych (w stosowanych przypadkach),

c) projektów rocznych raportów dla Programu;

3) analiza efektów wdrażania Programu.

§ 3.
1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący - przedstawiciel Operatora Programu, wyznaczony przez Ministra;

2) Członkowie - przedstawiciele:

a) Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej właściwego do spraw wdrażania Programu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w urzędzie odsługującym Ministra,

b) Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS),

c) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

2. Członkowie Komitetu mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnionych zastępców.

§ 4.
1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy albo na wniosek trzech członków Komitetu, nie rzadziej niż raz w roku;

2) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;

3) ustala porządek obrad;

4) wyznacza zastępcę spośród członków Komitetu;

2. Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komitetu w przypadku nieobecności Przewodniczącego.

§ 5.
Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Komitetu Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych są zapraszani przez Przewodniczącego do udziału w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatorów.
§ 6.
1. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa Regulamin pracy Zespołu - Komitetu Współpracy dla Programu "Rozwój lokalny", zwany dalej "Regulaminem".

2. Projekt Regulaminu przedstawia Przewodniczący przed pierwszym posiedzeniem Komitetu.

3. Regulamin jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Komitetu w drodze uchwały.

§ 7.
1. Komitet przyjmuje rekomendacje na posiedzeniach w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

3. Obserwatorom, o których mowa w § 5, nie przysługuje prawo do głosowania nad uchwałami.

4. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia Komitetu, Sekretariat Komitetu zawiadamia członków Komitetu i obserwatorów nie później niż 15 dni przed terminem posiedzenia.

5. Dokumenty będące przedmiotem posiedzenia Komitetu są przekazywane w języku angielskim, w wersji elektronicznej członkom Komitetu i obserwatorom nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komitetu i przesłać dokumenty będące przedmiotem posiedzenia bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 8.
1. Z posiedzenia Komitetu Sekretariat Komitetu sporządza protokół w języku angielskim.

2. Protokół podpisuje osoba, która przewodniczyła posiedzeniu Komitetu.

§ 9.
1. Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu zapewnia urząd obsługujący Ministra.

2. Funkcję Sekretariatu Zespołu pełni Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej właściwy do spraw wdrażania Programu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w urzędzie odsługującym Ministra.

§ 10.
Komitet tworzy się na okres wdrażania Programu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
  • Data wejścia w życie: 2017-12-22
  • Data obowiązywania: 2017-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA