REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 89

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 25), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 30).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 30), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.”.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 29 marca 2018 r. (poz. 89)

ZARZĄDZENIE Nr 20
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

Na podstawie art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący;

2) 1)Wiceprzewodniczący;

3) Członkowie, w tym jeden z lekarzy sprawujących opiekę nad pracownikami.

§ 3.2) 1. Skład osobowy Komisji jest ustalany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym osób zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym, jest uzgadniane z Dyrektorem Generalnym Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 4. Komisja obejmuje swoim zakresem działania: Wyższy Urząd Górniczy, okręgowe urzędy górnicze i Specjalistyczny Urząd Górniczy.

§ 5. Stosownie do art. 23713 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, do zadań Komisji należą:

1) dokonywanie przeglądów warunków pracy w urzędach górniczych;

2) dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych;

3) opiniowanie podejmowanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego środków zapobiegających wypadkom przy pracy w urzędach górniczych i chorobom zawodowym pracowników urzędów górniczych;

4) formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy w urzędach górniczych;

5) współdziałanie z organami oraz osobami określonymi w pkt 3 w realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 6. Komisja działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 7.3) Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 8. Posiedzenia Komisji odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 9. W posiedzeniach Komisji są obowiązane brać udział wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.

§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.

2. Zawiadomienia o terminach i porządku posiedzeń Komisji powinny być przekazane członkom Komisji co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 11. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§ 12. Przewodniczący Komisji przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Komisji do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 13. Traci moc decyzja nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 10).

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 30), które weszło w życie z dniem 1 lutego 2018 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-29
  • Data wejścia w życie: 2018-03-29
  • Data obowiązywania: 2019-05-01
  • Dokument traci ważność: 2019-05-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA