Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 12 i 42) w § 3 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się lit. c;

2) po lit. zj dodaje się lit. zja w brzmieniu:

"zja) Bogusław Syrek

Agos-Gemes sp. z o.o.,";

3) lit. zm otrzymuje brzmienie:

"zm) Tomasz Śledź

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,";

4) w lit. zo kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zp w brzmieniu:

"zp) Marian Zmarzły

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka

Dzienniki Urzędowe