Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 18
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie gospodarowania mieniem Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) dyrektorze komórki organizacyjnej w WUG - rozumie się przez to także naczelnika Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG;

2) komórce organizacyjnej w WUG - rozumie się przez to także Samodzielny Wydział Organizacyjny w WUG.";

2) w § 6 wyrazy "Biuro Budżetowo-Finansowe" zastępuje się wyrazami "Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia";

3) w § 8:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i naczelnicy samodzielnych wydziałów",

b) użyte w ust. 1 oraz w ust. 2 w pkt 1 i 2 wyrazy "komórkach, wydziałach albo urzędach" zastępuje się wyrazami "komórkach organizacyjnych albo urzędach górniczych",

c) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "oraz naczelnicy",

d) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "albo samodzielnych wydziałów";

4) w § 11 w pkt 1 wyrazy "Samodzielnego Wydziału Informatyzacji" zastępuje się wyrazami "Departamentu Energomechanicznego";

5) w § 12 w ust. 3 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "dyrektora albo naczelnika, o których" zastępuje się wyrazami "dyrektora, o którym";

6) w § 13:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia:

- skreśla się wyrazy "w WUG, samodzielnym wydziale",

- skreśla się wyrazy "albo samodzielnego wydziału",

b) w pkt 3 wyrazy "dyrektorowi albo naczelnikowi, o których" zastępuje się wyrazami "dyrektorowi, o którym".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Krystyna Samek-Skwara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-29
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29

Dzienniki Urzędowe