Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 25
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), a także art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) "dyrektorze" - rozumie się przez to dyrektora komórki organizacyjnej w WUG, naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG, dyrektora OUG oraz dyrektora SUG;

2) "komórce" - rozumie się przez to komórkę organizacyjną w WUG oraz Samodzielny Wydział Organizacyjny w WUG;";

2) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a-d otrzymują brzmienie:

"a) Departamentu Energomechanicznego w WUG,

b) Departamentu Górnictwa w WUG,

c) Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w WUG,

d) WPS,",

b) w ust. 9 w pkt 2:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Departament Energomechaniczny w WUG,",

- lit. c-e otrzymują brzmienie:

"c) Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w WUG,

d) PR - pod względem realizacji polityki antykorupcyjnej,

e) WPS - także pod względem poprawności zastosowanych technik planistycznych oraz zarządzania ryzykiem,";

3) w § 20 w ust. 5 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) departamenty, o których mowa w § 8 ust. 9 pkt 2 lit. a, b lub c, zgodnie z właściwością wynikającą z zakresu zmiany,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Dzienniki Urzędowe