REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 202

ZARZĄDZENIE NR 79
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) oraz art. 167 ust. 1,6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Służbę przygotowawczą organizuje się w zależności od potrzeb.";

2) w § 3:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Ustalenie programu I części teoretycznej może zostać powierzone jednostce szkoleniowej.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Program części teoretycznej realizują pracownicy urzędów górniczych, wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego.

3b. Realizację programu części teoretycznej albo jego niektórych elementów można powierzyć jednostce szkoleniowej.",

c) uchyla się ust. 5;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Egzamin z części teoretycznej służby przygotowawczej, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza się w formie testowej.

2. Egzamin obejmuje wiadomości przekazane w trakcie kursu.

3. Egzamin można podzielić na kilka części.

4. Egzamin przygotowuje się w oparciu o pytania przekazane przez pracowników, o których mowa w § 3 ust. 3a, lub jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 3b.

5. Egzamin przygotowuje i przeprowadza WKS.

6. Egzamin przeprowadzany z użyciem narzędzi informatycznych przygotowuje WKS we współpracy z Samodzielnym Wydziałem Informatyzacji w Wyższym Urzędzie Górniczym.

7. Egzamin może zostać, w całości albo w części, przygotowany i przeprowadzony przy użyciu narzędzi opracowanych przez jednostkę szkoleniową.

8. Podstawę zaliczenia egzaminu albo jego określonej części stanowi udzielenie przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej prawidłowych odpowiedzi w wymiarze co najmniej 60%, a w przypadku określonym w ust. 7 - w wymiarze ustalonym dla narzędzia opracowanego przez jednostkę szkoleniową.

9. Na wniosek osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej dyrektor urzędu górniczego, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym, wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Przepisy ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.

10. Dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części wydaje Naczelnik WKS.

11. W przypadku określonym w ust. 7 dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części może wydać jednostka szkoleniowa.";

4) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zaliczenia egzaminu albo jego wszystkich części;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-08
  • Data wejścia w życie: 2018-11-05
  • Data obowiązywania: 2018-11-05
  • Dokument traci ważność: 2022-10-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA