REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 170

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 63), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 40);

2) zarządzeniem nr 13 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 96);

3) zarządzeniem nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 104);

4) zarządzeniem nr 18 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 146);

5) zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 159).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 40), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

2) § 2 zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 96), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

3) § 2 i § 3 zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 104), które stanowią:

"§ 2. W okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 24 maja 2018 r.:

1) Dyrektorowi Gabinetu Prezesa podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Gabinecie Prezesa;

2) do kompetencji stanowisk do spraw merytorycznych w Gabinecie Prezesa nie należą zadania określone w § 32 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 45 oraz z 2018 r. poz. 37, 95 i 101), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG";

3) Naczelnikowi Samodzielnego Wydziału Informatyzacji podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Samodzielnym Wydziale Informatyzacji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu organizacyjnego WUG;

4) przepisów § 5 regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Wydziału Informatyzacji, stanowiącego załącznik nr 12 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, nie stosuje się w przypadkach zastrzeżonych do właściwości Administratora Bezpieczeństwa Informacji, o którym mowa w przepisach regulaminu organizacyjnego WUG, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 maja 2018 r., zwanego dalej "Administratorem Bezpieczeństwa Informacji";

5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji funkcjonuje poza strukturami organizacyjnymi zespołów Samodzielnego Wydziału Informatyzacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 30 kwietnia 2018 r.";

4) § 2 zarządzenia nr 18 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 146), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

5) § 2 zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 159), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.".

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Justyna Pikiewicz

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego]

Załącznik do obwieszczenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 27 sierpnia 2018 r. (poz. 170)

ZARZĄDZENIE Nr 8
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) regulamin organizacyjny Gabinetu Prezesa, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) regulamin organizacyjny Departamentu Prawnego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) regulamin organizacyjny Departamentu Górnictwa, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) regulamin organizacyjny Departamentu Energomechanicznego, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia;

6) regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;

7) regulamin organizacyjny Biura Budżetowo-Finansowego, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia;

8) regulamin organizacyjny Biura Administracyjno-Gospodarczego, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia;

9) regulamin organizacyjny Biura Komunikacji Społecznej, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia;

10) regulamin organizacyjny Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia;

11) regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia, stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia;

12) regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Informatyzacji, stanowiący załącznik nr 12 do zarządzenia;

13) regulamin organizacyjny Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego, stanowiący załącznik nr 13 do zarządzenia.

§ 2. Schematy organizacyjne komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1-10, oraz samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 1 pkt 11 i 12, są opracowywane przez Biuro Komunikacji Społecznej na podstawie przepisów regulaminów organizacyjnych tych komórek i wydziałów, w uzgodnieniu z tymi komórkami i wydziałami, oraz upowszechniane na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.1)).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 13 listopada 2017 r.

Załącznik nr 12)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU PREZESA

§ 1. Regulamin organizacyjny Gabinetu Prezesa, zwanego dalej "Gabinetem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Gabinetu.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Gabinetu:

1) Dyrektor Gabinetu (symbol D);

2) stanowiska do spraw merytorycznych;

3) Sekretariat Prezesa i Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 3. Dyrektor Gabinetu kieruje Gabinetem samodzielnie.

§ 4. Dyrektorowi Gabinetu podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Gabinecie.

§ 5. 1. Dyrektor Gabinetu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Gabinecie;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Gabinecie,

b) przekazanych do Gabinetu w celu zaparafowania.

2. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Gabinetu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 6. 1. Dyrektor Gabinetu może upoważnić pracownika Gabinetu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Gabinetu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Gabinetu.

§ 7. Do kompetencji Dyrektora Gabinetu należy realizacja zadań Gabinetu, nienależących do kompetencji pozostałych stanowisk w Gabinecie.

§ 8. Do kompetencji stanowisk do spraw merytorycznych należą:

1) zadania określone w § 17 ust. 1 pkt 2-6 i 8-10 regulaminu organizacyjnego WUG;

2) dodatkowe zadania określone w opisach stanowisk pracy.

§ 9. Do kompetencji Sekretariatu Prezesa i Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego należą zadania określone w § 17 ust. 1 pkt 1 i 7 regulaminu organizacyjnego WUG.

§ 10. Stanowiska wchodzące w skład Gabinetu są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Gabinetu.

Załącznik nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU PRAWNEGO

§ 1. Regulamin organizacyjny Departamentu Prawnego, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:

1) Dyrektor Departamentu (symbol D);

2) Zastępca Dyrektora Departamentu (symbol VD);

3) Zespół I (symbol Z I);

4) Zespół II (symbol Z II);

5) stanowisko do spraw organizacyjnych i kancelaryjnych (symbol SEK).

§ 3. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Departamentu.

§ 4. Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez Zastępcę Dyrektora Departamentu.

§ 5. 1. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:

1) Zastępca Dyrektora Departamentu;

2) Zespół;

3) stanowisko do spraw organizacyjnych i kancelaryjnych.

2. Zastępcy Dyrektora Departamentu podlega bezpośrednio Zespół II.

§ 6. 1. Osoba kierownictwa Departamentu jest odpowiedzialna za całokształt spraw podległego jej bezpośrednio zespołu.

2. Do obowiązków i uprawnień osoby kierownictwa Departamentu należą w szczególności:

1) organizowanie pracy podległego jej bezpośrednio zespołu stosownie do wykonywanych zadań;

2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległym jej bezpośrednio zespole;

3) uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległy jej bezpośrednio zespół;

4) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległego jej bezpośrednio zespołu, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;

5) udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu;

6) prowadzenie, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG", oraz innymi urzędami górniczymi;

7) zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do pracowników podległego jej bezpośrednio zespołu, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.

§ 7. 1. Dyrektor Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG":

a) dokumenty wewnętrzne dotyczące Departamentu,

b) dokumenty przygotowane przez podległych mu bezpośrednio pracowników,

c) na podstawie § 26 ust. 3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278), projekty aktów normatywnych z klauzulą stwierdzającą opracowanie tych projektów pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w zakresie wynikającym z upoważnień udzielonych Prezesowi WUG przez Ministra Energii;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych przez podległych mu bezpośrednio pracowników,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji Zespołu I.

2. Zastępca Dyrektora Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników Zespołu II;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych przez pracowników Zespołu II,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji Zespołu II.

3. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "wz. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika WUG.

§ 8. 1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.

§ 9. Do kompetencji Zespołu I należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) prowadzenia postępowań administracyjnych:

a) w drugiej instancji,

b) z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której decyzja albo postanowienie zostały wydane przez Prezesa WUG działającego jako organ pierwszej instancji;

2) rozpatrywania sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629);

3) szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;

4) miernictwa górniczego;

5) planów ruchu;

6) gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;

7) geologii górniczej;

8) ochrony środowiska;

9) dostępu do informacji publicznej;

10) ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

11) budownictwa górniczego oraz na terenach górniczych;

12) spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz informacji niejawnych.

§ 10. Do kompetencji Zespołu II należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) prowadzenia postępowań administracyjnych:

a) w pierwszej instancji,

b) w sprawie wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności decyzji albo postanowienia - jeżeli organem właściwym do ich prowadzenia jako organ pierwszej instancji jest Prezes WUG;

2) ratownictwa górniczego;

3) kwalifikacji do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego;

4) szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629 i 1637);

5) środków strzałowych i sprzętu strzałowego;

6) rzeczoznawstwa górniczego;

7) nadzoru rynku;

8) dopuszczania wyrobów do stosowania w ruchu zakładu górniczego;

9) umów cywilnoprawnych;

10) spraw administracyjno-gospodarczych oraz transportowych;

11) spraw budżetowo-finansowych;

12) ochrony danych osobowych;

13) informatyzacji;

14) spraw kadrowych;

15) koordynowania oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, z wyjątkiem zgonów naturalnych.

§ 11. Kompetencje, o których mowa w § 9 pkt 3-12 oraz § 10 pkt 2-8 i 10-14, zgodnie z właściwością zespołów, są realizowane w szczególności przez:3)

1) wykonywanie zadań określonych w § 18 pkt 1-3, pkt 5 lit. a, pkt 6-10 i pkt 14 regulaminu organizacyjnego WUG;

2) współpracę przy opracowywaniu projektów aktów prawnych Prezesa WUG oraz Dyrektora Generalnego WUG;

3) opracowywanie oraz przedkładanie osobom kierownictwa WUG niezbędnych informacji, opinii oraz wyjaśnień prawnych, w zakresie związanym z działalnością urzędów górniczych;

4) bieżącą aktualizację informacji prawnych na stronie internetowej WUG;

5) prowadzenie działalności informacyjnej o charakterze prawnym, w zakresie związanym z właściwością organów nadzoru górniczego.

§ 12. Do kompetencji stanowiska do spraw organizacyjnych i kancelaryjnych należą:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań merytorycznych Departamentu oraz zespołów;

2) sporządzanie okresowych i bieżących informacji zbiorczych dla osób kierownictwa WUG o stanie prowadzonych postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz legislacyjnych;

3) digitalizacja dokumentów w ramach prowadzonych postępowań legislacyjnych;

4) protokołowanie okresowych narad Departamentu;

5) współpraca z pozostałymi pracownikami Departamentu w zakresie działalności archiwalnej;

6) wykonywanie zadań określonych w § 18 pkt 12 regulaminu organizacyjnego WUG;

7) współpraca w zakresie realizacji zadań merytorycznych Departamentu oraz zespołów.

§ 13. Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.

§ 14. Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.

§ 15. Pracownicy Departamentu są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

§ 16. Pracownicy Departamentu są obowiązani do ścisłego przestrzegania zakresów czynności ustalonych przez Dyrektora Departamentu.

§ 17. W sprawach nieujętych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

Załącznik nr 3

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU GÓRNICTWA

§ 1. Regulamin organizacyjny Departamentu Górnictwa, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:

1) Dyrektor Departamentu (symbol D);

2) Zastępcy Dyrektora Departamentu:

a) I Zastępca (symbol VD I),

b) II Zastępca (symbol VD II);

3) Zespół do spraw Robót Strzałowych i Likwidacji Zakładów Górniczych oraz Zagrożenia Wybuchem Pyłu Węglowego (symbol Z I);

4) Zespół do spraw Obudowy i Kierowania Stropem oraz Zagrożeń: Sejsmicznego, Tąpaniami i Zawałowego (symbol Z II);

5) Zespół do spraw Górnictwa Odkrywkowego (symbol Z III);

6) Zespół do spraw Wentylacji, Ratownictwa oraz Zagrożeń: Pożarowego, Metanowego, Klimatycznego, Wyrzutami Gazów i Skał oraz Radiacyjnego (symbol Z IV);

7) Zespół do spraw Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa (symbol Z V);

8) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).

§ 3. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.

§ 4.1. Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków:

1) przez I Zastępcę Dyrektora Departamentu;

2) w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków także przez I Zastępcę Dyrektora Departamentu - przez II Zastępcę Dyrektora Departamentu.

2. Zastępca Dyrektora Departamentu jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez drugiego z Zastępców Dyrektora Departamentu.

§ 5. 1. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:

1) Zastępcy Dyrektora Departamentu;

2) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.

2. I Zastępcy Dyrektora Departamentu podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 3-5.

3. II Zastępcy Dyrektora Departamentu podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 6 i 7.

§ 6.1. Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów.

2. Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:

1) organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;

2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;

3) uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległe mu bezpośrednio zespoły;

4) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;

5) udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów;

6) prowadzenie, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG", oraz innymi urzędami górniczymi;

7) zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.

§ 7. 1. Dyrektor Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Departamencie;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Departamencie,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania.

2. Zastępca Dyrektora Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników:

a) podległych mu bezpośrednio zespołów - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1,

b) zespołów podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku jednoczesnego pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2;

2) parafuje projekty dokumentów przygotowanych przez pracowników:

a) podległych mu bezpośrednio zespołów,

b) zespołów podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika WUG.

§ 8. 1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.

§ 9. Dyrektor Departamentu wyznacza pracowników do:

1) rozpatrywania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629 i 1637), zwanej dalej "Pgg";

2) aktualizowania w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5-7 Pgg;

3) udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

§ 10. Do kompetencji Zespołu do spraw Robót Strzałowych i Likwidacji Zakładów Górniczych oraz Zagrożenia Wybuchem Pyłu Węglowego należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych oraz przechowywania i używania sprzętu strzałowego;

2) nadawania materiałom wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz prowadzenia rejestru tych materiałów wybuchowych;

3) dopuszczania sprzętu strzałowego do stosowania w zakładach górniczych, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15 Pgg;

4) wykonywania robót strzałowych dla prowadzenia badań geofizycznych;

5) prowadzenia wierceń dla wykonywania robót strzałowych w podziemnych oraz odkrywkowych zakładach górniczych;

6) wytwarzania materiałów wybuchowych metodą in situ;

7) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych;

8) funduszu likwidacji zakładu górniczego.

§ 11. Do kompetencji Zespołu do spraw Obudowy i Kierowania Stropem oraz Zagrożeń: Sejsmicznego, Tąpaniami i Zawałowego, należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania:

- zagrożenia sejsmicznego, zagrożenia tąpaniami oraz zagrożenia zawałowego w podziemnych zakładach górniczych,

- zagrożenia sejsmicznego w odkrywkowych zakładach górniczych,

b) analizy zjawisk dynamicznych wywołanych działalnością górniczą,

c) prowadzenia robót górniczych, dotyczących obudowy i kierowania stropem, w podziemnych zakładach górniczych,

d) prowadzenia wierceń związanych z profilaktyką tąpaniową,

e) stosowania w podziemnych zakładach górniczych materiałów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych,

f) wykonywania badań geofizycznych w zakładach górniczych;

2) (uchylony)4)

§ 12. Do kompetencji Zespołu do spraw Górnictwa Odkrywkowego należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: osuwiskowego, obrywaniem się skał oraz wybuchem pyłu węglowego,

b) prowadzenia robót górniczych, w tym: robót udostępniających i przygotowawczych, zwałowania i składowania, z uwzględnieniem występujących zagrożeń,

c) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z prowadzeniem robót strzałowych oraz gospodarki środkami strzałowymi,

d) prowadzenia wierceń dla wykonywania robót strzałowych,

e) ratownictwa górniczego

- w odkrywkowych zakładach górniczych;

2) prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 13. Do kompetencji Zespołu do spraw Wentylacji, Ratownictwa oraz Zagrożeń: Pożarowego, Metanowego, Klimatycznego, Wyrzutami Gazów i Skał oraz Radiacyjnego, należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: pożarowego, metanowego, klimatycznego, wyrzutami gazów i skał oraz radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych,

b) przewietrzania wyrobisk górniczych w podziemnych zakładach górniczych,

c) ratownictwa górniczego w podziemnych zakładach górniczych,

d) podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,

e) sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego;

2) (uchylony)5)

§ 14. Do kompetencji Zespołu do spraw Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

a) prowadzenia robót górniczych i robót geologicznych oraz wierceń,

b) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia erupcyjnego oraz siarkowodorowego,

c) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, w szczególności: wybuchowym, pożarowym i radiacyjnym,

d) ratownictwa górniczego,

e) przygotowania kopaliny do transportu, transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych,

f) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z prowadzeniem robót strzałowych oraz gospodarki środkami strzałowymi

- w zakładach górniczych innych niż podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;

2) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

§ 15. Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do drążenia wyrobisk górniczych oraz systemów, technologii i prowadzenia eksploatacji, z uwzględnieniem występujących zagrożeń;

2) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;

3) udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;

4) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w odniesieniu do:

a) wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 Pgg,

b) nadawania oraz cofania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,

c) spraw określonych w art. 171 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;

6)6) rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;

7) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:

a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,

b) kar pieniężnych,

c) uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;

8) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

9) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia;

10) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;

11) udzielanie informacji publicznej.

§ 16. Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.

§ 17. Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.

§ 18. Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.

§ 19. Pracownicy Departamentu są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

§ 20. Pracownicy Departamentu są obowiązani do ścisłego przestrzegania zakresów czynności ustalonych przez Dyrektora Departamentu.

§ 21. W sprawach nieujętych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

Załącznik nr 4

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY I SZKOLENIA

§ 1. Regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:

1) Dyrektor Departamentu (symbol D);

2) Zastępca Dyrektora Departamentu (symbol VD);

3) Zespół do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia (symbol Z I);

4) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Analiz (symbol Z II);

5) Zespół do spraw Statystyki (symbol Z III);

6) Zespół do spraw Pogotowia Technicznego (symbol Z IV);

7) Stanowisko do spraw Szkoleń i Adaptacji Zawodowej (symbol S I);

8) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).

§ 3. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Departamentu.

§ 4. Zastępca Dyrektora Departamentu zastępuje Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora Departamentu.

§ 5. 1. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:

1) Zastępca Dyrektora Departamentu;

2) zespół wymieniony w § 2 pkt 6;

3) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.

2. Zastępcy Dyrektora Departamentu podlegają bezpośrednio:

1) zespoły wymienione w § 2 pkt 3-5;

2) stanowisko wymienione w § 2 pkt 7.

§ 6. 1. Osoba kierownictwa Departamentu jest odpowiedzialna za całokształt spraw podległego jej bezpośrednio zespołu lub stanowiska.

2. Do obowiązków i uprawnień osoby kierownictwa Departamentu należą w szczególności:

1) organizowanie pracy podległego jej bezpośrednio zespołu lub stanowiska stosownie do wykonywanych zadań;

2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległym jej bezpośrednio zespole lub stanowisku;

3) uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległy jej bezpośrednio zespół lub stanowisko;

4) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległego jej bezpośrednio zespołu lub stanowiska, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;

5) udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu lub stanowiska;

6) prowadzenie, w zakresie kompetencji podległego jej bezpośrednio zespołu lub stanowiska, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG", oraz innymi urzędami górniczymi;

7) zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do pracowników podległego jej bezpośrednio zespołu lub stanowiska, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.

§ 7. 1. Dyrektor Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG":

a) dokumenty wewnętrzne dotyczące Departamentu,

b) dokumenty parafowane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu,

c) dokumenty przygotowane przez pracowników podległego mu bezpośrednio zespołu lub stanowiska;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych przez pracowników podległego mu bezpośrednio zespołu lub stanowiska,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji podległego mu bezpośrednio zespołu lub stanowiska.

2. Zastępca Dyrektora Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników podległego mu bezpośrednio zespołu lub stanowiska;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych przez pracowników podległego mu bezpośrednio zespołu lub stanowiska,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania, w zakresie kompetencji podległego mu bezpośrednio zespołu lub stanowiska.

3. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępcę Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika WUG.

§ 8. 1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.

§ 9. Do kompetencji Zespołu do spraw Czynników Szkodliwych i Uciążliwych dla Zdrowia należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;

2) środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego;

3) odzieży roboczej;

4) koordynowania oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;

5) analizowania przyczyn:

a) chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów;

6) analizowania, w zakresie właściwości Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:

a) ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) opracowywania wniosków profilaktycznych;

7) opracowywania planów wykonywania czynności pogotowia technicznego WUG;

8) udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w zakresie właściwości Zespołu.

§ 10. Do kompetencji Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Analiz należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2) działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych albo zakładach;

3) rozpatrywania spraw dotyczących telefonu interwencyjnego;

4) analizowania, w zakresie właściwości Zespołu, przyczyn i okoliczności zaistniałych w górnictwie wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym:

a) ustalania głównych przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) opracowywania wniosków profilaktycznych;

5) analizowania:

a) sposobu wykorzystywania informacji o zaistniałych w górnictwie wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach,

b) sposobu realizacji wniosków ustalonych po zaistniałych katastrofach i wypadkach zbiorowych;

6) udziału w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych, w zakresie właściwości Zespołu.

§ 11. Do kompetencji Zespołu do spraw Statystyki należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) statystycznego opracowywania danych o:

a) zdarzeniach zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów,

b) działalności represyjnej organów nadzoru górniczego,

c) czynnościach inspekcyjno-technicznych wykonywanych przez pracowników urzędów górniczych, w tym na potrzeby analizy działalności inspekcyjno-technicznej organów nadzoru górniczego;

2) prowadzenia ewidencji zakładów górniczych, w tym ewidencji zatrudnienia i wydobycia;

3) redagowania działu "Statystyki" na stronie internetowej WUG;

4) przygotowywania materiałów na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz prowadzenia działalności informacyjnej, w szczególności:

a) przygotowywania raportów tygodniowych i dobowych o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie dla osób kierownictwa WUG,

b) prowadzenia elektronicznej ewidencji zaistniałych wypadków, zgonów naturalnych oraz niebezpiecznych zdarzeń w dedykowanym systemie teleinformatycznym oraz wewnętrznych bazach danych,

c) sporządzania kwartalnych informacji o wypadkach, zdarzeniach oraz działalności nadzorczej w polskim górnictwie, przesyłanych do innych instytucji,

d) sporządzania ilościowego zestawienia zakładów objętych nadzorem urzędów górniczych oraz podmiotów wykonujących powierzone czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów według stanu na dzień 31 grudnia, z uwzględnieniem zatrudnienia,

e) przesyłania do urzędów górniczych i zakładów górniczych w postaci elektronicznej bieżącej informacji o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach.

§ 12. Do kompetencji Zespołu do spraw Pogotowia Technicznego należą:

1) pełnienie służby dyspozytorskiej w WUG;

2) obsługa centrali telefonicznej.

§ 13. Do kompetencji Stanowiska do spraw Szkoleń i Adaptacji Zawodowej należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu;

2) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działań prewencyjnych zmierzających do ograniczenia ryzyka zaistnienia wypadków i niebezpiecznych zdarzeń związanych z zagrożeniami występującymi w górnictwie.

§ 14. Do kompetencji zespołów i stanowisk Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:

1) udział w redagowaniu rocznej "Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną";

2) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;

3) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w odniesieniu do:

a) wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629 i 1637), zwanej dalej "Pgg",

b) spraw określonych w art. 171 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;

5)6) rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;

6) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:

a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,

b) kar pieniężnych,

c) uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;

7) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

8) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia;

9) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;

10) udzielanie informacji publicznej.

§ 15. Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.

§ 16. Zespoły oraz stanowiska Departamentu są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

§ 17. Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami lub stanowiskami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.

§ 18. Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół lub stanowisko, osobę należącą do innego zespołu lub stanowiska albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.

§ 19. Pracownicy Departamentu są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

§ 20. Pracownicy Departamentu są obowiązani do ścisłego przestrzegania zakresów czynności ustalonych przez Dyrektora Departamentu.

§ 21. W sprawach nieujętych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

Załącznik nr 5

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU ENERGOMECHANICZNEGO

§ 1. Regulamin organizacyjny Departamentu Energomechanicznego, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:

1) Dyrektor Departamentu (symbol D);

2) Zastępcy Dyrektora Departamentu:

a) Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Elektrycznych, Normalizacji oraz Kontroli Wyrobów (symbol VDE),

b) Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Transportu Pionowego, Poziomego i Pochyłego oraz Maszyn i Urządzeń (symbol VDM);

3) Zespół do spraw Urządzeń Elektrycznych i Normalizacji (symbol Z I);

4) Zespół do spraw Telekomunikacji i Systemów Bezpieczeństwa (symbol Z II);

5) Zespół do spraw Kontroli Wyrobów (symbol Z III);

6) Zespół do spraw Transportu Pionowego (symbol Z IV);

7) Zespół do spraw Transportu Poziomego i Pochyłego (symbol Z V);

8) Zespół do spraw Maszyn i Urządzeń (symbol Z VI);

9) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).

§ 3. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.

§ 4. 1. Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków:

1) przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Elektrycznych, Normalizacji oraz Kontroli Wyrobów;

2) w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków także przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Elektrycznych, Normalizacji oraz Kontroli Wyrobów - przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Transportu Pionowego, Poziomego i Pochyłego oraz Maszyn i Urządzeń.

2. Zastępca Dyrektora Departamentu jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez drugiego z Zastępców Dyrektora Departamentu.

§ 5. 1. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:

1) Zastępcy Dyrektora Departamentu;

2) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.

2. Zastępcy Dyrektora Departamentu:

1) do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpieczeństwa, Urządzeń Elektrycznych, Normalizacji oraz Kontroli Wyrobów podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 3-5;

2) do spraw Transportu Pionowego, Poziomego i Pochyłego oraz Maszyn i Urządzeń podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 6-8.

§ 6.1. Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów.

2. Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:

1) organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;

2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;

3) uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległe mu bezpośrednio zespoły;

4) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;

5) udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów;

6) prowadzenie, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG", oraz innymi urzędami górniczymi;

7) zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, w zakresie niezastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.

§ 7. 1. Dyrektor Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Departamencie;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Departamencie,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania.

2. Zastępca Dyrektora Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników:

a) podległych mu bezpośrednio zespołów - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1,

b) zespołów podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku jednoczesnego pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2;

2) parafuje projekty dokumentów przygotowanych przez pracowników:

a) podległych mu bezpośrednio zespołów,

b) zespołów podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika WUG.

§ 8. 1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.

§ 9. Do kompetencji Zespołu do spraw Urządzeń Elektrycznych i Normalizacji należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury łączeniowej, kabli i przewodów oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych, stosowanych w zakładach górniczych;

2) koordynowanie spraw związanych z normalizacją, w tym współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym;

3) współpraca z komitetami technicznymi, o których mowa w przepisach o normalizacji;

4) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie prowadzenia i aktualizowania zbioru norm z zakresu górnictwa związanych z działalnością urzędów górniczych, w tym powoływanych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629 i 1637), zwanej dalej "Pgg".

§ 10. Do kompetencji Zespołu do spraw Telekomunikacji i Systemów Bezpieczeństwa należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych, systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz przyrządów pomiarowych, stosowanych w zakładach górniczych;

2) prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

3) prowadzenie spraw związanych z serwisowaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb urzędów górniczych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 11. Do kompetencji Zespołu do spraw Kontroli Wyrobów należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg, a także innych niż materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego oraz środki ochrony indywidualnej;

2) współpraca z właściwą komórką w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach wykonywania w WUG zadań Prezesa WUG jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności albo organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w odniesieniu do wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg.

§ 12. Do kompetencji Zespołu do spraw Transportu Pionowego należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego, stosowanych w zakładach górniczych, oraz urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;

2) koordynowanie działań innych komórek WUG, związanych z nadzorem i kontrolą w odniesieniu do likwidacji górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;

3) prowadzenie wykazu osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.

§ 13. Do kompetencji Zespołu do spraw Transportu Poziomego i Pochyłego należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji transportu poziomego i pochyłego, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w tym:7)

1) przenośników taśmowych,

2) urządzeń transportu linowego oraz ich podzespołów,

3) kolejek podwieszonych oraz ich podzespołów,

4) kolejek spągowych oraz ich podzespołów,

5) wozów specjalnych kolei podziemnej,

6) wozów do przewozu osób kolei podziemnej

- z wyjątkiem maszyn, urządzeń i instalacji należących do kompetencji Zespołu do spraw Maszyn i Urządzeń.

§ 14. Do kompetencji Zespołu do spraw Maszyn i Urządzeń należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) głównych składów paliw, olejów i środków smarnych oraz stałych komór napełniania paliwem środków transportowych;

2) maszyn i urządzeń z napędem spalinowym w podziemnych zakładach górniczych, z wyjątkiem kolejek podwieszonych i kolejek spągowych;

3) urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych, stosowanych w zakładach górniczych;

4) maszyn, urządzeń i instalacji, stosowanych podczas poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi:

a) na lądzie, w tym głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,

b) w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

5) maszyn do urabiania, odstawy, zwałowania i transportu kopaliny w odkrywkowych zakładach górniczych;

6) 8) obudów zmechanizowanych, maszyn i urządzeń, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych;

7) 9) maszyn, urządzeń i instalacji znajdujących się w obiektach, pomieszczeniach lub przestrzeniach służących przygotowaniu wydobytej kopaliny do sprzedaży;

8) 9) podziemnych zbiorników retencyjnych przy szybach, łącznie z przenośnikami podającymi kopalinę do zbiorników odmiarowych górniczych wyciągów szybowych skipowych.

§ 15. Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji oraz specjalistycznych narzędzi i przyrządów;

2) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;

3) udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;

4) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w odniesieniu do:

a) dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,

b) wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 Pgg,

c) nadawania oraz cofania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,

d) spraw określonych w art. 171 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;

6)6) rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;

7) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:

a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,

b) kar pieniężnych,

c) uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;

8) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

9) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia;

10) udział w spotkaniach grup współpracy administracyjnej i grup roboczych dla dyrektyw nowego podejścia oraz udzielanie informacji dotyczących stosowania maszyn i urządzeń w górnictwie, w ramach współpracy z innymi organami administracji rządowej, przedsiębiorcami górniczymi oraz producentami maszyn i urządzeń dla górnictwa;

11) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;

12) udzielanie informacji publicznej.

§ 16. Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.

§ 17. Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.

§ 18. Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.

§ 19. Pracownicy Departamentu są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

§ 20. Pracownicy Departamentu są obowiązani do ścisłego przestrzegania zakresów czynności ustalonych przez Dyrektora Departamentu.

§ 21. W sprawach nieujętych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

Załącznik nr 6

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ZŁOŻEM

§ 1. Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:

1) Dyrektor Departamentu (symbol D);

2) Zastępcy Dyrektora Departamentu:

a) Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem (symbol VDO),

b) Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego (symbol VDM);

3) Zespół do spraw Ochrony Środowiska (symbol Z I);

4) Zespół do spraw Gospodarki Złożem (symbol Z II);

5) Zespół do spraw Miernictwa Górniczego (symbol Z III);

6) Zespół do spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego (symbol Z IV);

7) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).

§ 3. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.

§ 4. 1. Dyrektor Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków:

1) przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego;

2) w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków także przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego - przez Zastępcę Dyrektora Departamentu do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem.

2. Zastępca Dyrektora Departamentu jest zastępowany w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków przez drugiego z Zastępców Dyrektora Departamentu.

§ 5. 1. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:

1) Zastępcy Dyrektora Departamentu;

2) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.

2. Zastępcy Dyrektora Departamentu:

1) do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 3 i 4;

2) do spraw Miernictwa Górniczego, Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 pkt 5 i 6.

§ 6. 1. Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów.

2. Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:

1) organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;

2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach;

3) uczestniczenie w sprawowaniu kontroli zarządczej, w zakresie zadań realizowanych przez podległe mu bezpośrednio zespoły;

4) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, przestrzegania przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;

5) udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów;

6) prowadzenie, w zakresie kompetencji podległych mu bezpośrednio zespołów, uzgodnień, w sprawach wymagających współpracy, z komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "WUG", oraz innymi urzędami górniczymi;

7) zarządzanie zasobami ludzkimi w odniesieniu do pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, w zakresie nie-zastrzeżonym w ramach Departamentu dla Dyrektora Departamentu.

§ 7. 1. Dyrektor Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Departamencie;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Departamencie,

b) przekazanych do Departamentu w celu zaparafowania.

2. Zastępca Dyrektora Departamentu:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 5 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane przez pracowników:

a) podległych mu bezpośrednio zespołów - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1,

b) zespołów podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku jednoczesnego pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2;

2) parafuje projekty dokumentów przygotowanych przez pracowników:

a) podległych mu bezpośrednio zespołów,

b) zespołów podległych bezpośrednio drugiemu z Zastępców Dyrektora Departamentu - w przypadku pełnienia zastępstwa, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika WUG.

§ 8. 1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.

§ 9. Dyrektor Departamentu może wyznaczyć pracowników, z pominięciem właściwości określonej w § 12 pkt 1 lit. e, do:

1) rozpatrywania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629 i 1637), zwanej dalej "Pgg";

2) aktualizowania w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 3 i 4 Pgg.

§ 10. Do kompetencji Zespołu do spraw Ochrony Środowiska należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

a) ochrony środowiska, w tym postępowania z odpadami, gospodarki wodnej oraz gospodarki terenami zajętymi pod działalność górniczą,

b) rekultywacji gruntów po działalności górniczej,

c) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w zakresie niezastrzeżonym dla Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej,

d) prowadzenia postępowań związanych z wydawaniem opinii w sprawach przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie potrzeb górnictwa;

2) monitorowanie wykorzystywania w działalności inspekcyjno-technicznej urzędów górniczych przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sporządzanie rocznych sprawozdań w tym zakresie;

3) gromadzenie i przekazywanie danych do Głównego Urzędu Statystycznego w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej, w zakresie właściwości Zespołu.

§ 11. Do kompetencji Zespołu do spraw Gospodarki Złożem należy wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

1) gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;

2) geologii górniczej oraz hydrogeologii, w tym rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wodnego;

3) wykonywania prac geologicznych dla potrzeb zakładów górniczych;

4) sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie dotyczącym treści geologicznych;

5) zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywania jej do archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej.

§ 12. Do kompetencji Zespołu do spraw Miernictwa Górniczego należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

a) wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb zakładów górniczych,

b) sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej,

c) zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych i przekazywania jej do archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej,

d) ochrony powierzchni, monitoringu wpływów eksploatacji górniczej oraz zapobiegania szkodom,

e) kwalifikacji mierniczego górniczego oraz kwalifikacji geologa górniczego;

2) obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Ochrony Powierzchni;

3) prowadzenie ewidencji i wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 13. Do kompetencji Zespołu do spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Nadzoru Budowlanego należą:

1) wykonywanie zadań Departamentu w odniesieniu do:

a) administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego,

b) planowania i zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów górniczych;

2) gromadzenie i przekazywanie danych do Głównego Urzędu Statystycznego w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej, w zakresie właściwości Zespołu.

§ 14. Do kompetencji zespołów Departamentu, zgodnie z ich właściwością, należą:

1) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie;

2) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w odniesieniu do:

a) wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg,

b) nadawania oraz cofania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,

c) spraw określonych w art. 171 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 172 ust. 2 Pgg;

4) 6) rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;

5) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:

a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,

b) kar pieniężnych,

c) uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;

6) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

7) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia;

8) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych;

9) gromadzenie danych i opracowywanie na ich podstawie corocznych raportów;

10) udzielanie informacji publicznej.

§ 15. Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.

§ 16. Spory kompetencyjne pomiędzy zespołami rozstrzyga Dyrektor Departamentu.

§ 17. Dyrektor Departamentu, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy inny zespół, osobę należącą do innego zespołu albo objąć sprawę swoim bezpośrednim nadzorem.

§ 18. Pracownicy Departamentu są obowiązani do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

§ 19. Pracownicy Departamentu są obowiązani do ścisłego przestrzegania zakresów czynności ustalonych przez Dyrektora Departamentu.

§ 20. W sprawach nieujętych w regulaminie organizacyjnym Departamentu, a niezbędnych do prawidłowej pracy komórki, Dyrektor Departamentu wydaje stosowne polecenia służbowe.

Załącznik nr 7

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA BUDŻETOWO-FINANSOWEGO

§ 1. Regulamin organizacyjny Biura Budżetowo-Finansowego, zwanego dalej "Biurem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Biura.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Biura:

1) Dyrektor Biura (symbol D);

2) Główny Księgowy Wyższego Urzędu Górniczego (symbol BGK);

3) stanowiska do spraw budżetowo-księgowych, płacowych i socjalnych.

§ 3. 1. Dyrektor Biura kieruje Biurem samodzielnie.

2. Główny Księgowy Wyższego Urzędu Górniczego kieruje Biurem w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Biura.

§ 4. Dyrektorowi Biura podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Biurze.

§ 5. 1. Dyrektor Biura:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 7 ust. 4 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Biurze;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Biurze,

b) przekazanych do Biura w celu zaparafowania.

2. Główny Księgowy Wyższego Urzędu Górniczego:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi na podstawie § 3 ust. 2 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 10), oraz przypadkami określonymi w § 7 ust. 4 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty zastrzeżone dla niego obowiązującymi przepisami;

2) parafuje projekty pism przygotowanych w Biurze.

3. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez Głównego Księgowego Wyższego Urzędu Górniczego w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Biura następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej Głównego Księgowego Wyższego Urzędu Górniczego.

4. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Biura, jak i przez Głównego Księgowego Wyższego Urzędu Górniczego, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 6. 1. Dyrektor Biura może upoważnić pracownika Biura do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Biura następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Biura.

§ 7. Do kompetencji stanowisk do spraw budżetowo-księgowych, płacowych i socjalnych należy wykonywanie zadań Biura w sprawach budżetowych, finansowo-księgowych oraz socjalnych, w szczególności określonych w § 23 ust. 1 regulaminu organizacyjnego WUG, z wyjątkiem zadań zastrzeżonych obowiązującymi przepisami dla Głównego Księgowego Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 8. Stanowiska wchodzące w skład Biura są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Biura.

Załącznik nr 8

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

§ 1. Regulamin organizacyjny Biura Administracyjno-Gospodarczego, zwanego dalej "Biurem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Biura.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Biura:

1) Dyrektor Biura (symbol D);

2) stanowiska do spraw administracyjno-gospodarczych;

3) stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi;

4) stanowisko do spraw organizacyjnych i kancelaryjnych (symbol SEK).

§ 3. Dyrektor Biura kieruje Biurem samodzielnie.

§ 4. Dyrektorowi Biura podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Biurze.

§ 5. 1. Dyrektor Biura:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 7 ust. 4 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Biurze;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Biurze,

b) przekazanych do Biura w celu zaparafowania.

2. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Biura następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG".

§ 6. 1. Dyrektor Biura może upoważnić pracownika Biura do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Biura następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Biura.

§ 7. Do kompetencji stanowisk do spraw administracyjno-gospodarczych należy wykonywanie zadań Biura w sprawach merytorycznych, w szczególności określonych w § 24 regulaminu organizacyjnego WUG.

§ 8. Do kompetencji stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi należy wykonywanie zadań Biura, innych niż merytoryczne, w szczególności:

1) obsługa gospodarcza:

a) budynków będących w trwałym zarządzie WUG, usytuowanych przy ul. Poniatowskiego w Katowicach, łącznie z budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi, w szczególności garażami, warsztatem samochodowym i myjnią, polegająca na konserwacji i drobnych remontach pomieszczeń,

b) otoczenia budynków wymienionych w lit. a, polegająca na codziennym utrzymywaniu czystości otoczenia tych budynków i pielęgnacji terenów zielonych;

2) utrzymywanie i obsługa samochodów osobowych znajdujących się w ewidencji WUG, użytkowanych w WUG, w tym wykonywanie ich bieżących przeglądów;

3) prowadzenie wymiennikowni ciepła.

§ 9. Do kompetencji stanowiska do spraw organizacyjnych i kancelaryjnych należą:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań merytorycznych Biura;

2) obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora Generalnego, Biura Budżetowo-Finansowego, Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Samodzielnego Wydziału Informatyzacji;

3) prowadzenie ewidencji umundurowania otrzymywanego przez pracowników urzędów górniczych, zgodnie z przepisami o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych.

§ 10. Stanowiska wchodzące w skład Biura są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Biura.

Załącznik nr 9

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

§ 1. Regulamin organizacyjny Biura Komunikacji Społecznej, zwanego dalej "Biurem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Biura.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Biura:

1) Dyrektor Biura (symbol D);

2) stanowiska do spraw merytorycznych.

§ 3. Dyrektor Biura kieruje Biurem samodzielnie.

§ 4. Dyrektorowi Biura podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Biurze, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 7 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenianr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG".

§ 5. 1. Dyrektor Biura:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego WUG, dokumenty przygotowane w Biurze;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Biurze,

b) przekazanych do Biura w celu zaparafowania.

2. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Biura następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 6. 1. Dyrektor Biura może upoważnić pracownika Biura do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Biura następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Biura.

§ 7. Do kompetencji stanowisk do spraw merytorycznych należy wykonywanie zadań Biura, w szczególności określonych w § 25 ust. 1 oraz § 34 regulaminu organizacyjnego WUG.

§ 8. Stanowiska wchodzące w skład Biura są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Biura.

Załącznik nr 10

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA - ARCHIWUM DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ

§ 1. Regulamin organizacyjny Biura - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, zwanego dalej "Biurem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Biura.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Biura:

1) Dyrektor Biura (symbol D);

2) Zespół do spraw Opracowywania i Udostępniania Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Zlikwidowanych Zakładów Górniczych (symbol Z I);

3) Zespół do spraw Gromadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Zlikwidowanych Zakładów Górniczych (symbol Z II);

4) Stanowisko do spraw Obsługi Informatycznej Archiwum (symbol INF).

§ 3. Dyrektor Biura kieruje Biurem samodzielnie.

§ 4. Dyrektorowi Biura podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Biurze.

§ 5. 1. Dyrektor Biura:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 6 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), dokumenty przygotowane w Biurze;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Biurze,

b) przekazanych do Biura w celu zaparafowania.

2. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Biura następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG".

§ 6. 1. Dyrektor Biura może upoważnić pracownika Biura do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Dyrektora Biura następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up. dyr.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Biura.

§ 7. Do kompetencji Zespołu do spraw Opracowywania i Udostępniania Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Zlikwidowanych Zakładów Górniczych należą:

1) wykonywanie zadań w zakresie udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych;

2) sporządzanie informacji o warunkach górniczo-geologicznych na terenach pogórniczych;

3) uczestniczenie w procesie przekazywania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych;

4) opracowywanie danych pochodzących z dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych w celu tworzenia i aktualizacji komputerowego systemu informacji o terenie pogórniczym, w tym skanowanie i przetwarzanie do postaci numerycznej dokumentów posiadanego zasobu archiwalnego;

5) współdziałanie w zakresie pozyskiwania dokumentów lub ich kopii z innych instytucji przechowujących dokumenty zawierające informacje o działalności górniczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. Do kompetencji Zespołu do spraw Gromadzenia i Archiwizacji Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Zlikwidowanych Zakładów Górniczych należą:

1) wykonywanie zadań w zakresie gromadzenia i archiwizowania dokumentacji mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych;

2) kontrolowanie, ewidencjonowanie oraz badanie zgodności przejmowanych dokumentów ze spisami zdawczo-odbiorczymi dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych;

3) uzupełnianie i aktualizacja komputerowej bazy danych archiwalnych dokumentacji zlikwidowanych zakładów górniczych;

4) powiadamianie właściwych organów o przejęciu i zabezpieczeniu dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego;

5) dbanie o prawidłowe zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji;

6) sporządzanie sprawozdań ze stanu oraz ilości zgromadzonych materiałów archiwalnych, w tym ilości:

a) posiadanych dokumentacji zlikwidowanych zakładów górniczych, stanowiących zespoły archiwalne,

b) dokumentów i ich części lub tomów, stanowiących jednostki i podjednostki archiwalne.

§ 9. Do kompetencji Stanowiska do spraw Obsługi Informatycznej Archiwum należą:

1) monitorowanie działania sieci i systemów operacyjnych oraz całości oprogramowania niezbędnego do pracy Biura;

2) kontrolowanie i przeprowadzanie bieżących konserwacji sprzętu informatycznego;

3) tworzenie, modyfikowanie i aktualizacja baz danych dotyczących:

a) przejętych dokumentacji mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych,

b) spisu udostępnionych informacji o środowisku i jego ochronie,

c) warunków klimatycznych w składnicach archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej;

4) nadzorowanie prawidłowego działania urządzeń archiwizujących bieżące dane komputerowe oraz dokumenty w postaci elektronicznej wchodzące w skład komputerowego systemu informacji o terenie pogórniczym;

5) przygotowywanie aktualnych kart informacyjnych oraz spisu kart informacyjnych zawierających podstawowe dane o posiadanych zasobach archiwalnych, w celu zamieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej WUG;

6) pobieranie i odprowadzanie opłat za udostępnione informacje o środowisku i jego ochronie;

7) obsługa kancelaryjno-biurowa Biura.

§ 10. Zespoły i stanowisko są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Biura.

Załącznik nr 11

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA

§ 1. Regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia, zwanego dalej "Wydziałem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Wydziału.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Wydziału:

1) Naczelnik Wydziału (symbol N);

2) stanowiska do spraw merytorycznych.

§ 3. Naczelnik Wydziału kieruje Wydziałem samodzielnie.

§ 4. Naczelnikowi Wydziału podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Wydziale.

§ 5. 1. Naczelnik Wydziału:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 7 ust. 4 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), zwanego dalej "regulaminem organizacyjnym WUG", dokumenty przygotowane w Wydziale;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Wydziale,

b) przekazanych do Wydziału w celu zaparafowania.

2. Pracownicy Wydziału są uprawnieni do podpisywania:

1) zaświadczeń o zatrudnieniu;

2) legitymacji służbowych.

3. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Naczelnika Wydziału w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Naczelnika Wydziału następuje z klauzulą "w zastępstwie Naczelnika", oznaczaną skrótem "w z. nacz.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 6. 1. Naczelnik Wydziału może upoważnić pracownika Wydziału do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Naczelnika Wydziału następuje z klauzulą "z upoważnienia Naczelnika", oznaczaną skrótem "z up. nacz.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wydziału.

§ 7. Do kompetencji stanowisk do spraw merytorycznych należy całokształt spraw znajdujących się we właściwości Wydziału, w szczególności określonych w § 27 regulaminu organizacyjnego WUG.

§ 8. Stanowiska wchodzące w skład Wydziału są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Wydziału.

Załącznik nr 12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO WYDZIAŁU INFORMATYZACJI

§ 1. Regulamin organizacyjny Samodzielnego Wydziału Informatyzacji, zwanego dalej "Wydziałem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Wydziału.

§ 2. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Wydziału:

1) Naczelnik Wydziału (symbol N);

2) Zespół Informatyczny (symbol ZI);

3) Zespół Kancelaryjno-Archiwalny (symbol ZKA).

§ 3. Naczelnik Wydziału kieruje Wydziałem samodzielnie.

§ 4. Naczelnikowi Wydziału podlegają bezpośrednio pozostałe stanowiska w Wydziale.

§ 5. 1. Naczelnik Wydziału:

1) podpisuje, poza przypadkami określonymi w § 7 ust. 4 oraz § 12 ust. 2 i 4 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 156), dokumenty przygotowane w Wydziale;

2) parafuje projekty dokumentów:

a) przygotowanych w Wydziale,

b) przekazanych do Wydziału w celu zaparafowania.

2. Podpisywanie oraz parafowanie dokumentów przez osobę wyznaczoną do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu Naczelnika Wydziału w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Naczelnika Wydziału następuje z klauzulą "w zastępstwie Naczelnika", oznaczaną skrótem "w z. nacz.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG".

§ 6. 1. Naczelnik Wydziału może upoważnić pracownika Wydziału do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie oraz parafowanie dokumentów w imieniu Naczelnika Wydziału następuje z klauzulą "z upoważnienia Naczelnika", oznaczaną skrótem "z up. nacz.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Wydziału.

§ 7. Do kompetencji Zespołu Informatycznego należy wykonywanie zadań Wydziału w zakresie:

1) całokształtu spraw informatycznych, związanych z działalnością urzędów górniczych;

2) nadzoru technicznego nad stroną internetową WUG, Biuletynem Informacji Publicznej WUG oraz extranetem urzędów górniczych;

3) nadzorowania i koordynowania działalności okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz przeprowadzania kontroli tych urzędów w sprawach informatycznych.

§ 8. Do kompetencji Zespołu Kancelaryjno-Archiwalnego należy wykonywanie zadań Wydziału w zakresie:

1) prowadzenia Kancelarii Głównej WUG;

2) prowadzenia archiwum zakładowego WUG;

3) nadzorowania i koordynowania działalności okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz przeprowadzania kontroli tych urzędów w sprawach obiegu i archiwizowania dokumentów.

§ 9. Zespoły Wydziału są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Wydziału.

Załącznik nr 13

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO STANOWISKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

§ 1. Regulamin organizacyjny Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej "Stanowiskiem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Stanowiska.

§ 2. Stanowisko jest komórką wieloosobową.

§ 3. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Stanowiska:

1) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (symbol PIN);

2) stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego (symbol KT).

§ 4. Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należą:

1) wykonywanie zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;

2) podejmowanie działań służących wykonywaniu przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG", zadań w zakresie obrony cywilnej, określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

3) współdziałanie w zakresie spraw określonych w pkt 2 z właściwymi komórkami w innych urzędach oraz innymi organami i instytucjami.

§ 5. Do zadań stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego należą:

1) prowadzenie Kancelarii Tajnej WUG;

2) podejmowanie działań służących wykonywaniu przez Prezesa WUG zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych przez Ministra Energii, oraz sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zadań w ramach tego obowiązku, określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

3) prowadzenie spraw dotyczących reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:

a) na wniosek - pracowników WUG,

b) z urzędu albo na wniosek - pracowników okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

4) sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zadań określonych w przepisach o zarządzaniu kryzysowym;

5) współdziałanie w zakresie spraw określonych w pkt 2 i 4 z właściwymi komórkami w innych urzędach oraz innymi organami i instytucjami.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 93, z 2016 r. poz. 7, 32, 35 i 47 oraz z 2017 r. poz. 5 i 29.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 104), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 18 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 146), które weszło w życie z dniem 28 czerwca 2018 r.

4) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 159), które weszło w życie z dniem 5 lipca 2018 r., z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.

5) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 zarządzenia nr 7 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 40), które weszło w życie z dniem 8 lutego 2018 r.

7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 96), które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2018 r.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-28
  • Data wejścia w życie: 2018-08-28
  • Data obowiązywania: 2018-08-28
  • Dokument traci ważność: 2019-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA