REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 30

ZARZĄDZENIE NR 2
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 127 i 173) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer inwentarzowy środka trwałego;";

2) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzenie pracownikowi urzędu górniczego, zwanemu dalej „pracownikiem", sprzętu przenośnego do użytku indywidualnego w związku z zajmowanym stanowiskiem następuje przez podpisanie przez tego pracownika oraz pracownika wyznaczonego na podstawie § 7 ust. 1 protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego informację o zasadach materialnej odpowiedzialności za powierzone mienie.",

b) użyty w ust. 2 i 3 wyraz „biurowego" zastępuje się wyrazem „przenośnego";

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy, którym powierzono sprzęt przenośny do użytku indywidualnego w związku z zajmowanym stanowiskiem, ponoszą odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronę tego sprzętu przed utratą lub zniszczeniem.";

4) w § 12 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mogą nastąpić po przekazaniu pracownikowi wyznaczonemu na podstawie § 7 ust. 1 pisemnej informacji właściwego dyrektora albo naczelnika, o których mowa w § 8 ust. 1, o tej zmianie, zawierającej:

a) nazwę środka trwałego,

b) numer inwentarzowy środka trwałego,

c) wskazanie dotychczasowego oraz nowego miejsca użytkowania środka trwałego;";

5) użyty w § 14 w ust. 1 i 2 wyraz „biurowy" zastępuje się wyrazem „przenośny".

§ 2.

1. Pracownik wyznaczony na podstawie § 7 ust. 1 zarządzeniazmienianego w § 1 przekaże, w terminie do dnia 31 maja 2019 r, pracownikom, którym przed dniem 1 maja 2019 r. powierzono do użytku indywidualnego w związku z zajmowanym stanowiskiem:

1) komputer przenośny, tablet, telefon komórkowy, modem przenośny oraz kalkulator - zaktualizowaną informację o zasadach materialnej odpowiedzialności za powierzone mienie;

2) sprzęt przenośny, inny niż komputer przenośny, tablet, telefon komórkowy, modem przenośny oraz kalkulator - dokument potwierdzający powierzenie tego sprzętu oraz informację o zasadach materialnej odpowiedzialności za powierzone mienie.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

1) z dniem przekazania pracownikowi, któremu powierzono sprzęt przenośny do użytku indywidualnego w związku z zajmowanym stanowiskiem, staje się integralną częścią protokołu zdawczo-odbiorczego, którym powierzono ten sprzęt;

2) jest przechowywana razem z poprzednio przekazaną pracownikowi informacją o zasadach materialnej odpowiedzialności za powierzone mienie.

3. Dokument oraz informacja, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przechowywane łącznie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Krystyna Samek-Skwara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-29
  • Data wejścia w życie: 2019-05-01
  • Data obowiązywania: 2019-05-01
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA