Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 47), w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4a wyrazy "samodzielnego wydziału" zastępuje się wyrazami "Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego";

2) po pkt 4a dodaje się pkt 4b i 4c w brzmieniu:

"4b) zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego w WUG, właściwy w sprawach informatycznych;

4c) zastępca dyrektora Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia w WUG;";

3) w pkt 9 wyrazy "Biurze Budżetowo-Finansowym" zastępuje się wyrazami "Biurze Budżetowo-Finansowym, Kadr i Szkolenia".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe