REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 33

ZARZĄDZENIE NR 17
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 89) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Członkowie, w tym jeden z lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.";

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. W przypadku nieobecności Członka Komisji - lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w posiedzeniach Komisji bierze udział inny lekarz sprawujący tę opiekę.";

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zawiadomienie o terminie i porządku posiedzenia Komisji przekazuje się osobom wchodzącym w skład Komisji co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 730.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-30
  • Data wejścia w życie: 2019-05-01
  • Data obowiązywania: 2019-05-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA