REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 24

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 210), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 10).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 10), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 3 kwietnia 2019 r. (poz. 24)

ZARZĄDZENIE NR 60
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, zwaną dalej "Komisją".

§ 2. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący;

2) czterej Zastępcy Przewodniczącego;

3) dwaj Sekretarze;

4) Członkowie;

5) przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustala, na okres nie dłuższy niż trzy lata, skład osobowy Komisji oraz dokonuje zmian składu osobowego Komisji, spośród osób posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie:

1) eksploatacji kopalin, zagrożenia wodnego, radiacyjnego, osuwiskowego, siarkowodorowego i erupcyjnego oraz zagrożeń technicznych;

2) obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego;

3) aerologii górniczej;

4) mechaniki górotworu, tąpań i geotechniki.

3. Osoby wchodzące w skład Komisji mogą być odwołane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przed upływem okresu, na który został ustalony skład osobowy Komisji.

4. Zastępcy Przewodniczącego Komisji reprezentują po jednym z zakresów, określonych w ust. 2.

§ 3. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w:

a) zakładach górniczych,

b) zakładach

- w celu bezpiecznego prowadzenia robót w warunkach występowania tych zagrożeń;

2) opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych w rejonach szczególnie zagrożonych tąpaniami, pożarami, zapaleniem metanu, wyrzutami gazów i skał lub innymi zagrożeniami naturalnymi lub technicznymi występującymi w zakładach górniczych w związku z eksploatacją złóż;

3) opiniowanie projektów odmetanowania zakładów górniczych lub zakładów oraz projektów wydobycia metanu ze złóż węgla kamiennego przez otwory z powierzchni;

4) opiniowanie projektów wprowadzania wód technologicznych i innych do górotworu w aspekcie zagrożenia wodnego dla wyrobisk górniczych;

5) analizowanie i ocenianie stanu przewietrzania wyrobisk podziemnych z uwzględnieniem parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego na stanowiskach pracy;

6) opiniowanie projektowanych, w szczególności nowych, systemów eksploatacji w zakładach górniczych;

7) opiniowanie projektów likwidacji zakładów górniczych lub zakładów albo ich oznaczonych części w kontekście związanych z tym zagrożeń;

8) opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich Norm oraz rozwiązań organizacyjno-technicznych, dotyczących zakresu zadań Komisji;

9) inicjowanie prac badawczych związanych z zakresem zadań Komisji.

§ 4. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej "departamentem".

§ 5. W sprawach, o których mowa w § 3, Komisja wydaje opinie.

§ 5a.2) Opinie są wydawane przez Komisję:

1) na wniosek;

2) z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 6. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisję, zwanym dalej "wnioskiem", mogą wystąpić:

1) (uchylony)3)

2) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych lub dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego w sprawach:

a) dotyczących prawidłowości rozwiązań stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania, o których mowa w art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

b) niewymienionych w lit. a

- w uzgodnieniu z departamentem;

3) przedsiębiorcy w sprawach:

a) określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

b) niewymienionych w lit. a

- w uzgodnieniu z departamentem.

2. Wniosek, łącznie z materiałami niezbędnymi do wydania opinii, jest kierowany do Przewodniczącego Komisji za pośrednictwem departamentu.

3. Przekazując Przewodniczącemu Komisji wniosek, departament wskazuje zakres opinii.

4. Jeżeli wniosek lub materiały, o których mowa w ust. 2, są niewystarczające dla wydania opinii, Zastępca Przewodniczącego Komisji występuje do wnioskodawcy o ich uzupełnienie.

§ 7. 1. Sprawy należące do zakresu zadań Komisji są rozpatrywane na posiedzeniach:

1) plenarnych;

2) zwykłych.

2. Wyboru trybu posiedzenia, na którym będzie rozpatrywana sprawa należąca do zakresu zadań Komisji, dokonuje Przewodniczący Komisji w uzgodnieniu z departamentem.

3. Posiedzeniu plenarnemu przewodniczy Przewodniczący Komisji.

4. W posiedzeniach plenarnych biorą udział wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.

5. Posiedzeniu zwykłemu przewodniczą wspólnie: Przewodniczący Komisji oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji, który posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie niezbędnym do wydania opinii w sprawie przekazanej Komisji do rozpatrzenia oraz został wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji w uzgodnieniu z departamentem.

6. W posiedzeniach zwykłych biorą udział Członkowie Komisji, którzy posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie niezbędnym do wydania opinii w sprawie przekazanej Komisji do rozpatrzenia oraz zostali wyznaczeni przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o którym mowa w ust. 5, w uzgodnieniu z departamentem.

7. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może usprawiedliwić nieobecność osoby, o której mowa w ust. 4 lub 6, na posiedzeniu.

8. Przewodniczący Komisji, w uzgodnieniu z departamentem, może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza składu Komisji, z głosem doradczym.

9. W posiedzeniach zwykłych biorą udział przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji.

§ 8. 1. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji.

2. Termin i miejsce posiedzenia oraz porządek posiedzenia ustala Przewodniczący Komisji w uzgodnieniu z departamentem.

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia oraz porządku posiedzenia, a także niezbędne materiały, są przekazywane osobom biorącym udział w posiedzeniu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. Jeżeli z przyczyn technicznych przekazanie niezbędnych materiałów w formie pisemnej jest utrudnione, Przewodniczący Komisji może zdecydować o przekazaniu ich w postaci elektronicznej.

§ 9. 1. Dla przygotowania projektów opinii lub zebrania materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii, Przewodniczący Komisji może wyznaczyć osoby wchodzące w skład Komisji lub osoby zaproszone, ustalając dla nich zakres, tematykę i termin wykonania określonych prac.

2. Przewodniczący Komisji, w uzgodnieniu z departamentem, może wyznaczyć osobę do przygotowania ekspertyzy do wniosku, zwaną dalej "ekspertem", spośród osób wchodzących w skład Komisji lub osób zaproszonych.

3. Przewodniczący Komisji, w uzgodnieniu z departamentem, może zdecydować o przygotowaniu dwóch ekspertyz do jednego wniosku.

§ 10. 1. Przewodniczący Komisji, wyznaczając eksperta:

1) określa szczegółowo temat ekspertyzy do wniosku,

2) wyznacza termin sporządzenia ekspertyzy do wniosku

- w uzgodnieniu z departamentem.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie powinien być dłuższy niż 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony do 30 dni.

3. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje ustalenia, o których mowa w ust. 1, departamentowi, który przygotowuje, według wzoru ustalonego na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 23), projekt umowy, której przedmiotem jest przygotowanie ekspertyzy do wniosku.

§ 11. 1. Ekspert przedkłada Przewodniczącemu Komisji w dwóch egzemplarzach:

1) ekspertyzę do wniosku,

2) tezy do opinii Komisji

- w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia, na którym wniosek zostanie rozpatrzony.

2. Przewodniczący Komisji powiadamia departament o sporządzeniu ekspertyzy do wniosku i przekazuje mu jeden egzemplarz tej ekspertyzy.

§ 12. 1. Komisja wydaje opinię w formie uchwały.

2. Uchwała w sprawie opinii, zwana dalej "uchwałą", jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:

1) w przypadku posiedzeń plenarnych - połowy składu osobowego Komisji;

2) w przypadku posiedzeń zwykłych - połowy osób wyznaczonych w trybie określonym w § 7 ust. 6.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzeniu.

4. Osoba wchodząca w skład Komisji podlega wyłączeniu od głosowania nad uchwałą, jeżeli pozostaje z przedsiębiorcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, mającym związek z opiniowaną sprawą, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.

5. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Komisji.

6. Sekretarz Komisji przesyła uchwałę Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, właściwemu organowi nadzoru górniczego, osobom biorącym udział w posiedzeniu Komisji oraz wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia jej powzięcia.

7. Osoba wchodząca w skład Komisji, niezgadzająca się z uchwałą, może zgłosić zdanie odrębne do protokołu z przebiegu posiedzenia, zwanego dalej "protokołem".

§ 13. Uchwała nie może zawierać postanowień innych niż służące wyrażeniu opinii Komisji w sprawach, o których mowa w § 3, w szczególności nie może zawierać nakazów lub zakazów skierowanych do przedsiębiorcy.

§ 14. 1. Sekretarz Komisji sporządza protokół niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu Komisji.

2. W protokole zamieszcza się w szczególności informację o wyłączeniu od głosowania osoby wchodzącej w skład Komisji, o którym mowa w § 12 ust. 4.

3. Sekretarz Komisji przesyła protokół wszystkim osobom biorącym udział w posiedzeniu Komisji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 15. 1. Przedstawiciel Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jest uprawniony do podejmowania czynności zmierzających w szczególności do zapewnienia:

1) formalnej i merytorycznej spójności tematyki oraz przebiegu posiedzeń z zakresem rozpatrywanych wniosków;

2) zgodności z prawem przedstawianych na posiedzeniu projektów opinii.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przedstawiciel Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego sporządza notatkę służbową dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 16. W przypadku niemożności wykonywania uprawnień przez Przewodniczącego Komisji, uprawnienia te przysługują Zastępcy Przewodniczącego Komisji wyznaczonemu przez Przewodniczącego Komisji.

§ 17. Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami zarządzenia, ustala Przewodniczący Komisji w uzgodnieniu z departamentem.

§ 17a.4) W przypadku rozpatrywania spraw z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego:

1) nie stosuje się § 7 ust. 8, § 9 ust. 1, § 12 ust. 4 oraz § 17;

2) osoby do przygotowania ekspertyzy albo innego dokumentu specjalistycznego dla potrzeb Komisji, zebrania materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii lub przygotowania projektów opinii są wyznaczane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego spośród:

a) osób wchodzących w skład Komisji,

b) osób zaproszonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do udziału w posiedzeniach z głosem doradczym;

3) uchwała może zawierać propozycje nakazów lub zakazów skierowanych do przedsiębiorcy;

4) rozstrzygnięcia dotyczące zagadnień nieobjętych przepisami zarządzenia ustala Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 18. 1. Sekretarz Komisji sporządza roczne sprawozdanie z działalności Komisji, zwane dalej "sprawozdaniem".

2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

1) określenie liczby posiedzeń oraz uczestnictwa w posiedzeniach osób wchodzących w skład Komisji;

2) wskazanie ekspertów;

2a)5) wskazanie osób, które przygotowały ekspertyzy albo inne dokumenty specjalistyczne, o których mowa w § 17a pkt 2;

3) określenie poniesionych wydatków publicznych, związanych z pracami Komisji;

4) wnioski dotyczące zagadnień związanych z zakresem zadań Komisji.

3. Załącznikami do sprawozdania są:

1) kopie uchwał;

2) kopie protokołów.

4. Przewodniczący Komisji, w porozumieniu z departamentem, przedkłada sprawozdanie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637, 1669 i 2245.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 10), które weszło w życie z dniem 9 lutego 2019 r.

3) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-03
  • Data wejścia w życie: 2019-04-03
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2020-03-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA