REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 6
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący:

Zbigniew Burtan
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Alicja Stefaniak
Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarz:

Anna Duda
Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:

a) Sergiusz Boron
Politechnika Śląska,

b) Anna Grabowska
Wyższy Urząd Górniczy,

c) Dariusz Katan
Wyższy Urząd Górniczy,

d) Gabriela Paszkowska
Politechnika Wrocławska,

e) Jerzy Picur,
Wyższy Urząd Górniczy,

f) Marek Pozzi
Politechnika Śląska,

g) Magdalena Śmieszek-Dudek
Wyższy Urząd Górniczy.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji zaleceń dotyczących:

1) minimalnych wymagań dla programów studiów na kierunkach, poziomach i profilach dających przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, których realizacja umożliwi absolwentom tych studiów wykonywanie czynności w kierownictwie lub dozorze ruchu podziemnych zakładów górniczych lub zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

2) dostosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego o kwalifikacjach, w zakresie przygotowania zawodowego, do wykonywania czynności w kierownictwie lub dozorze ruchu podziemnych zakładów górniczych lub zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze do minimalnych wymagań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności:

1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu;

2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu.

2. Do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zapraszać osoby spoza składu Zespołu.

§ 5.

Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.

§ 6.

Zespół zakończy prace w terminie do dnia 31 lipca 2019 r., przedstawiając Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego pisemne propozycje, o których mowa w § 3.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637, 1669 i 2245.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA