Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 19
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 33), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "albo samodzielny wydział";

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o komórce organizacyjnej w WUG - rozumie się przez to także Samodzielny Wydział Organizacyjny w WUG.";

3) w § 9:

a) skreśla się użyte w ust. 1, 3 i 5 wyrazy "albo samodzielnych wydziałów",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "albo samodzielne wydziały".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r.


Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego: Krystyna Samek-Skwara

Dzienniki Urzędowe