Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537), art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) oraz art. 167 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 25 i 34) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zapoznać pracownika z Regulaminem pracy;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2d w brzmieniu:

"2a) zaznajomić pracownika z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez niego prac;

2b) poinformować pracownika o:

a) ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, przez udostępnienie mu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku zajmowanym przez pracownika,

b) zasadach ochrony przed zagrożeniami;

2c) zapoznać pracownika z przepisami przeciwpożarowymi;

2d) przekazać pracownikowi na piśmie informacje o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania szczególnego nadzoru nad terenem urzędu lub terenem wokół urzędu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu), jeżeli został wprowadzony monitoring;";

2) w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z:

1) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) przepisami przeciwpożarowymi.";

3) po dziale XIV dodaje się dział XIVA w brzmieniu:

"Dział XIVA

Dokumentacja pracownicza

§ 105a. 1. Potwierdzenia zapoznania się przez pracownika z:

1) treścią Regulaminu pracy,

2) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) przepisami przeciwpożarowymi

- opatrzone datą i podpisem pracownika, są przechowywane zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej.

2. Potwierdzenia poinformowania pracownika o:

1) ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami,

2) celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu

- opatrzone datą i podpisem przełożonego, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, są przechowywane zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej.

§ 105b. Tryb postępowania z dokumentacją pracowniczą, w zakresie:

1) przekazywania do innego urzędu górniczego dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

2) przekazywania przez urząd, po ustaniu stosunku pracy, do Wyższego Urzędu Górniczego oryginałów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

3) przekazywania jej do innego pracodawcy,

4) wydawania kopii jej całości lub części na wniosek pracownika lub byłego pracownika albo osób, o których mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika,

5) kwitowania jej odbioru po upływie wymaganego okresu jej przechowywania,

6) jej niszczenia po upływie okresu przeznaczonego na jej odbiór

- jest ustalany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, umieszczany w extranecie urzędów górniczych i podlega obowiązkowemu stosowaniu.".

§ 2.

1. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego są obowiązani odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

2. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-22
  • Data wejścia w życie: 2021-08-06
  • Data obowiązywania: 2021-08-06

Dzienniki Urzędowe