REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 93

ZARZĄDZENIE NR 14
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.1)), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 18) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

„11a) „pracy poza normalnymi godzinami pracy" - rozumie się przez to pracę poza normalnymi godzinami pracy, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych;

11b) „pracy w godzinach nadliczbowych" - rozumie się przez to pracę w godzinach nadliczbowych, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;";

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapoznać pracownika z Regulaminem pracy, a potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z jego treścią, opatrzone datą i podpisem pracownika, przekazać do WKS, w celu przechowywania zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej;";

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Okres rozliczeniowy dla pracowników niebędących kierowcami wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

2. Okres rozliczeniowy dla kierowców wynosi trzy miesiące kalendarzowe i rozpoczyna się pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.";

4) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.",

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) czasu przebywania w urzędzie poza rozkładem czasu pracy pracownika, jeżeli wykonywanie w tym okresie pracy w godzinach nadliczbowych albo pracy poza normalnymi godzinami pracy nie zostało polecone albo potwierdzone przez przełożonego zgodnie z właściwymi postanowieniami niniejszego działu, albo nie odbywało się na podstawie zgody przełożonego na odpracowanie czasu zwolnienia od pracy;";

5) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W czasie pracy, o którym mowa w ust. 1, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych albo pracy poza normalnymi godzinami pracy.";

6) w § 13 uchyla się ust. 4;

7) w § 14 uchyla się ust. 4;

8) w § 15 uchyla się ust. 4;

9) w § 17 uchyla się ust. 3 i 4;

10) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. 1. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w § 13 ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 17 ust. 1, może być dokonana w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek pracownika lub ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie sporządzania harmonogramu.

2. Przełożony dokonuje zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 13 ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 17 ust. 1, a następnie niezwłocznie przekazuje ją pracownikowi, zapoznając z nią pracownika, oraz do WKS.

3. Przełożony niezwłocznie przekazuje zmianę harmonogramu, o którym mowa w § 13 ust. 3, w zakresie pracowników Kancelarii Głównej urzędu, oraz § 14 ust. 1, także do służby dyspozytorskiej.";

11) w § 19:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) elektronicznym rejestratorze czasu pracy oraz jednocześnie ewidencji wyjść służbowych w godzinach pracy",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W uzasadnionych przypadkach czas, o którym mowa w ust. 1, jest zaliczany w wymiarze wyższym, niż określony w ust. 4, na podstawie polecenia lub potwierdzenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych albo pracy poza normalnymi godzinami pracy.";

12) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, pracownik, na pisemne polecenie przełożonego, wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych albo pracę poza normalnymi godzinami pracy, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta.";

13) użyte w § 20 w ust. 3 w pkt 1 i 2, w § 21 w ust. 3, w § 22 w ust. 2, w § 23 w ust. 4 i w ust. 6 w pkt 1, w § 25 w ust. 10 w zdaniu drugim, w ust. 11 w zdaniu drugim, w ust. 12 w zdaniu drugim i w ust. 13, w § 27 w ust. 4 w zdaniu trzecim, w § 33 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 43 w ust. 3 w pkt 1 i 2, w § 45 w ust. 5 w części wspólnej, w § 48 w ust. 8 oraz w § 94 w ust. 4 wyrazy „ewidencji czasu pracy" zastępuje się wyrazami „dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy";

14) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek pracownika służby cywilnej czas wolny, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub bezpośrednio po jego zakończeniu.";

15) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek urzędnika służby cywilnej czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej, z zastrzeżeniem art. 97 ust. 8 ustawy o służbie cywilnej, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub bezpośrednio po jego zakończeniu.";

16) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na wniosek pracownika czas wolny, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub bezpośrednio po jego zakończeniu.";

17) w § 25:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2. Kierowców obowiązuje równoważny system czasu pracy, w którym przedłuża się dobowy wymiar czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w przyjętym okresie rozliczeniowym.",

b) w ust. 6 zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

„Informację o udzieleniu równoważnego okresu odpoczynku przełożony niezwłocznie przekazuje kierowcy oraz do BAG, w celu dołączenia do dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracownika.",

c) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W takim przypadku:

1) równoważnego okresu odpoczynku przełożony udziela do końca okresu rozliczeniowego;

2) informację o udzieleniu równoważnego okresu odpoczynku przełożony przekazuje niezwłocznie kierowcy oraz do BAG, w celu dołączenia do dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracownika.";

18) w § 27:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za pracę wykonywaną w warunkach określonych w ust. 4 kierowcy przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie lub, udzielony przez przełożonego, wolny czas w tym samym wymiarze.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5:

1) wniosek o wypłatę wynagrodzenia przełożony przekazuje do:

a) BBF,

b) BAG, w celu dołączenia do dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracownika;

2) wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub bezpośrednio po jego zakończeniu.",

c) uchyla się ust. 6;

19) w § 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czas pracy pracowników jest ewidencjonowany na kartach ewidencji czasu pracy, wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracownika.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Karty, o których mowa w ust. 1, oddzielnie dla każdego pracownika, są prowadzone:",

c) w ust. 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników w urzędzie jest dokonywane:",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w ewidencji wyjść służbowych w godzinach pracy;",

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w indywidualnej ewidencji wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych;";

20) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. Jeżeli karty, o których mowa w § 32 ust. 1, wykażą dodatni bilans czasu pracy pracownika, wykazana różnica nie jest przenoszona na następny okres rozliczeniowy.";

21) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

„§ 34a. 1. Jeżeli karty, o których mowa w § 32 ust. 1, wykażą ujemny bilans czasu pracy, wynikający z nieobecności w pracy, pracownik odpracowuje go w następnym okresie rozliczeniowym.

2. Czas odpracowania, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych albo pracy poza normalnymi godzinami pracy oraz nie narusza przepisów o czasie pracy osoby niepełnosprawnej.

3. Dwukrotne spowodowanie, w następujących po sobie okresach rozliczeniowych, ujemnego bilansu czasu pracy, wynikającego z nieobecności w pracy, może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych.

4. Ujemny bilans czasu pracy, wynikający z nieobecności w pracy, może wynosić maksymalnie 4 godziny.

5. Jeżeli ujemny bilans czasu pracy, wynikający z nieobecności w pracy, był większy niż 4 godziny, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu w zakresie wymiaru czasu pracy, o który przekroczono ten bilans.

6. Ujemny bilans czasu pracy za poprzedni okres rozliczeniowy, w wymiarze uwzględniającym zasadę określoną w ust. 4, powiększa wymiar czasu pracy do przepracowania w bieżącym okresie rozliczeniowym.

7. Odpracowanie ujemnego bilansu czasu pracy jest zaliczane w następnym okresie rozliczeniowym na kartach, o których mowa w § 32 ust. 1, jeżeli bilans czasu pracy w tym okresie wykaże przepracowanie czasu wynikającego z powiększonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w ust. 6.

8. Jeżeli pracownik nie odpracował ujemnego bilansu czasu pracy do końca następnego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 4, 6 i 7, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

9. Obniżenie, o którym mowa w ust. 8, nie wyłącza obniżenia, o którym mowa w ust. 5.

10. W przypadkach określonych w ust. 5 i 8 wniosek o proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia jest składany przez:

1) osobę kierującą AD - w odniesieniu do pracowników tej komórki,

2) osobę kierującą BAG - w odniesieniu do kierowców,

3) osobę kierującą WKS - w odniesieniu do pracowników niewymienionych w pkt 1 i 2

- i kierowany do osoby kierującej BBF.

11. Osoba kierująca WKS przekazuje informację o skierowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10 pkt 3, pracownikowi oraz przełożonemu pracownika, którego ten wniosek dotyczy.";

22) w § 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracodawca przekazuje pracownikowi, w ustalonej przez siebie formie (papierowej albo elektronicznej), informacje o wysokości wypłaconego wynagrodzenia oraz o jego składnikach.";

23) użyte w § 44 w ust. 3 oraz w § 89 w ust. 5 w części wspólnej wyrazy „4/8 czasu wynikającego z jego dobowego wymiaru czasu pracy" zastępuje się wyrazami „1/2 czasu wynikającego z jego rozkładu czasu pracy na dany dzień";

24) w § 44:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Brak przepracowania przez pracownika, w warunkach określonych w ust. 3, co najmniej 1/2 czasu wynikającego z jego rozkładu czasu pracy na dany dzień stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z wnioskiem o zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1, występuje się przez wpis w indywidualnej ewidencji wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych.";

25) w § 45:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 44 ust. 1, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że:

1) czas ten został pokryty z dodatniego bilansu czasu pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym lub

2) odpracował, za uprzednią zgodą przełożonego, czas zwolnienia.",

b) użyte w ust. 2, w ust. 3, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „pkt 1" zastępuje się wyrazami „pkt 2",

c) uchyla się ust. 8;

26) w § 53 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) orzeczenie lekarskie.";

27) w § 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przydzielone pracownikowi środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze wpisuje się do karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zwanej dalej „kartoteką przydziału".";

28) w § 66 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Na podstawie pisemnej informacji osoby kierującej komórką, BAG przekazuje do BBF, w terminie do 15 lipca oraz do 15 grudnia, listy wypłat ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 5.";

29) użyte w § 67 w ust. 4, w § 68 w części wspólnej oraz w § 69 wyrazy „niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami „składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa";

30) w § 71 uchyla się ust. 2;

31) w § 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odnotować, w zależności od charakteru wyjścia, w:

a) ewidencji wyjść służbowych w godzinach pracy albo

b) indywidualnej ewidencji wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych.";

32) w § 77 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy, powiadomić o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania:";

33) w § 89 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Brak przepracowania przez pracownika, w warunkach określonych w ust. 5, co najmniej 1/2 czasu wynikającego z jego rozkładu czasu pracy na dany dzień stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.";

34) w § 94 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazuje wnioskodawcy decyzję podjętą na formularzu wniosku.".

§ 2.

Przypadki spowodowania ujemnego bilansu czasu pracy, wynikającego z nieobecności w pracy, o którym mowa w § 34a ust. 3 zarządzenia, o którym mowa w § 1, są liczone od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi albo samodzielnymi wydziałami w Wyższym Urzędzie Górniczym są obowiązane odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

2. Osoby zajmujące stanowiska niewchodzące w skład komórek organizacyjnych albo samodzielnych wydziałów w Wyższym Urzędzie Górniczym są obowiązane złożyć imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Krystyna Samek-Skwara

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1043 i 1495.

2)

3)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-17
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA