Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie "Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 280 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie "Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG poz. 54) w załączniku do zarządzenia użyte w § 18 w ust. 1 i 3 wyrazy "naczelników samodzielnych wydziałów" zastępuje się wyrazami "naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe