Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 24
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 38) w załączniku do zarządzenia w § 7 w ust. 2 w pkt 10 w lit. b wyrazy "Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia" zastępuje się wyrazami "Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe