Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 6
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA"

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 17), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA", utworzony decyzją nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 15), staje się Komitetem organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" w rozumieniu niniejszej decyzji, zwanym dalej "Komitetem".

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący: Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG";

2) Zastępca Przewodniczącego: Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej;

3) Członkowie:

a) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego,

b) Naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego,

c) Rzecznik Prasowy Prezesa WUG,

d) pracownicy WUG, wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego WUG w porozumieniu z Prezesem WUG;

4) Sekretarz: pracownik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego, wyznaczony przez Dyrektora Generalnego WUG w porozumieniu z Prezesem WUG.

2. W przypadku nieobecności osoby wchodzącej w skład Komitetu, w pracach Komitetu uczestniczy osoba ją zastępująca.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu innych pracowników urzędów górniczych.

§ 3.

Zadaniem Komitetu jest organizowanie, w terminach ustalanych przez Prezesa WUG:

1) uroczystości "DNIA GÓRNIKA";

2) uroczystości oraz wydarzeń związanych z rocznicami utworzenia WUG.

§ 4.

1. Komitet działa kolegialnie.

2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Komitet wyznacza ze swojego grona osoby odpowiedzialne za dokonanie poszczególnych czynności objętych zakresem zadania Komitetu.

§ 5.

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komitetu może być zwołane na umotywowany wniosek Zastępcy Przewodniczącego albo Członka.

§ 6.

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zdecydować:

1) o odbyciu posiedzenia Komitetu w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznego przekazywania informacji oraz dokumentów;

2) o rozpatrzeniu spraw należących do zadań Komitetu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez zwoływania posiedzenia.

§ 7.

Przewodniczący informuje Prezesa WUG o pracach Komitetu.

§ 8.

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska oraz okręgowe urzędy górnicze i Specjalistyczny Urząd Górniczy udzielają Komitetowi wszelkiej pomocy niezbędnej w jego pracach.

§ 9.

Obsługę Komitetu sprawuje Samodzielny Wydział Organizacyjny.

§ 10.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.1)

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek


1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG poz. 81), która traci moc z dniem 29 lipca 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe