Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 13
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Część teoretyczną organizuje Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwane dalej "BBF".";

2) w § 4 w ust. 2 wyrazy "osoby kierującej komórką organizacyjną albo samodzielnym wydziałem" zastępuje się wyrazami "dyrektora komórki organizacyjnej albo naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w Wyższym Urzędzie Górniczym";

3) użyte w § 4 w ust. 3 oraz w § 5 w ust. 3 wyrazy "osoba kierująca komórką organizacyjną albo samodzielnym wydziałem" zastępuje się wyrazami "dyrektor komórki organizacyjnej albo naczelnik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w Wyższym Urzędzie Górniczym";

4) w § 8:

a) w ust. 5 wyraz "WKS" zastępuje się wyrazem "BBF",

b) w ust. 6 wyrazy "WKS we współpracy z Samodzielnym Wydziałem Informatyzacji" zastępuje się wyrazami "BBF we współpracy z Departamentem Energomechanicznym",

c) w ust. 10 wyrazy "Naczelnik WKS" zastępuje się wyrazami "dyrektor BBF".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.


Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-29
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe